Årgang 18

Nummer 1

Maj 2019

Slægts- og Lokalhistorisk Forening Samsø

"Ingen fremtid - uden fortid"

Foråret er godt i gang og sommeren er så småt på vej, og dermed er det også ved at være tid til den årlige generalforsamling i Slægts- og Lokalhistorisk Forening Samsø. Vi håber, at mange vil finde vej til øen, hvor vi benytter lejligheden til at besøge et af de steder, der var omtalt i den seneste årbog, nemlig Medborgerhuset i Tranebjerg, der i år er vært for både generalforsamling og den efterfølgende middag. 

Samlingen i Onsbjerg holder åbent søndag den 16. juni 2019 i tidsrummet 11.00 – 14.00 efter forudgående aftale med Robert Sørensen eller Niels Henrik Nielsen.

Lørdag aften vil der som de tidligere år blive arrangeret en fælles middag. Prisen pr. person er 185,00 kroner. Vin, øl og vand købes på stedet til husets meget rimelige priser. Tilmelding til Niels Henrik Nielsen på niels_henrik@nielsen.mail.dk  (6170 2198).
 

Indkaldelse til generalforsamling lørdag den 15. juni 2019 kl. 14:00
Generalforsamlingen afholdes i Medborgerhuset i Tranebjerg og indledes med et kort indslag om Medborgerhuset. I forbindelse med dette vil der være mulighed for en kort rundvisning af husets formand. Gæster er velkomne til den del af arrangementet og såmænd også til kaffe og kage, som foreningen byder på.
Herefter går vi over til selve generalforsamlingen for medlemmerne med følgende Dagsorden:
1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2 Bestyrelsens beretning
3 Aflæggelse af revideret regnskab for perioden 1.1.2018 – 31.12.2018
4 Godkendelse af punkt 2 og 3
5 Indkomne forslag.
- Ingen forslag modtaget.
6 Fastsættelse af næste års kontingent samt godkendelse af budget for perioden 1.1.2020 - 31.12.2020. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
7 Valg af
a) Formand
På valg er Niels Henrik Nielsen, der modtager genvalg
b) Bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
- Per Hansen, modtager genvalg 
- Niels Erik Thunbo Pedersen, modtager genvalg
Valgt for 2 år i 2018 og derfor ikke på valg:
- Lise Beyer Gommesen
- Jens Erik Buur
c) Bestyrelsessuppleanter
På valg er:
- Morten Øster
- Anne Hansen.
c) Revisor og revisorsuppleant
På valg er:
- Revisor: Torben Skanning, ønsker ikke genvalg
- Revisorsuppleant: Jean Seeberg
8 Fastsættelse af dato for næste års generalforsamling.
Bestyrelsen foreslår lørdag den 6. juni 2020 (lørdag efter pinse)
9 Evt.


Bestyrelsens beretning for 2018
Året startede positivt idet vi fik en forespørgsel fra Nordby Bibliotek og Klokketårnets ringerlaug om at låne billeder af netop Klokketårnet til en udstilling på Nordby Posthus og bibliotek.

Arbejdet med foreningens årbog begyndte så småt at blive mere konkret og en redaktionsgruppe dannedes henover foråret. Emnet ”Foreningslivet på Samsø” var jo ligesom allerede bestemt, så gruppen arbejdede på at få flest mulige vinkler med af foreningslivet på Samsø og samtidig undgå for mange genbearbejdninger. Til min egen ærgrelse fik redaktionen ikke helt aftalt, hvem som skulle gøre hvad, og det gav nok den tekniske redaktør lidt sved på panden. Vi kom i mål med bogen og fik den præsenteret i vanlige gode omgivelser i Besser Forsamlinghus.

I det tidlige forår annoncerede vi et foredrag ved museumsmedarbejder Martin Pavon fra Kalundborg museum, og mange omtalte det kommende foredrag med stor interesse. Alligevel måtte vi desværre aflyse, da det tilmeldte antal gæster var ganske få, og de enkelte, som kom på dagen, havde heller ikke tilmeldt sig. Skal vi forsøge med lignende arrangementer, skal deltagerudgiften være så lav som overhovedet mulig. Man kunne også forestille sig den mulighed at arrangere den slags i samarbejde med andre foreninger.

På det årlige fællesmøde mellem bestyrelse og de frivillige i Samlingen gav bestyrelsen sin opbakning til en fortsat prioritering af oprydning i Samlingens pc’ere og de forskellige lagerenheder, et arbejde som desværre har vist sig at være langt mere omfattende, end vi på forhånd havde vurderet det til.

