Årgang 19

Nummer 2

Maj 2020

Slægts- og Lokalhistorisk Forening Samsø

"Ingen fremtid - uden fortid"

Siden udsendelse af nyhedsbrev nummer 1 glædede vi os vel alle til at ses igen her til generalforsamlingen i juni måned. Der skulle være fest med sommer-i-by, gensynsglæde, nye kartofler og hvide og grønne asparges, men så accelererede nogle begivenheder helt udenfor vores kontrol, og selv om påsken og tiden har bragt mange dejlige timer på Samsø, var der noget, der var grundlæggende forandret.

 

Bestyrelsens planlagte møde op til generalforsamlingen valgte vi at aflyse grundet risiko for smitte, og kort sagt har vores muligheder for at drøfte situationen været noget udfordret, men heldigvis har vi kunnet kommunikere de vigtigste ting via e-mail.

Bestyrelsen har nu enstemmigt truffet beslutning om at aflyse generalforsamlingen den 6. juni, men ikke nok med det. Set i lyset af at mange er i risikogruppen, og en generel risioko for en anden epidemibølge senere på året, samt at vi forhåbentlig skal ses til bogudgivelsen i november, har vi valgt helt at sløjfe årets generalforsamling.

Foreningens vedtægter har ikke nogen force majeure klausul, men ikke desto mindre er vi helt overbevist om, at det er den rigtige beslutning, vi således træffer.

Det indebærer at de beslutninger som skulle være truffet på generalforsamlingen, ikke kan foretages, og dem må vi derfor udskyde til generalforsamlingen næste år, der forventes afholdt lørdag 29. maj 2021. Til den tid vil der så blive lidt mere at holde styr på for dirigenten, men det finder vi helt sikkert ud af.

En skriftlig formandsberetning og kassererens fremlæggelse af årets regnskab samt forslag til budget vil vi dog gerne præsentere her i nyhedsbrevet, og så må den formelle godkendelse af dem vente til næste år.


 

Bestyrelsens beretning for 2019
Bestyrelsen kan se tilbage på et år med en tilfredsstillende aktivitet både i foreningen og i vores lille arkiv kaldet Samlingen. Der kommer til stadighed pænt med gæster på åbningsdagene, hvor de frivillige er fleksible med hensyn andre åbningstider.
I det følgende gives en oversigt over de væsentligste hændelser gennem året.

Aktiviteter
Generalforsamlingen 2019 var et vellykket arrangement som blev afholdt i Medborgerhuset i Tranebjerg, og trods konkurrence fra både Råvarefestival og 800-årsfest for Dannebrog var tilslutningen ganske flot. Generalforsamlingen indledtes med en kort historisk beretning om husets historie fra forsamlingshus i slutningen af 1880’erne og til Medborgerhus anno 2019, og der var indlagt en lille rundvisning i husets mange lokaler.

Under generalforsamlingen var der en god stemning og fin debat om så tunge emner som persondatalovgivning contra databaser til brug for slægtsforskning og offentlig visning af personbilleder.

Efter den ordinære generalforsamling havde vi fået aftalt bespisning samme sted til en rimelig pris. Selskabet afsluttedes ved 22-tiden da mange jo skulle af sted til Nordby dagen derpå.

Som et nyt tiltag afviklede Samlingens frivillige tre guidede ture med start fra p-pladsen bag Skovfogedhuset, rundt om Lilleør og retur igen. Emnet var historien bag stendigerne, som man passerede på turen og hvad deltagerne ellers stillede af spørgsmål. Søren Peters (Gudmand) hus på Lilleør og teglværket og købmandshandlen fra Frederikshøj var også naturlige emner. Deltagelsen ved de tre ture varierede fra 20 personer og ned til blot en enkelt, men alle ture blev gennemført.

Ved lignende kommende arrangementer skal det annonceres tydeligt at medlemmer deltager gratis og for andre er der en symbolsk betaling.

Endnu et nyt tiltag var ensdagsturen til Kalundborg Radiofonistation og Røsnæs Fyr i september måned, gratis for medlemmer og med en symbolsk betaling for ikke-medlemmer. Deltagerantallet var ikke så voldsomt stort, til gengæld havde deltagerne en forrygende god dag med top engagerede fortællere begge steder.

