Årgang 17

Nummer 2

Maj 2018

Slægts- og Lokalhistorisk Forening Samsø

"Ingen fremtid - uden fortid"

Foråret kom som trold ud af en æske og blev nærmest til sommer med det samme i år, og nu er det ved at være på tide at skulle samles til den årlige generalforsamling på Samsø, hvor der, på trods af at generalforsamlingen finder sted tidligt på året i år, måske endda kan spises friske nye Samsøkartofler? Samlingen holder åben på dagen 11.30 – 13.30. Om aftenen vil der som de tidligere år blive arrangeret en fælles middag på en af de lokale restauranter. Tilmelding til Niels Henrik Nielsen på niels_henrik@nielsen.mail.dk  (6170 2198) af hensyn til bordbestillingen.

Indkaldelse til generalforsamling lørdag den 26. maj 2018 kl. 14:00
Generalforsamlingen afholdes på Onsbjerg Gl. Skole og indledes med et kort indslag om byen Ørby og en mulig årbog herom. Gæster er velkomne til den del af arrangementet og såmænd også til kaffe og kage, som foreningen byder på.
Herefter går vi over til selve generalforsamlingen for medlemmerne med følgende...
Dagsorden
1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2 Bestyrelsens beretning
3 Aflæggelse af revideret regnskab for perioden 1.1.2017 – 31.12.2017
4 Godkendelse af punkt 2 og 3
5 Indkomne forslag.
- Ingen forslag modtaget.
6 Fastsættelse af næste års kontingent samt godkendelse af budget for perioden 1.1.2019 - 31.12.2019. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
7 Valg af
a) Formand
På valg er Niels Henrik Nielsen, der modtager genvalg
b) Bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
- Lise Beyer Gommesen, modtager genvalg
- Jens Erik Buur, modtager genvalg
Valgt for 2 år i 2017 og derfor ikke på valg:
- Per Hansen 
- Niels Erik Thunbo Pedersen
c) Bestyrelsessuppleanter
På valg er:
- Morten Øster
- Anne Hansen.
c) Revisor og revisorsuppleant
På valg er:
- Revisor: Torben Skanning, er villig til genvalg
- Revisorsuppleant: Jean Seeberg
9 Fastsættelse af dato for næste års generalforsamling.
Bestyrelsen foreslår lørdag den 15. juni 2019 (lørdag efter pinse)
10 Evt.
 

Bestyrelsens beretning for 2017
Bestyrelsen har hen over året 2017 arbejdet på dels at synliggøre foreningens muligheder for medlemmerne ved at støtte op om de frivilliges arbejde i Samlingen og dels har bestyrelsen ønsket at foreningen markerede sig i debatten om bl. a. de kultur- og lokalhistoriske forandringer omkring skibsværftsgrunden i Ballen.

Bestyrelsen prioriterer foreningens hjemmeside højt såvel som at Samlingens frivillige publicerer opslag på Facebooksiden, og at der til stadighed sker bearbejdning af forskellige databaser, som på en eller anden måde kan være en hjælp for foreningens medlemmer. Set hen over året er antallet af henvendelser ikke faldende, men de går måske mere i retning af, at man indhenter hurtig information.

På et af bestyrelsens møder drøftede vi lokalplanforslaget for det gamle skibsværftsområde i Ballen, og der var en enig opfattelse af at foreningen burde tilkendegive sin holdning til forslaget ud fra et lokalhistorisk perspektiv. Som opfølgning på vores skriftlige kommentarer til lokalplanforslaget afholdt vi en ”havnerundfart” i Ballen. Deltagerantallet var overvældende stort på den regnvåde lørdag, hvor flere personer fra bestyrelsen bidrog med input under turen. Efterfølgende forsamledes vi i Købmandsgårdens trælastbygning, hvor der var kaffebord og afrunding ved bl. a. arkitekt Jens Wærum. Der kommer en ombygning af det gamle skibsværft, det ved vi med sikkerhed, men hvordan den endelig udformning bliver er stadig usikkert. Samsø Kommune har i sagsbehandlingen lagt vægt på at bygherren skal tilgodese et vist maritimt udtryk.

