Årgang 20

Nummer 2

Maj 2021

Slægts- og Lokalhistorisk Forening Samsø

"Ingen fremtid - uden fortid"

I disse dage, hvor nyhedsbrevet skrives, er store dele af samfundet under en eller anden form for genåbning efter de mange restriktioner for at imødegå covid-19. Der vil fortsat være tilbud om vaccination og krav om brug af mundbind og håndsprit samt god afstand. Men alt i alt tror bestyrelsen på, at en fysisk afholdelse af foreningens generalforsamling vil blive en mulighed som planlagt i slutningen af maj måned. 

Med de nuværende udmeldinger forventer vi at måtte forsamles op til 50 personer indendørs, og så mange har vi vist aldrig været til en generalforsamling i foreningen før, så vi er fortrøstningsfulde. Hvis vi, når tiden kommer, kun må forsamles 25 personer, nærmer vi os det normale fremmøde til generalforsamlinger, men det forventes nu ikke at blive tilfældet.

De nærmere betingelser for forsamlinger til den tid kendes endnu ikke, men som det ser ud i øjeblikket er der ikke krav om coronapas til et sådant møde. Til gengæld skal der bruges mundbind eller visir, når man ikke sidder ned, så husk at medbringe et sådant. For at følge de gældende regler og anbefalinger fra myndighederne vil vi til generalforsamlingen benytte en alternativ stoleopstilling med god afstand imellem gæsterne, men for ægtefæller og nære bekendte vil det dog være tilladt at sidde uden indbyrdes afstand. 

Vi beder medlemmer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, om at tilmelde sig på forhånd, så vi er så godt forberedt som muligt. Send derfor din tilmelding til Niels Henrik Nielsen - se kontaktinformation sidst i nyhedsbrevet.

Efter generalforsamlingen vil der være mulighed for at få en særfremvisning af Lions julemærkerne i Anton Rosens Hus. Udstillingen befinder sig i bygningens stueetage og på 1. sal.

Efter generalforsamlingen og rundvisningen vil der kl. 18:00 blive arrangeret en fælles middag i Medborgerhuset. Vi vil i år få leveret mad udefra og i øvrigt sørge for at arrangementet gennemføres forsvarligt og i henhold til gældende anbefalinger for private arrangementer. Prisen pr. person er sat til 150,00 kroner, som betales på selve dagen. Vin, øl og vand kan købes på stedet til husets meget rimelige priser. Tilmelding til Niels Henrik Nielsen - se kontaktinformation sidst i nyhedsbrevet.

Samlingen i Onsbjerg holder åbent søndag den 30. maj 2021 i tidsrummet 10:00-12:00. Her vil der givetvis være krav om mundbind og restriktioner på antallet af fremmødte, så vi holder kun åbent efter forudgående aftale med Robert Sørensen eller Niels Henrik Nielsen. Se kontaktinformation sidst i dette nyhedsbrev.

Vi har tidligere annonceret, at vi ville gøre noget ekstra ud af dette års generalforsamling, da vi jo samtidigt kan fejre, at foreningen her til sommer har eksisteret i 20 år. Men da situationen har været meget usikker - og til dels er det stadigvæk - har bestyrelsen valgt ikke at binde an med et større arrangement alligevel. Vi må i stedet nøjes med at glæde os til det næste skarpe hjørne, der jo kommer allerede i 2026, hvor vi kan fejre vores 25 års jubilæum!


Stemningsbillede fra middagen efter den stiftende generalforsamling i 2001

Indkaldelse til generalforsamling lørdag den 29. maj 2021 kl. 14:00
Generalforsamlingen afholdes i Medborgerhuset i Tranebjerg, Smedegade 37. Foreningen byder på en øl eller sodavand til at læske ganen med, men på grund af de særlige forhold for tiden byder vi ikke på kaffe og kage denne gang.
Generalforsamlingen har følgende dagsorden:
1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2 Bestyrelsens beretning
3 Aflæggelse af revideret regnskab for perioden 1.1.2020 – 31.12.2020
4 Godkendelse af punkt 2 og 3
5 Indkomne forslag.
- Bestyrelsen foreslår, at foreningen opsiger den nuværende bestyrelsesansvarsforsikring i Topdanmark (se mere nedenfor).
6 Fastsættelse af næste års kontingent samt godkendelse af budget for perioden 1.1.2022 - 31.12.2022. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
7 Valg af
a) Formand
På valg er Niels Henrik Nielsen, der modtager genvalg
b) Bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
- Per Hansen, modtager genvalg 
- Niels Erik Thunbo Pedersen, modtager genvalg
Valgperioden blev de facto forlænget med 2 år i 2020 for: 
- Lise Beyer Gommesen
- Jens Erik Buur
og de er derfor ikke på valg
c) Bestyrelsessuppleanter
På valg er:
- Anne Lise Hansen
- Desuden er der en ledig plads
c) Revisor og revisorsuppleant
På valg er:
- Revisor: Lene Krogh Ellgaard, er villig til genvalg
- Revisorsuppleant: Jean Seeberg
8 Fastsættelse af dato for næste års generalforsamling.
Bestyrelsen foreslår lørdag den 11. juni 2022 (lørdag efter pinse)
9 Evt.


