Årgang 15

Nummer 2

Maj 2017

Slægts- og Lokalhistorisk Forening Samsø

"Ingen fremtid - uden fortid"

Dette forår ligner på mange måder det fra sidste år. Foråret lader vente på sig, og på generalforsamlingen skal der også denne gang vælges nye personer til bestyrelsen.

Vi håber derfor på at se så mange af Jer som muligt ved den forestående generalforsamling lørdag den 10. juni 2017 i Onsbjerg.

I forbindelse med generalforsamlingen vil vi som sædvanligt  holde åbent i Slægts- og Lokalhistorisk Forening Samsøs arkiv fra kl 10, og vi håber på, at Egnsarkivet følger trop. Skulle der blandt vores medlemmer også være ønske om adgang dagen efter, så kontakt venligst en af de frivillige, gerne i god tid forinden selvfølgelig.

Vi vil også i år prøve at få en foredragsholder til at stå for et lærerigt og underholdende indslag under indtagelsen af kaffen inden selve generalforsamlingen. I skrivende stund arbejder vi på at finde den helt rigtige person, og vi har et par meget spændende emner i kikkerten.

Foredraget starter kl 14:00 og selve generalforsamlingen begynder ca. en halv time senere.

Husk at tilmelde dig til spisningen på "Dokken" efter generalforsamlingen, hvis du gerne vil være med. Læs nærmere om dette sidst i nyhedsbrevet.

 

Indkaldelse til generalforsamling lørdag den 10. juni 2017 kl. 14:00
Generalforsamlingen afholdes på Onsbjerg Gl. Skole og indledes med et kort foredrag om et lokalhistorisk emne, mens vi serverer kaffe og kage. Se nedenfor.
Dagsorden
1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2 Bestyrelsens beretning
3 Aflæggelse af revideret regnskab for perioden 1.1.2016 – 31.12.2016
4 Godkendelse af punkt 2 og 3
5 Indkomne forslag.
- Ingen (egentlige) forslag er indkommet
Men foreningens bestyrelse vil gerne have en drøftelse af foreningens formål og praktiske virke. Læs mere om dette efter denne dagsorden.
6 Fastsættelse af næste års kontingent samt godkendelse af budget for perioden 1.1.2018 - 31.12.2018.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
7 Valg af
a) Formand
På valg er Niels Henrik Nielsen, der modtager genvalg
b) Bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
- Kasserer, Niels Erik Thunbo Pedersen, modtager genvalg
- Britt Winkel, ønsker ikke genvalg
Da Torben Palle Præst Jørgensen er trådt ud af bestyrelsen i løbet af året, skal der vælges et nyt medlem, og bestyrelsen foreslår:
- Jens Erik Buur
- Lise Beyer Gommesen blev valgt for 2 år i 2016 og er derfor ikke på valg.
c) Bestyrelsessuppleanter
På valg er:
- Morten Øster
Desuden er der en vakant post, idet Jens Erik Buur er indtrådt i bestyrelsen i årets løb.
c) Revisor og revisorsuppleant
På valg er:
- Revisor: Torben Skanning, er villig til genvalg
- Revisorsuppleant: Jean Seeberg
9 Fastsættelse af dato for næste års generalforsamling.
Bestyrelsen foreslår lørdag den 26. maj 2018 (lørdag efter pinse)
10 Evt.
 


Bestyrelsens beretning for 2016
Foreningens nyhedsbreve, som udkommer 3 til 4 gange i løbet af et kalenderår, holder medlemmerne opdaterede på, hvad som er sket, og hvad som vil ske i den nære fremtid. Vi bestræber os på at holde et godt informationsniveau og har haft succes til at nå målet, og da må den følgende beretning alene blive en kort og summarisk sammenfatning af årets gang.

Kalenderåret 2016 startede lidt sløjt, idet vi hvilede ud ovenpå én af årets store begivenheder – årbogsudgivelsen, men også forberedelser ved bestyrelse og gruppen af frivillige til den kommende generalforsamling var mærkbare.

I 2016 har vi afholdt fællesmøde med Samlingens frivillige af hele to omgange, og hvorfor nu så ofte, tænker I måske? Først og fremmest er det vigtigt, at der er en fælles opfattelse af, hvad vores mål er, og dels var det et ønske at flytte fællesmødet til et tidspunkt umiddelbart efter generalforsamlingen. Herved kunne nye tiltag fra bestyrelsen hurtigere tages op i et fælles forum. Sidst skal man erindre, at flere medlemmer af bestyrelsen er travlt optaget i deres arbejdsliv og derfor kun har få ressourcer til jævnlige møder med de frivillige i Samlingen.