Fra Samsø Kommunes bosætningskontor blev foreningen forespurgt om, hvorvidt vi kunne tænke os at oprette gavekort, som kunne udleveres til nye tilflyttere. I bestyrelsen syntes vi, at det var en god metode til at skabe opmærksomhed på foreningens eksistens og arbejde. Vi har derfor udarbejdet et antal nummererede gavekort, som tilflyttere kan vælge i forbindelse med de officielle velkomstmøder. Gavekortet er et gratis medlemskab af foreningen indenfor en begrænset tidsperiode, hvorefter der skal betales normalt kontingent.

I lighed med tidligere år bliver vi bedt om at indsende oplysninger til en landsdækkende kulturstatistik for 2018, som samlet fortæller om udviklingen for landets godt 600 lokalarkiver. Vores lille bidrag ser således ud:

Antal åbningstimer

180

Samlings størrelse

59 hyldemeter

Tilvækst i 2018

1 hyldemeter

Billeder i arkiv.dk

3600

Digital størrelse i GB

8

Antal besøgende

270

Gæster til møder m.v.

150

Antal visning i arkiv.dk

7.250

Antal arbejdstimer i 2018

2.050

Foreningens 18. årbogsudgivelse "Foreningslivet på Samsø" var lidt af et
vovestykke for hvilke foreninger skulle årbogsredaktionen give sig i lag med, og hvilke skulle ikke med? Vi ville nemllig gerne ramme foreningslivet i bredeste forstand, landbrug, erhverv, politisk virke, kultur og fritid - og gerne foreninger som ikke tidligere var beskrevet så udførligt.

Dagen i Besser Forsamlingshus oprandt endeligt og vi skulle så erfare, hvorledes interessen for netop det valgte tema var. Der kom heldigvis mange for at høre om årbogen og ligeledes for at erhverve den til favørpris på dagen. Traditionen tro bød formanden Niels Henrik Nielsen velkommen til en god eftermiddag, hvor der var to lokale samsinger til at supplere nogle at årbogens historier. Den ene var Jenny Bissø, som havde medbragt sin bedste Rasmus Mahler's Otterup riffel. Tilbage i 1926 havde
han erhvervet to eksemplarer til skyttesagen på Samsø, og Jenny fortalte om
riflen og om hendes eget forhold til Samsø skytterne.

Efter pausen tog vi på en billedmæssig markvandring på Besser Made sammen med Karl Kristian Nøhr og Peter H. Mortensen. Tidligt på sommeren havde de inspiceret pumpestationer, grøfter og stemmeværker, hvilket var levende illustreret
af fotografens stillbilleder. Det var markvandring i knæhøjt græs.

Dagen sluttede for en god snes medlemmer med en dejlig middag i forsamlingshuset og dejligt socialt samvær. Kasserer Niels Erik Thunbo kunne fortælle at dagens salg af  den nye årbog også var forløbet ganske fint denne gang.

Bestyrelsen
Samsø, maj 2019

Siden sidst
Foreningens lokale på Onsbjerg Gl. Skole har længe lidt under for lidt plads til det daglige praktiske arbejde, og vi har derfor forespurgt om lov til at indrette et lagerrum i et tilstødende lokale. Heldigvis har Samsø Kommune sagt ja, imod at vi selv afholder udgifterne.

Det skulle gerne indebære bedre forhold for både de frivillige og for foreningens medlemmer og øvrige gæster.

Bestyrelsens kommentarer til nedenstående regnskab
Regnskabet for 2019 udviser et samlet overskud på 1.557 kr, som dog er sammensat af et nettooverskud på salg af årbøger og Samsømærker på i alt 8.998 kr samt et underskud på de øvrige aktiviteter på 7.441 kr.

Foreningen er stadig momsregistreret vedrørende salg af årbøger og Samsømærker, selvom omsætningen af årbøger har været under 50.000 kr. i indeværende år, men dasværre kan man ikke ændre status for et enkelt års vedkommende.

Det samlede driftsresultat må siges at være tilfredsstillende, men det kan jo også lede til den konklusion, at foreningen indtil videre er nødt til at udgive en årbog, og at denne skal give et pænt overskud for at få tingene til at løbe rundt.

Er der spørgsmål til regnskabet, vil disse blive besvaret på generalforsamlingen, men skriv meget gerne en mail til nielsthunbo@gmail.com på forhånd.

Der er stadig en del arbejde med at inddrive foreningskontingentet, men det hjælper selvfølgelig, at en væsentlig andel af kontingetet bliver betalt allerede ved årbogsdagen i november i året før. 