Bestyrelsens beretning for 2020
Året 2020 har om noget stået i skyggen af covid-19 med nedlukninger, en forsigtig åbning hen over sommeren, for så atter at måtte lukke helt ned. Det har i sagens natur også sat sit præg på de muligheder, som vi i bestyrelse og Samlingen har haft for at planlægge og afholde aktiviteter.

Der var været afholdt tre ordinære bestyrelsesmøder hen over året, hvoraf enkelte var onlinemøder, hvilket har gjort det meget enklere af tilpasse mødekalenderen for alle i bestyrelsen. Onlinemøderne har krævet lidt opgradering af både IT og internet-opkoblinger, men er i øvrigt gået fint.

Aktiviteter
Foreningen har været inviteret til møde om en ny kulturpolitik for Samsø Kommune, en stor mundfuld, hvor mange forskellige aktører repræsenterende et stort og bredt udvalg af interesser kom med deres bud indenfor de forskellige områder. Mødet skulle havde været fulgt op af et nummer to her i 2021, men sådan gik det ikke.

Hen på sommeren fik vi henvendelse fra Børn, Unge og Kulturforvaltningen om muligheden for at udstille Samsø Julemærker, fremstillet af aftenskoleelever under Ulla Fredsøe. Vi er ofte blevet opfordret til at genudstille julemærkerne, som ikke har været vist samlet siden 1989. Men desværre fik udstillingen kun ganske få åbningsdage, inden at Samsø kommune måtte lukke Anton Rosens hus som følge af corona-restriktionerne. Dog er udstillingen efterfølgende genåbnet her i foråret og er det forhåbentlig stadig, når vi mødes til generalforsamlingen.

I 2020 forsatte vi vores intension om at afholde byvandringer rundt på Samsø, ikke fordi at andre ikke gør det så glimrende, men vi præsenterer nok tingene fra en lidt anden synsvinkel. Vi lagde hårdt fra land med en rask gåtur i landarbejderbyen Ørby under kyndig guidning af Jørgen Søgaard med bedsteforældre i Ørby. Det blev en fornøjelig tur med mange muntre erindringer om landsbyens beboere ved et at de mange ferieophold hos bedsteforældrene. En god snes personer havde valgt at følge denne underholdende tur, og de gik absolut berigede hjem med en udvidet indsigt i Ørby. Efterfølgende har mange spurgt, om den ikke kunne gentages, og det har vi så lavet en aftale med Jørgen Søgaard om i indeværende kalenderår (se aktivitetsoversigten sidst i nyhedsbrevet).

Et par uger efter gentog vi en guidet bytur i Pillemark, hvor et mindst lige så stort antal personer havde valgt at følge foreningens formand rundt i Pillemark. Det skete i strålende solskin, og på turen rundt var der planlagt små lokalhistoriske nedslag med fortællinger om huse og beboere. Deltagerne bestod for en stor dels vedkommende af lokale og indfødte fra Pillemark, så foreningens formand var ved at komme på glatis undervejs. Men det vigtigste af alt var, at forsamlingen havde en aldeles god og informativ oplevelse, krydret og suppleret med oplysninger fra højre og venstre. Pudsigt nok så sluttede vores rundtur foran købmand Carl Thunbos forretning, der blot et par uger efter var fortid. Havde vi vidst det, ville vi nok have ladet os forevige foran butiksfacaden – hele holdet.


Købmand Thunbo i Pillemark i sine velmagtsdage - Fra 'Der ligger en Ø ...'

Vi havde også planlagt en guidet tur Langøre by rundt, men den måtte vi desværre aflyse grundet udsigten til meget dårligt vejr.

Samlingen
Foreningens arkiv for medlemmer, Samlingen, har stort set været nedlukket i hele året 2020, og der har derfor været ret stille med gæster og forespørgsler. Til gengæld har vi forsat vores aktiviteter med henblik på at få bedre struktur på indleveringsjournaler og de efterfølgende registreringer af materiale. Det skulle blive til gavn for alle slægts- og lokalhistorisk interesserede samt for kommende arkivmedarbejdere. Trods nedlukningen har vi modtaget henvendelser om især anvendelse af billeder fra vores digitale platform arkiv.dk. I Samlingen har vi i lighed med bestyrelsen afholdt nogle få arkivmøder, hvor vi har drøftet form, nye ideer og konkrete opgaver.