Samarbejde
Foreningen havde tidligere afgivet skriftligt svar i forbindelse med høringsrunder og offentliggørelse af Samsø Kommunes planer for skibsværftsgrunden og fiskemolen med restaurant Dokken i Ballen. Under et opfølgende møde med deltagelse af en projektmedarbejder fra Teknisk Forvaltning kom der et møde i stand omkring et billedprojekt ”Ballen havn – før og nu”. Medlemmer fra bestyrelsen mødtes flere gange med projektmedarbejderen og aftalen blev, at vi skulle levere de gamle billeder med tekster, og forvaltningen ville så se, hvordan de kunne placeres. Da projektet var kommunens eget, kunne vi blot begrunde vores ønsker til placeringer rundt om ved havnefronten. Resultatet af det gode samarbejde kan nu ses på sydmolens yderste bygning, hvor Smileprojektet holder til – i daglig tale batterihuset. De gamle billeder blev leveret fra både SLFS’ arkiv, Egnsarkivet og private, og alle viser lidt om udviklingen/forandringen af området gennem tiden.

Nordby Ungdoms- og Idrætsforening havde valgt udvandringen til Amerika som tema i forbindelse med årets Sommer i By arrangement. Vi fik efter aftale med NUI fragtet udstillingsmateriale og en kasse årbøger fra 2008 til Nordby, som vi havde fået tilladelse til at udstille i den gl. skolebygning. Vi fik meget fin omtale fra Anita Olesen, NUI, men vi solgte desværre ikke særligt mange årbøger, og ydermere fik udstillingen  ikke lov til at blive stående efter arrangementet, hvilket var ret skuffende.

Årbog 2019
Året forinden havde foreningsliv på Samsø været et tema for foreningens årbog, så vi var derfor tilbage til fortællinger fra hele Samsø som årets tema. Vi havde igen været så ”fornuftige” at gemme historier og fortællinger, som vi tidligere havde fået fat i på den ene eller anden måde. Årbogsredaktionen bestod igen af Robert Sørensen fra foreningens arkiv, Per T. Hansen fra bestyrelsen og Niels Henrik Nielsen også fra bestyrelsen og så havde vi takket ja til Kirsten Salomonsen, som havde tilbudt at læse korrektur på artiklerne.

Processen med kontakt til de enkelte forfattere, gennemlæsning af første udkast og dialog om justeringer og ændringer forløb glat, som det plejede. Vi har dog måttet erkende visse små bump og hovsa’er i forløbet, og det forsøger vi så at rette op på næste gang.

Midt i oktober måned var årbogen redigeret og kunne afleveres som en trykkeklar fil til Samsø Posten. Dette år og fremadrettet må vi undvære julemærket, da det er blevet helt umuligt for trykkeriet at opdrive perforerede frimærkeark til trykningen.

Præsentationen af årbogen i Besser gik også helt efter planen med gode indlæg fra et par af forfatterne, og tilmed havde vi givet plads til lidt omtale af en kommende årbog.

Så langt var alt sådan set forløbet planmæssigt, og nu skulle vi så bare have aftaler på plads med salgsstederne. Her meldte nogle af de tidligere gode salgssteder imidleretid fra, idet bogsalg ikke var noget, man længere ville satse på. Gode råd var dyre, for salget af årbogen som f. eks. julegave betyder meget for det samlede salg. Heldigvis fik vi etableret kontakt til både Smagen af Øen og Søster Sidevind, og det har været rigtig gode salgssteder som vi er glade for.

Bestyrelsesarbejdet
Vi har afholdt en lille håndfuld ordinære bestyrelsesmøder henover forretningsåret samt et fællesmøde med de frivillige i Samlingen. Vi har en del ”hængepartier”, som trods vores ihærdige indsats ikke rigtigt har kunnet afsluttes. Blandt disse er f. eks. ønsket om et møde med Samsø Museum om det fremtidige samarbejde, brandsikkerhed for både Egnsarkivet og vores samling samt en aftale om sponsering af bestemte årgange årbøger.

Endelig har vi i bestyrelsen truffet afgørelse om at udskille en større samling af brevkorrespondance mellem et daværende kommende ægtepar. Den ene person var ganske vist samsing, men da indholdet ikke gav noget bidrag til lokal- og slægtshistorien, valgte vi at overdrage samlingen til parrets voksne søn. Brevsamlingen havde han fundet frem til via arkiv.dk, som foreningen jo er flittig bruger af.