Driftsregnskab 1.1.2018 - 31.12.2018 samt Status pr. 31.12.2018
DRIFTSREGNSKAB Regnskab
 2018
Budget
2018
Budget
2019
Budgetforslag 2020
Indtægter          
Kontingenter, husstande 28.350   30.000 30.000 28.000
Kontingenter, virksomheder 500   1.500 1.500 1.000
Gaver, donationer m.m.. 16   500 500 0
Øvrige indtægter.. 0   0 500 500
I alt   28.866 32.000 32.000 29.000
Årbog:          
Salg af årbøger og forsendelse 31.644        
Udgifter til årbøger -23.114        
I alt   8.530 19.500 19.500 10.000
Samsømærker:          
Salg af Samsømærker 2.368        
Udgifter til Samsømærker -1.900        
I alt   468 0 0 0
Indtægter i alt   37.864 51.500 51.500 39.000
           
Udgifter:          
Nyhedsbreve   450 1.200 1.200 500
Administration   3.281 5.000 5.000 3.500
Hjemmeside 1.760 2.000 2.000 2.000
Samlingen inkl forsikring   21.442 25.000 25.000 23.000
Bestyrelsesudgifter   925 6.500 6.500 1.500
Generalforsamling   1.505 2.000 2.000 2.000
Arrangementer   6.285 6.000 6.000 6.000
Renter og gebyrer   660 500 500 500
Udgifter i alt   36.308 48.200 48.200 39.000
           
Periodens resultat   1.557 3.300 3.300 0

STATUS PR 31/12 2018
Aktiver      

Bestyrelsen har i lighed med tidligere år valgt ikke at aktivere usolgte bøger.
Anskaffelsesværdien af usolgte bøger
(1.567 stk pr 31/12 2018) udgør ca. 90.000 kr

Kassebeholdning, arkiv   4.058
Kassebeholdning, kasserer   6.956
Danske Bank indestående   150.750
Debitorer   0
Aktiver i alt   161.764
     
Passiver    
Skyldige kreditorer   363
Skyldig moms   915
Forudbetalt kontingent   9.600
Egenkapital    
  Overført fra tidligere år 149.329  
  Resultat 2018 1.557 150.886
Passiver i alt   161.764

Kommentarer til budgetforslag for 2020
Budgettet for 2020 er tilrettet den udvikling, vi gennem de seneste år har set på en række poster: Medlemstallet er faldet en smule, og dermed også kontingentindtægten; dernæst har vi justeret overskuddet fra årbogen, der svinger noget fra år til år, men som i gennemsnit også er faldet til et lidt lavere niveau; endelig har vi justeret en del af udgifterne tilsvarende - også til det niveau, de reelt har haft de seneste år.

Kontingent
Der er også i år en del medlemmer, der i skrivende stund ikke har betalt kontingent for 2019. I år har vi fået en del respons på opkrævninger og rykkere - både postivt i form af betalinger og negativt i form af udmeldelser, men der er fortsat en del, vi bare ikke hører fra. På den anden side er der også en håndfuld, der har betalt to gange, og som derfor har fået betalingen oveført til næste år, og det skaber også ekstra arbejde til kassereren. Husk at du kan logge ind på foreningens hjemmeside og via menuen i venstre side se, hvorvidt vi registreret din indbetaling for 2019. Har du problemer med at logge ind på hjemmesiden, er du altid velkommen til at kontakte foreningens webmaster og kasserer, Niels Erik Thunbo Pedersen pr email: kasserer@genealogy-samsoe.dk eller telefon 40 77 95 55.

Kommende arrangementer
Generalforsamling
Lørdag den 15. juni 2019 kl. 14:00 i Medborgerhuset i Tranebjerg. senere kl. 18:30 er der fælles middag samme sted. Se mere om tilmelding først i dette nyhedsbrev.

Lørdagstur til Kalundborg med to besøgssteder
Lørdag den 21. september skal vi på en tur til Kalundborg Radiofonistation også kaldet Gisseløre, foreningen betaler entrébiletten. Derfra går turen videre til Røsnæs fyr hvor samsingen Mogens Anholm vil være vores lokalguide.
Afgang kl. 10.35 fra Samsø og retur fra Kalundborg kl. 19.20.
Der vil blive et begrænset deltagerantal og turen foretages i privatbiler.
Mere information følger på hjemmesiden.

Præsentation af foreningens årbog 2020
Afholdes lørdag den 23. november 2019 i Besser Forsamlingshus.

 

logo_slfs.gif