Årbog
Starten på ethvert årbogsprojekt er som et nyt blad, der vendes, og i år var ingen undtagelse. Det, som var markant anderledes for årbog 2020, var mængden af materiale, som vi i fællesskab havde fået samlet sammen og bearbejdet. Vi mødte en enorm stor interesse og velvilje til at bidrage til årbogen som jo oprindeligt blev idé-grundlagt af vores ”lokale” ildsjæl, Jean Seeberg, som vi skylder en stor tak.

Ikke alt materiale kunne indgå i årbogen uden yderligere research, og noget af det var lidt mangelfuldt. Alligevel endte vi med et luksusproblem, nemlig materiale til en årbog på over 250 sider - eller langt ud over kapaciteten. Resultatet blev en hård udvælgelse af artikler til den bog, som kom på gaden i Super Brugsen Samsø lørdag den 28. november 2020 - plus et godt grundlag for kommende årbøger.

Den vanlige præsentation i Besser forsamlingshus var desværre ikke mulig, og det skabte naturligvis bekymring omkring salget af årbogen. Vi fik den gode idé at spørge i Super Brugsen i Tranebjerg, hvor man tog godt imod vores henvendelse. På en tilfredshedsskala med hensyn til salg og mulighed for lidt social kontakt var vi absolut tæt på en topscorer – vi var ovenud tilfredse med dagens forløb. Omkring årbogssalget har vi indledt et meget positivt samarbejde med Visit Samsø, hvor alle foreningens tidligere udgivelser nu kan købes, enten fysisk i butikken eller via Visit Samsøs onlineshop.

Sluttelig er vi i Samlingen påbegyndt registrering og samling af materialer/kilder til de næste års planlagte bogudgivelser.

Bestyrelsen
Samsø, maj 2021

Driftsregnskab 1.1.2020 - 31.12.2020 samt Status pr. 31.12.2020
DRIFTSREGNSKAB Regnskab
 2020
Budget
2020
Budget
2021
Budgetforslag 2022
Indtægter          
Kontingenter, husstande 22.475   28.000 28.000 28.000
Kontingenter, virksomheder 500   1.000 1.000 1.000
Gaver, donationer m.m.. 2.236   0 0 0
Øvrige indtægter.. 0   0 0 0
I alt   25.211 29.000 29.000 29.000
Årbog:          
Salg af årbøger og forsendelse 46.336        
Udgifter til årbøger -26.601        
I alt   19.735 10.000 10.000 10.000
Samsømærker:          
Salg af Samsømærker 60        
Udgifter til Samsømærker 0        
I alt   60 0 0 0
Indtægter i alt   45.006 39.000 39.000 39.000
           
Udgifter:          
Nyhedsbreve   0 500 500 500
Administration   3.908 3.500 3.500 4.000
Hjemmeside 2.294 2.000 2.000 2.500
Samlingen inkl forsikring   21.501 23.000 23.000 22.500
Bestyrelsesudgifter   183 1.500 1.500 1.500
Generalforsamling   0 2.000 2.000 2.000
Arrangementer   4.570 6.000 6.000 5.000
Renter og gebyrer   370 500 500 1.000
Udgifter i alt   32.825 39.000 39.000 39.000
           
Periodens resultat   12.181 0 0 0

STATUS PR 31/12 2020
Aktiver      

Bestyrelsen har i lighed med tidligere år valgt ikke at aktivere usolgte bøger.

Anskaffelsesværdien af de usolgte bøger
(1.771 stk pr 31/12 2020) udgør ca. 100.000kr

Regnskab og status er revideret af foreningens valgte revisor Lene Krogh Ellgaard.

Kassebeholdning, arkiv   1.868
Kassebeholdning, kasserer   2.503
Danske Bank indestående   175.150
Debitorer   4.084
Aktiver i alt   183.605
     
Passiver    
Skyldige kreditorer   1.759
Skyldig moms   5.797
Forudbetalt kontingent   6.300
Egenkapital    
  Overført fra tidligere år 157.568  
  Resultat 2020 12.181 169.749
Passiver i alt   183.605

Bestyrelsens kommentarer til ovenstående regnskab
Regnskabet for 2020 udviser et samlet overskud på 12.181 kr, som dog er sammensat af et nettooverskud på salg af årbøger og Samsømærker på i alt 19.795 kr samt et underskud på de øvrige aktiviteter på 7.614 kr - helt som det plejer at være.

Foreningen er stadig momsregistreret vedrørende salg af årbøger og Samsømærker, selvom omsætningen af disse har været lige under 50.000 kr. i regnskabsåret, men vi er så tæt på grænsen, at vi har valgt ikke at ændre på dette.