Samlingen
Vi oplever et stadigt stigende antal forespørgsler på vores billeder på arkiv.dk og historiske ejendomsoplysninger i forbindelse med f.eks. køb af huse på Samsø. Vi prøver at hjælpe alle, så godt vi kan - med førsteprioritet til foreningens medlemmer.

Blandt andet har vi leveret billeder til flere bogudgivelser som bl.a. den nye version af Trap Danmark og Moesgaard Museum/Jysk Arkæologisk Selskab’s "Bebyggelse på Samsø i vikingetid og middelalder", som bl. a. indeholder studier af stednavnene på Samsø.

I lighed med tidligere år har vi igen haft forespørgsler fra efterkommere af udvandrede samsinger, om vi kunne være behjælpelige med alle slags oplysninger under deres ophold. I et enkelt tilfælde fik vi endda en af vores lokale præster til at åbne Nordby kirke – og så var der dømt kirkekoncert med amerikanske Nels Hansen ved orglet.

Slutteligt har vi leveret slægtsoplysninger til en måske kommende TV-udsendelse hvor en samsings navn dukkede op.

Bestyrelsen
Samsø, maj 2020
 

Kontingent
Der er også i år en del medlemmer, der i skrivende stund ikke har betalt kontingent for 2020. I år har været lidt tilbageholdende med at udsende rykkere midt i Corona-tiden, men de medlememr, der endnu ikke har fået betalt kontingent, vil snarest modtage en henvendelse fra kassereren.

Der er også medlemmer - heldig vis få - der har betalt kontingentet hele to gange, og som derfor har fået betalingen oveført til næste år. Det skaber jo også ekstra arbejde til kassereren, så husk at du kan logge ind på foreningens hjemmeside og via menuen i venstre side se, hvorvidt vi registreret din kontingentindbetaling.

Har du problemer med at logge ind på hjemmesiden, er du altid velkommen til at kontakte foreningens webmaster og kasserer, Niels Erik Thunbo Pedersen pr email: kasserer@genealogy-samsoe.dk eller telefon 40 77 95 55.
 

Bestyrelsens kommentarer til nedenstående regnskab
Regnskabet for 2019 udviser et samlet overskud på 6.682 kr, som dog er sammensat af et nettooverskud på salg af årbøger og Samsømærker på i alt 8.100 kr samt et underskud på de øvrige aktiviteter på 1.418 kr.

Foreningen er stadig momsregistreret vedrørende salg af årbøger og Samsømærker, selvom omsætningen af årbøger også har været under 50.000 kr. i indeværende år. Hvis dette fortsætter, vil det give mening at anmode om momsfritagelse.

Det samlede driftsresultat må siges på alle måder at være tilfredsstillende.

Er der spørgsmål til regnskabet, er man velkommen til at skrive en mail til nielsthunbo@gmail.com .

Der er stadig en del arbejde med at inddrive foreningskontingentet, men det hjælper selvfølgelig, at en væsentlig andel af kontingetet bliver betalt allerede ved årbogsdagen i november i året før. 

Driftsregnskab 1.1.2019 - 31.12.2019 samt Status pr. 31.12.2019
DRIFTSREGNSKAB Regnskab
 2019
Budget
2019
Budget
2020
Budgetforslag
2021
Indtægter          
Kontingenter, husstande 27.750   30.000 28.000 28.000
Kontingenter, virksomheder 1.000   1.500 1.000 1.000
Gaver, donationer m.m.. 166   0 0 0
Øvrige indtægter.. 0   500 0 0
I alt   28.866 32.000 29.000 29.000
Årbog:          
Salg af årbøger og forsendelse 32.652        
Udgifter til årbøger -24.552        
I alt   8.100 19.500 10.000 10.000
Samsømærker:          
Salg af Samsømærker 964        
Udgifter til Samsømærker 0        
I alt   964 0 0 0
Indtægter i alt   37.980 51.500 39.000 39.000
           