Årets generalforsamling forløb planmæssigt med beretning, regnskabsaflæggelse og valg til bestyrelsen og som et nyt indslag havde vi besluttet os for at sælge ud af de lokalhistoriske bøger, som vi havde mere end to eksemplarer af. Det blev en stor succes – med en oplagt auktionsleder Niels Erik Thunbo og en købelysten forsamling gav det en underholdende afslutning på generalforsamlingen og lidt til foreningens pengekasse. Dagen sluttede som sidste år med en dejlig sammenkomst i smukke maritime omgivelser – på Dokken i Ballen.

Efter flere tilløb lykkedes det Samlingens frivillige at få lavet endelig aftale om en billedudstilling i Besser forsamlingshus. Det var meget naturligt et mindre udvalg af det righoldige materiale, som foreningen råder over fra firmaet Brdr. Degn. Desværre blev udstillingen ikke introduceret ved første mulige lejlighed, nemlig ved fællesspisningen i ”Bygningen”. Vi valgte derfor at trække udstillingen hjem igen og bruge den andet sted. Foreningen har til stadighed ca. 10 indrammede billedserier hængende forskellige steder rundt på Samsø.

Samlingen har også været værter for lokale foreninger, som har ønsket at aflægge både foreningens samling og Egnsarkivet et besøg, ligesom Samlingen har holdt ekstraordinært åbent for udenøs boende gæster.

Samlingen er medlemmernes mulighed for at kunne aflevere egne materialer, som kan være til gavn og/eller glæde for andre. Disse andre kan være slægtninge, det kan være slægtsforskere. Måske ønsker man bare at få ryddet lidt op i egne arkiver. 

Samme steds kan medlemmer få ekspertbistand, udover hvad andre gæster kan påregne. Foreningens stab af frivillige besvarer jævnligt forespørgsler eller yder konkret vejledning til, hvordan man kommer videre, hvis slægtsforskningen er gået i hårdknude. Det hårde benarbejde skal man dog være indstillet på selv at klare.

Ind imellem dette arbejde sorterer vi indkommet materiale, vurderer om det kan have interesse for eftertidens samsinger og får det bevaringsinteressante registreret i vores database.

Som man har kunnet læse i nyhedsbrevet, bruges der ganske mange timer på frivilligt arbejde i Samlingen – så stor tak til de frivillige.

Ingen beretning uden også at komme ind på årbogen, og her har formanden tilstået at han hårdt ønskede, at Pillemark blev emnet for årbog 2016. Og trods et måske lidt snævert perspektiv har årbogen faktisk solgt rigtigt flot. Allerede inden en redaktion var ”tiltrådt”, lå der et større artikeludvalg klar, noget som ”bare” skulle bearbejdes. At bearbejde et skrift på mere end 30 A4 sider ned til under 10 sider kræver imidlertid tålmodighed, hårdt arbejde og øje for de væsentligste detaljer. Men vi kom i mål og kunne stolt præsentere endnu en årbog i november måned i Besser Forsamlingshus. Og trods det, at vi ikke kunne overliste nogle af forfatterne til at komme med supplerende historier, så fik formanden og webmaster i fællesskab afviklet dagen perfekt.

Foreningen tog også andre initiativer i året 2016 uden dog at være kommet helt i mål med dem – endnu. For det første lagde vi op til en weekend hvor foreningens medlemmer og andre kunne komme og præsentere deres slægtsarbejde i den form af det, de nu havde. Netop mangfoldigheden var nøgleordet, for der findes ingen facitliste til, hvordan man skal slægtsforske, kun en masse gode og velmente råd.
Bestyrelse og Samlingens personale ville så stå til rådighed i forbindelse med en række af mindre workshops her på den gamle skole i Onsbjerg. Vi måtte dog udskyde weekendarrangementet til et senere tidspunkt, som så også måtte sættes på stand-by. For indeværende er der ikke aftalt et tredje forsøg.

Bestyrelsen har budt Samsø Museums nye leder velkommen og i den forbindelse har vi foreslået afholdelse af et uforpligtigende møde mellem de to ledelser. Både for museets leder og iblandt vores ledelse har det til dato været svært at finde et tidspunkt, hvor tre parter kan finde tiden, men selvfølgelig skal det lykkes os. Vi kan se, at der historisk set har været afholdt møder ledelserne imellem, men det synes at være ebbet ud af den ene eller den anden grund.

Slutteligt er bestyrelsen yderst tilfredse ved den solide økonomi som foreningen har og som konsolideres gennem et stærkt bidrag fra årbogssalget.