Udgivelse af den slægts- og lokalhistoriske årbog har jo været et fast arbejdsområde for foreningen igennem alle årene. Her kan bringes ny viden om velkendte emner eller kendt og allerede publiceret litteratur kan sættes i et nyt perspektiv – mulighederne er mange. Foreningen har succes med at tiltrække nye forfattere til årbogens artikler, noget som også medvirker til udvidelse af medlemsskaren. Årbogens tema i 2017 var som bekendt byen Brundby, og samarbejdet med byens borgerforening er gået overordentlig godt. Foreningen lægger vægt på at samarbejde med andre foreninger på Samsø, hvis ellers der er vilje tilstede i begge lejre.

Ved årets generalforsamling og i forbindelse med årbogspræsentationen i Besser var der fin tilslutning til den efterfølgende spisning, som afrunder en succesfuld dag i mere afslappede rammer. Vi ved, at for rigtigt mange af vores medlemmer er det en årligt tilbagevendende begivenhed, der bliver set frem til. Her kan alle emner jo frit debatteres uden at blive ført til referat, og det kan jo være godt nok.

Foreningens mødelokale på Onsbjerg gamle skole er stedet, hvor de frivillige arbejder året rundt, sådan ca. 2.000 timer bliver det til henover et kalenderår. Vi mistede desværre flere af de stabile kræfter i 2017; Ivan Egeriis gik alt for tidligt bort og Knud Schou Poulsen valgte at prioritere egne projekter. Glædeligt er det, at vi har haft tilgang af Peter Kristensen, som kender en hel del til Samsø – og så er han god til IT og el.

Én gang årligt skal vi udfylde en kulturstatistik med visse nøgletal for foreningen, og et af disse tal var netop antal årsværk i forbrugte frivilligtimer. Andre er antal gæster, antal henvendelser og væksten i antal hyldemeter, og disse nøgletal ligger ret stabilt. Antallet af personer eller institutioner, som reagerer på vores billeder på arkiv.dk, er støt stigende, og indtil videre har vi valgt at imødekomme alle henvendelser. I forbindelse med Samsø Museumsforenings 100-års fejring har vi på anmodning leveret digitale billedfiler til Samsø Museum.

I forbindelse med ændringer på frivilligsiden har det været nødvendig at sætte ind i forhold til dobbeltregistreringer og at gennemføre en generel oprydning i foreningens billeddatabase. Dette arbejde vil pågå en rum tid endnu. Vi registrerer ofte billeder og arkivalier, som ikke har nævneværdigt med Samsø at gøre, og som forening ønsker vi, at disse kanaliseres videre til de respektive arkiver i Danmark.

Mange af årets gæster har åbent udtrykt deres beundring og tilfredshed med det store arbejde, som foreningen og de frivillige lægger i formidlingen af slægts- og lokalhistorie. En del af disse gæster benytter samtidig lejligheden til at indmelde sig i foreningen, og det er vel den bedste anerkendelse vi kan få – nemlig nye og tilfredse medlemmer.

Vi har også været involveret i mere omfattende detektivarbejder henover året. Den mest omfattende var nok at yde støtte til en freelancejournalist, som arbejdede på en artikel om en af verdens mest velhavende mænd, nemlig ejeren af Amazon.com i USA. Det vil her føre for vidt at beskrive hele arbejdet og forgreningerne på Samsø, men det handler dels om Ørby og en ledende figur indenfor baptistbevægelsen i Danmark.

Slutteligt er bestyrelsen yderst tilfredse med, at vi fortsat har en sund økonomi, der fortsat konsolideres gennem et godt årbogssalg.

Bestyrelsen
Samsø, maj 2018

Bestyrelsens kommentarer til nedenstående regnskab
Regnskabet for 2017 udviser et samlet overskud på 14.363 kr, som dog er sammensat af et nettooverskud på salg af årbøger og Samsømærker på i alt 14.069 kr samt et overskud på de øvrige aktiviteter på 294 kr.

Foeningen er stadig momsregistreret vedrørende salg af årbøger og Samsømærker, idet omsætningen af årbøger fortsat er tæt på 50.000 kr.