Udgifter:          
Nyhedsbreve   0 1.200 500 500
Administration   1.521 5.000 3.500 3.500
Hjemmeside 1.769 2.000 2.000 2.000
Samlingen inkl forsikring   21.838 25.000 23.000 23.000
Bestyrelsesudgifter   905 6.500 1.500 1.500
Generalforsamling   2.035 2.000 2.000 2.000
Arrangementer   2.681 6.000 6.000 6.000
Renter og gebyrer   550 500 500 500
Udgifter i alt   31.299 48.200 39.000 39.000
           
Periodens resultat   6.682 3.300 0 0

STATUS PR 31/12 2019
Aktiver      

Bestyrelsen har i lighed med tidligere år valgt ikke at aktivere usolgte bøger.
Anskaffelsesværdien af usolgte bøger
(1.757 stk. pr 31/12 2019) udgør ca 100.000 kr)

Dette regnskab er revideret og godkendt af foreningens revisor, Lene Krogh Ellgaard. Det var aftalt, at underskrift skulle klares på generalforsamlingen, som jo desværre er aflyst, så det kommer også senere,

Revisor har i forbindelse med revisionen anbefalet, at en del af den forholdsvis store kontante kassebeholdning overføres til foreninges bankkonto.

Kassebeholdning, arkiv   4.676
Kassebeholdning, kasserer   18.593
Danske Bank indestående   142.725
Debitorer   0
Aktiver i alt   170.894
     
Passiver    
Skyldige kreditorer   1.245
Skyldig moms   2.456
Forudbetalt kontingent   9.625
Egenkapital    
  Overført fra tidligere år 150.886  
  Resultat 2019 6.682 157.568
Passiver i alt   170.894

Kommentarer til budgetforslag for 2021
Budgettet for 2021 er uændret i forhold til 2020, som synes at afspejle de faktiske forhold så godt, som det nu engang er muligt inden for de normale afvigelser fra år til år..

Kommende arrangementer
Generalforsamling 2020
AFLYST på grund af forsamlingsforbud i Danmark på nuværende tidspunkt.

Følgende arrangementer gennemføres efter de på det pågældende tidspunkt aktuelle retningslinjer fra myndighederne og ændringer kan derfor forekomme:

Landsbyvandring i Ørby onsdag den 5 august kl 14.00 - 16.00
Mødestedet: P-pladsen ved Ørby kirke
Jørgen Søgaard fortæller erindringer fra 50/60'erne, hvor var der masser af børn i landsbyen og altid sol og sommer. Der var bager, slagter, købmænd, brugsforening, smed og forsamlingshus. Deltagerbetaling 25,00 kr. som går ubeskåret til Ørby kirke, medlemmer af foreningen dog gratis. Begrænset deltagerantal.
Tilmelding til Jørgen Søgaard: j@soegaard.mail.dk eller telefon 28 70 03 66

Landsbyvandring i Pillemark onsdag den 19. august kl. 14.00 - 16.00
Mødested: Østergade 25 Samsø Godstransport ApS.
Niels Henrik Nielsen fortæller om udvalgte spots i den dejlige landsby.
Deltagerbetaling: 25,00 kr, medlemmer af foreningen dog gratis.
Begrænset deltagerantal - maks. 25. personer.
Tilmelding ved sms til Niels Henrik Nielsen på 61 70 21 98

Langør rundt onsdag den 9. september kl. 14.00 - 16.00
Mødested: P-pladsen på havnen
Niels Henrik Nielsen m fl. fortæller om det tidligere fiskerleje m. m.
Deltagerbetaling: 25,00 kr, medlemmer af foreningen dog gratis.
Tilmelding ved sms til Niels Henrik Nielsen på 61 70 21 98

Lions Julemærker i Anton Rosens hus, Tranebjerg
Åbent dagligt på hverdage fra 16. november til 7. januar
Udstilling af Samsø aftenskoles juleklip ledet af Ulla Fredsøe.
Julemærker igennem næsten 20 år.
Gratis adgang.

Præsentation af foreningens årbog 2020
Afholdes lørdag den 28. november 2020 i Besser Forsamlingshus.
Mere om dette arrangement i et senere nyhedsbrev

Generalforsamling 2021 lørdag 29. maj 2021
Vi forventer at kunne afholde generalforsamlingen i 2021 som led i et større arrangement i forbindelse med foreningens 20 års jubilæum denne weekend.
Mere om dette arrangement i et senere nyhedsbrev - men reservér dagene allerede nu.

logo_slfs.gif