Bestyrelsen
Samsø, maj 2017

Driftsregnskab 1.1.2016 - 31.12.2016 samt Status pr. 31.12.2016
DRIFTSREGNSKAB Regnskab
 2016
Budget
2016
Budgetforslag 2017 Budgetforslag 2018
Indtægter          
Kontingenter, husstande 30.766   36.000 36.000 30.000
Kontingenter, virksomheder 1.000   1.500 1.500 1.500
Salg af overskydende matr.. 1.470   0 0 500
Gaver, donationer m.m.. 62   0 0 0
I alt   33.228 37.500 37.500 32.000
Årbog:          
Salg af årbøger og forsendelse 50.368        
Udgifter til årbøger -23.863        
I alt   26.505 10.000 10.000 19.500
Samsømærker:          
Salg af Samsømærker 2.866        
Udgifter til Samsømærker -2.500        
I alt   366 0 0 0
Indtægter i alt   60.169 47.500 47.500 51.500
           
Udgifter:          
Nyhedsbreve   0 2.000 2.000 1.200
Administration   4.733 4.000 4.000 5.000
Hjemmeside 1.755 2.000 2.000 2.000
Samlingen inkl forsikring   23.550 25.000 25.000 25.000
Bestyrelsesudgifter   5.643 6.500 6.500 6.500
Generalforsamling   1.846 3.000 3.000 2.000
Arrangementer   4.225 7.500 7.500 6.000
Renter og gebyrer   366     500
Udgifter i alt   42.126 50.000 50.000 50.000
           
Periodens resultat   18.043 -2.500 -2.500 3.300


STATUS PR 31/12 2016
Aktiver      

Bestyrelsen har i lighed med tidligere år valgt ikke at aktivere usolgte bøger, men anskaffelsesværdien af usolgte bøger
(1.410 stk pr 31/12 2016) udgør ca. 90.000 kr

Kassebeholdning, arkiv   4.189
Kassebeholdning, kasserer   1.145
Danske Bank indestående   134.011
Debitorer   9.375
Aktiver i alt   148.720
     
Passiver    
Skyldige kreditorer   138
Skyldig moms   2.616
Forudbetalt kontingent   11.000
Egenkapital    
  Overført fra tidligere år 116.923  
 Resultat 2016 18.043 134.966
Passiver i alt   148.720

Bestyrelsens kommentarer til ovenstående regnskab
Regnskabet for 2016 udviser et samlet overskud på 18.043 kr, som dog er sammensat af et nettooverskud på salg af årbøger og Samsømærker på i alt 26.871 kr samt et underskud på de øvrige aktiviteter på 8.828 kr.

Foeningen er stadig momsregistreret vedrørende salg af årbøger og Samsømærker, idet omsætningen af årbøger nu igen overstiger 50.000 kr.

Det samlede driftsresultat må siges at være ganske tilfredsstillende, ikke mindst når det sammenlignes med det noget pessimistiske resultat, som var budgetteret til et underskud på 2.500 kr.

Er der spørgsmål til regnskabet, vil disse blive besvaret på generalforsamlingen, men  skriv meget gerne en mail til nielsthunbo@gmail.com på forhånd.

Det kræver stadig et stort arbejde at inddrive foreningskontingentet, men det hjælper selvfølgelig, at en væsentlig andel af kontingetet bliver betalt allerede ved årbogsdagen i november i året før. 

Kommentarer til budgetforslag for 2018
Vi ser desværre fortsat et lille, men konstant fald i medlemsantallet, hvorfor kontingentetindtægten er reduceret lidt.

Med et salg på ca. 300 bøger årligt, som synes at være ganske opnåeligt, bør der kunne realiseres et overskud på knapt 20.000 kr. vedr. bogen.

Porto til nyhedsbreve vil fremover blive bogført separat og dermed belaste denne konto.

Herudover er der foretaget nogle mindre konsekvensrettelser på øvrige poster, hvorved et lille samlet overskud skønnes at være realistisk - i hvert fald mere realistisk end de seneste års budgetterede underskud.

Drøftelse af foreningens medlemskoncept
Bestyrelsen har på et par af sine møder i åres løb drøftet, hvad det egentlig vil sige at være medlem af vores forening. På hvilken måde adskiller vores service sig over for vores medlemmer i forhold til de personer, der ikke er medlemmer? Hvilke fordele har vores medlemmer egentlig? Denne debat vil vi gerne føre videre på årets generalforsamling - under punkt 5 - ud fra følgende oplæg:

Et uddrag af vores egen formålspargraf (vedtægternes § 2) lyder:

Foreningens formål er at samle slægts- og lokalhistorisk interesserede med særlig interesse for Samsøs historie, og (at) gøre medlemmernes indsamling og formidling af slægts- og lokalhistoriske oplysninger tilgængelige for andre medlemmer.

