Årgang 18

Nummer 2

September 2019

Slægts- og Lokalhistorisk Forening Samsø

"Ingen fremtid - uden fortid"

Vi har netop nydt en fantastisk sensommer weekend, Samsø Marathon er vel afviklet og høsten fortsætter for fuld kraft, godt hjulpet af vejrliget og mange marker er gjort efterårsklare. Vi forsætter også i foreningens årscyklus vidende at det snart er årbogsdag men vi skal lige have udsendt dette nyhedsbrev.


Foto: Niels H. Nielsen

Generalforsamlingen 2019
Generalforsamlingen blev afholdt 15. juni, på Valdemarsdag og dermed på 800-års dagen for Dannebrog og årets Råvarefestival. Det var to begivenheder, som vi frygtede ville påvirke lysten til at deltage ved generalforsamlingen, men sådan blev det aldeles ikke, idet fremmødet var meget tilfredsstillende.

Stedet var i år valgt til Medborgerhuset i Tranebjerg, dels som lidt opfølgning på sidste års årbogstema ”Foreningsliv på Samsø”, og dels for at prøve noget andet end det sædvanlige. Generalforsamlingen forløb over al forventning og i en meget positiv atmosfære. Her følger et lille uddrag af det, som allerede er opdateret på vores hjemmeside. Formanden bød velkommen og indledte mødet med at fortælle om Medborgerhusets historie. Fortællingen varede en halv time, så selve generalforsamlingen startede kl. 14:30. 


Foto: Peter Kristensen

Forkortet referat fra generalforsamlingen:

Bestyrelsen havde foreslået Jean Seeberg som dirigent, og denne blev straks valgt og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Herefter fulgte valg af referent og stemmetællere, og inden bestyrelsens beretning sang forsamlingen ”En hyldest til Samsø”.

Bestyrelsens beretning fulgte stort set den udsendte skriftlige beretning, men suppleret med flere kommentarer. Formanden fremdrog især den kommende årbog 2019, samt mulige temaer for kommende årbøger, som selvfølgelig vil blive taget op i bestyrelsen i løbet af året. Der var forslag fra salen om, at der i forbindelse med arrangementer i god tid inden tilmeldingsfristen udløber, bliver sendt en mail med reminder til medlemmerne. Dette tages op i bestyrelsen. Der blev også foreslået guidede ture på Samsø i forbindelse med generalforsamlingen.

Så var det regnskabets time, og kassereren fremlagde et af revisor Torben Skanning revideret og godkendt regnskab. Regnskabet var ligeledes udsendt sammen med indkaldelse til generalforsamlingen. Uden at gå helt i de små detaljer kunne kassereren blot konstatere, at vi har en rigtig sund økonomi. På spørgsmål fra salen meddelte kassereren, at medlemstallet er ca. 200.

Både beretning og årsregnskab blev godkendt af generalforsamlingen.

Da der ikke var indkommet forslag til behandling, kunne vi gå videre til budget for 2020 samt fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen havde foreslået uændret kontingent, som blev vedtaget (150,00 kr. for private husstande og 500,00 kr. for virksomheder), og budgettet for 2020 blev godkendt.

Der var genvalg til bestyrelsen over hele linjen blandt dem, som var på valg. Som ny revisor valgtes Lene Krogh Elgaard, og Jean Seeberg blev genvalgt som revisorsuppleant.

Formanden takkede og overrakte en lille gave til Torben Skanning for arbejdet som revisor gennem flere år.

Som dato for næste års generalforsamling foreslog bestyrelsen den 6. juni 2020, og det blev vedtaget.

Under punktet eventuelt udspandt der sig en lang men god og konstruktiv debat om de nye regler for håndtering af personoplysninger. Bestyrelsen har meget fokus på emnet. Desuden blev der på forespørgsel fra salen informeret om, hvilke emner for årbøger man havde tænkt sig fremadrettet.

Dirigenten sluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.


Foto: Peter Kristensen

Formanden takkede dirigenten for godt arbejde, hvorefter vi sang resten af Samsø sangen.

Kl. 18.30 forsatte aftenen med fællesspisning og socialt samvær i Medborgerhusets festsal, en rigtig god tradition som medlemmer bakker op om på flotteste vis.