Det samlede driftsresultat må siges at være ganske tilfredsstillende, ikke mindst når det sammenlignes med det noget pessimistiske resultat, som var budgetteret til et underskud på 2.500 kr.

Er der spørgsmål til regnskabet, vil disse blive besvaret på generalforsamlingen, men  skriv meget gerne en mail til nielsthunbo@gmail.com på forhånd.

Det kræver stadig et stort arbejde at inddrive foreningskontingentet, men det hjælper selvfølgelig, at en væsentlig andel af kontingetet bliver betalt allerede ved årbogsdagen i november i året før. 

Driftsregnskab 1.1.2017 - 31.12.2017 samt Status pr. 31.12.2017
DRIFTSREGNSKAB Regnskab
 2017
Budget
2017
Budget
2018
Budgetforslag 2019
Indtægter          
Kontingenter, husstande 29.700   36.000 30.000 30.000
Kontingenter, virksomheder 1.000   1.500 1.500 1.500
Gaver, donationer m.m.. 481   0 0 0
Øvrige indtægter.. 1.454   0 500 500
I alt   32.634 37.500 32.000 32.000
Årbog:          
Salg af årbøger og forsendelse 42.236        
Udgifter til årbøger -27.527        
I alt   14.709 10.000 19.500 19.500
Samsømærker:          
Salg af Samsømærker 1.960        
Udgifter til Samsømærker -2.600        
I alt   -640 0 0 0
Indtægter i alt   46.703 47.500 51.500 51.500
           
Udgifter:          
Nyhedsbreve   1.130 2.000 1.200 1.200
Administration   1.798 4.000 5.000 5.000
Hjemmeside 1.755 2.000 2.000 2.000
Samlingen inkl forsikring   17.309 25.000 25.000 25.000
Bestyrelsesudgifter   1.164 6.500 6.500 6.500
Generalforsamling   2.026 3.000 2.000 2.000
Arrangementer   6.859 7.500 6.000 6.000
Renter og gebyrer   300 0 500 500
Udgifter i alt   32.340 50.000 48.200 48.200
           
Periodens resultat   14.363 -2.500 3.300 3.300

STATUS PR 31/12 2017
Aktiver      

Bestyrelsen har i lighed med tidligere år valgt ikke at aktivere usolgte bøger, men anskaffelsesværdien af usolgte bøger
(1.509 stk pr 31/12 2017) udgør ca. 97.000 kr

Kassebeholdning, arkiv   3.736
Kassebeholdning, kasserer   16.747
Danske Bank indestående   140.337
Debitorer   349
Aktiver i alt   161.169
     
Passiver    
Skyldige kreditorer   836
Skyldig moms   2.005
Forudbetalt kontingent   9.000
Egenkapital    
  Overført fra tidligere år 134.966  
  Resultat 2017 14.363 149.329
Passiver i alt   161.169

Kommentarer til budgetforslag for 2019
Budget for 2019 foreslås uændret fra 2018. Der er poster, der svinger lidt fra år til år baseret på aktivitetsnieveauet indenfor de enkelte områder, og bestyrelsen vil gerne have en debat om, hvorvidt foreningen skal tilbyde arrangementer udover de eksisterende, hvilket også kan påvirke budgettet.

Kontingent
Der er desværre en del medlemmer, der endnu ikke har betalt kontingent for 2018. På den anden side er der også en håndfuld, der har betalt to gange, hvilket også skaber ekstraarbejde til kassereren. Husk at du kan logge ind på foreningens hjemmeside og via menuen i venstre side se, om vi registreret din indbetaling for 2018 eller ej. Har du problemer med at logge ind på hjemmesiden, er du altid velkommen til at kontakte foreningens webmaster og kasserer, Niels Erik Thunbo Pedersen pr email: kasserer@genealogy-samsoe.dk eller telefon 40 77 95 55.

Kommende arrangementer
Præsentation af foreningens årbog 2018
Afholdes lørdag den 24. november 2018 i Besser Forsamlingshus

logo_slfs.gif