Ergo er det ikke (nødvendigvis) foreningens formål at gøre oplysningerne tilgængelige for personer, der ikke er medlem af foreningen.

Vi skal selvfølgelig også være tro imod "Fundats for Ebba og Laurits Kjær-Hansens Samling", der - også i uddrag - lyder:

Samlingen ejes af Slægts- og Lokalhistorisk Forening Samsø.
Samlingen må ikke opbevares i depot, men skal for stedse kunne benyttes af slægtsforskere og lokalhistorikere.
Bestyrelsen ... udstikker de overordnede retningslinjer for samlingens praktiske opbevaring ... og formidling af indholdet.

Der er nok ikke nogen tvil om, at vi gennem tiden har været endog meget liberale i forhold til personer, der har opsøgt foreningen med henblik på at få hjælp, men uden at være medlem af SLFS. Er det, hvad vi gerne vil? Måske, måske ikke ...

Der er vel to yderpunkter for, hvordan vi betragter medlemmer i forhold til ikke-medlemmer:

1) Den lempelige, hvor et medlemskab af foreningen giver ret til at møde op på generalforsamlingen og dermed være medbestemmende i forhold til foreningens virke, men hvor alle oplysninger og materiale, som vi råder over, er frit tilgængelige for alle. Det er vel næsten sådan, vores virke i praksis er i dag, både i samlingen i Onsbjerg, på arkiv.dk samt på foreningens hjemmeside.

2) Den lukkede, hvor man skal være medlem af foreningen for at kunne få adgang til vores indsamlede materiale. Det kan f.eks. opnås ved, at at man som minimum skal betale et kortvarigt medlemskab for at kunne møde op i arkivet, eller ved at man efter et enkelt eller to gratis besøg, skal være medlem hos os for at kunne fortsætte besøgene.

Vores eget medlemskoncept skal selvfølgelig også ses i lyset af, at vi gerne vil forsøge at etablere et samarbejde med Samsø Museum og Egnsarkivet. Men SLFS er en privat forening, og det er museet og egnsarkivet ikke.

Et andet område, der kunne være relevant at drøfte i denne sammenhæng, er foreningens formidling af billeder, der i dag i praksis sker via arkiv.dk (og med brug af Arkibas). Hvilke interesser er det, vi i SLFS plejer, når vi åbent formidler billeder? Skal vi f.eks. opkræve betaling for levering af billedkopier - og skal det være gratis for medlemmer? 

Lad os få en saglig og sober debat om, hvad forningens formål egentlig er - og ikke mindst hvordan vores medlemmer har glæde af det, som SLFS står for og gør.     

Auktion over overskydende materiale
Efter generalforsamlingen vil vi i lighed med sidste år afholde et lille udsalg af nogle af de bøger m.m. som vi på samlingen har flere dubletter af. 
Salget vil foregå som en lille auktion umiddelbart efter generalforsamlingen. De emner, der ikke bliver solgt på dagen, vil enten blive overført til et senere auktionssalg eller blive solgt via hjemmesiden til en af bestyrelsen fastsat pris. Listen over emner, der bliver sat til salg, vil om muligt blive offentliggjort på foreningens hjemmeside inden generalforsamlingen.

Tilmelding til spisning på Dokken
I lighed med tidligere år er der arrangeret middag lørdag aften, hvor alle medlemmer er velkomne. Arrangementet afholdes på restaurant Dokken i Ballen kl. 18.00 og menuen er: Wienerschnitzel med ærter og pommes saute og smørsauce. Spiser man ikke kød, kan restauranten også levere en stegt rødspætte med nye kartofler og persillesauce. Desserten er æblekage med makroner og flødeskum, og der serveres kaffe til. Prisen er 200 kr. pr. deltager eksklusiv drikkevarer. Af hensyn til bestilling af antal kuverter bedes man senest den 6. juni afgive en tilmelding til Niels Henrik Nielsen enten pr. telefon 61 70 21 98 eller via email: niels_henrik@nielsen.mail.dk

Kommende arrangementer i SLFS

Generalforsamling 2017
Afholdes lørdag den 10. juni 2017 på Onsbjerg gl. Skole

Årbogspræsentation 2017
Præsentationen af årets årbog foregår lørdag den 25. november 2017 i Besser Forsamlingshus. Programmet offentliggøres senere.


logo_slfs.gif