Nyheder fra foreningen
Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig som følger:

  • Formand: Niels Henrik Nielsen
  • Næstformand: Per T. Hansen
  • Referent: Lise Beyer Gommesen
  • Kasserer/webmaster: Niels Erik Thunbo Pedersen
  • Medlem: Jens Erik Buur

Fra et nyligt afholdt bestyrelsesmøde er følgende emner nogle af dem, som bestyrelsen vil holde fokus på:

Der har længe været skrevet en hel del om samarbejde imellem Samsø Museums arkiv og Slægts- og Lokalhistorisk Forening Samsø ditto. Fra foreningens side har vi vedvarende forsøgt at få aftalt nogle helt enkle punkter omkring et eventuelt samarbejde. Det har dog været overordentlig svært at finde tid og sted, men vi vil med sikkerhed forsøge igen, og måske er der allerede tilgået museumsledelsen en invitation, når nyhedsbrevet er nået frem til medlemmerne.

Foreningen har henover sommeren stået som arrangør af guidede ture omkring Langør, og hvis succesen gentages, så skal det klart og tydeligt fremgå, at medlemmer kan deltage gratis, hvorimod ikke-medlemmer må betale et mindre gebyr.

Bestyrelsen har truffet afgørelse i en sag om udskillelse og udlevering af en samling af privatpersonlige breve, idet disse ikke vurderes at have nogen historisk interesse for Samsø.

Slægts- og Lokalhistorisk Forening Samsø har tidligere fremsat sin bekymring for brandsikkerheden omkring både Egnsarkiv og vores egen samling, og især omkring den smukke juletid. Samsø kommune har tidligere besvaret vores henvendelser med argumentation om manglende økonomiske muligheder. Vi vil derfor under drøftelser med Samsø Museum forhøre os om et statsanerkendt museums holdning til problemet. Alene kan vi ikke udføre ret meget, men vi kan måske påvirke i den rigtige retning og støtte op om sagen.

Nyheder fra arkivet
Vi har mange gæster i foreningens arkiv, både på åbningsdage og efter anden aftale, og det er næsten blevet tradition, at der kommer gæster fra USA hvert eneste år. Således har vi, når dette nyhedsbrev læses, allerede haft ét hold på besøg, og det næste kommer i slutningen af oktober.

Gæster eftersøger som alle andre oplysninger om slægtens herboende medlemmer, og hvor de boede, og de vil også gerne en tur rundt til stederne. Gamle billeder er ikke nødvendigvis i så høj kurs. De vil også meget gerne hilse på nulevende efterkommere efter dem, som blev på fødeøen. Vi vil i de kommende nyhedsbreve og eventuelt også andre steder give nogle korte beretninger fra disse gæstebesøg.

Med baggrund i tidligere drøftelser i bestyrelsen vil det blive informeret tydeligere, at vi er en medlemsbaseret forening. Medlemmer har fuld adgang til arkiv og hjælp ved henvendelser, hvorimod ikke-medlemmer kan kigge og spørge til hjælp i et begrænset omfang. Hjælp i betydeligt omfang kræver altså et betalt medlemskab.

Kommende arrangementer
Tur til Gisseløre og Røsnæs Fyr lørdag 21. september 2019
Som omtalt i det sidste nyhedsbrev arrangerer foreningen en tur til Kalundborg og Røsnæs, hvor vi først skal besøge Radiofonistationen på Gisseløre (ca. kl. 12.00 – 14.00). Hèr bliver vi sat grundigt ind i datidens radioteknologi og ført op til vore dage – lige noget for radionørder.

Senere skal vi til Røsnæs Fyr, hvor vores guide er samsingen Mogens Anholm (tidligere Hårdmark), og her skal vi høre om fyrets spændende historie.
Der er et maksimalt deltagerantal på 25 personer, og tilmelding sker efter først til mølle-princippet.

Turen er gratis for medlemmer undtagen færgebillet. Vi håber, at medlemmer vil stille biltransport til rådighed og sørge for at få fyldt bilerne op fra og til Samsø.
Ikke-medlemmer skal betale 50,00 kr pr. person udover færgebillet.

Tilmelding skal ske til Niels Henrik Nielsen på mail: niels_henrik@nielsen.mail.dk eller på mobil 6170 2198 og snarest muligt.

Præsentation af foreningens årbog 2019 lørdag 23. november 2019
Præsentationen finder sted kl. 14.30 i Besser forsamlingshus. Bogen indeholder i år både en buket af nyt om noget gammelt og noget helt nyt stof. Bogen har endnu ikke nogen titel.

Vi har allerede indgået aftale med et par af forfatterne til årbogens artikler om et billedforedrag denne lørdag i november.

Mere om årbogsweekenden følger i foreningens næste nyhedsbrev.

logo_slfs.gif