Det har skortet lidt på kontingentindbetalingerne i 2020 - læs mere om det senere under afsnittet om kontingent. Flere udgiftsposter har været meget lave, hvilket selvfølgelig skyldes de lange perioder med nedlukning af hele samfundet, der også har ramt vores forening. Heldigvis har vi kun få faste udgifter, og derfor har vi trods de svære tider haft et flot overskud, hvilket må siges at være tilfredsstillende - altså lige bortset fra, at vi jo egentlig ikke har som formål at spare penge sammen, så forhåbentlig kommer der snart gang i hverdagen, så vi kan få gang i nogle flere aktiviteter.
Er der spørgsmål til regnskabet, vil disse blive besvaret på generalforsamlingen, men skriv meget gerne en mail til nielsthunbo@gmail.com på forhånd.

Kommentarer til budget 2021 og budgetforslag for 2022
Budgettet for 2021 er en tro kopi af budgettet for 2020, da vi jo ikke afholdt nogen generalforsamling sidste år på grund af nedlukningen. Budgetforslaget for 2022 indeholder kun små justeringer, bl.a. en stigning af 'Renter og gebyrer', da banken har varslet en negativ rente af vores indestående. Vi kunne vælge at investere nogle af pengene, men ud over at det rent faktisk også indebærer en risiko, kræver det også mere (frivilligt) arbejde, så indtil videre har vi valgt blot at betale de renter, der bliver opkrævet.

Kontingent
Hvert år er der en del medlemmer, der ikke får betalt kontingent i tide. I 2020 undlod vi at udsende rykkere på grund af corona-nedlukningen, men i år er der udsendt opkrævninger, som har givet en del respons - både i form af indbetalinger og  i form af udmeldelser, men der er desværre også en del medlemmer i restance, som vi bare ikke hører fra.

Husk at du som medlem kan logge ind på foreningens hjemmeside og via menuen i venstre side se, hvorvidt vi har registreret din indbetaling af kontingent. Har du problemer med at logge ind på hjemmesiden, er du altid velkommen til at kontakte foreningens webmaster og kasserer, Niels Erik Thunbo Pedersen pr e-mail: kasserer@genealogy-samsoe.dk eller telefon 40 77 95 55.

Opsigelse af forsikring (note til punkt 5 på dagsordenen)
Foreningen har i øjeblikket tegnet to forsikringer: en erhvervsforsiring hos Tryg, der bl.a. dækker skader på adressen, hvor samlingen befinder sig, samt en bestyrelsesforsikring hos Topdanmark, der dækker ansvarspådragelse og svig. Sidstnævnte forsikring blev oprindeligt tegnet egenhændigt af en tidligere kasserer for SLFS, men det har faktisk hele tiden været bestyrelsens generelle opfattelse, at forsikringen er unødvendig. Vi vil derfor gerne bede generalforsamlingen om at godkende, at denne forsikring, der årligt koster os ca. 1.200 kr, opsiges med udgangen af den nuværende præmieperiode (året ud).

Når vi beder generalforsamlingen om at godkende opsigelsen, skyldes det, at  foreningen uden en sådan forsikring pådrager sig det fulde ansvar for krav, der måtte blive rejst mod os, uanset om modlemmer af bestyrelsen kollektivt eller enkeltvis er skyld heri. På samme måde vil der ikke være nogen forsikringsdækning, hvis et eller flere medlemmer af bestyrelsen stjæler fra eller svindler mod foreningen, og de ikke selv erstatter tabet.

Kommende arrangementer
Generalforsamling 2021
Lørdag den 29. maj 2021 kl. 14:00 i Medborgerhuset i Tranebjerg. Herefter er der besøg på nedenstående udstilling af julemærker, og kl. 18:00 er der fælles middag - også i Medborgerhuset. Se mere om tilmelding først i dette nyhedsbrev.

Lions Julemærker i Anton Rosens hus, Tranebjerg
Udstilling af Samsø aftenskoles juleklip ledet af Ulla Fredsøe. Julemærker igennem næsten 20 år. Udstillingen, der har været lukket på grund af covid-19, genåbnede 23. april og vil holde åbent til og med 29. maj. Husk mundbind.

Landsbyvandring i Ørby 11. august 2021 kl. 14:00-16:00
Mødested: P-pladsen ved Ørby Kirke. Jørgen Søgaard fortæller erindringer fra ferietiden ved bedsteforældrene i Ørby, dengang hvor der var masser af børn i landsbyen, leg på gaden og badning i Hjalmarhavet når det var sol og sommer. Deltagerbetaling 25,00 kr. som doneres til Ørby kirke, medlemmer af foreningen deltager dog gratis.
Tilmelding til Jørgen Søgaard på j@soegaard.mail.dk  eller mobil 28 70 03 66.

Kirkegårdsvandring på Onsbjerg Kirkegård - dato annonceres senere
Mødested: p-pladsen ved Onsbjerg Kirke. Niels Henrik Nielsen fortæller lidt om kirkegården som et mentalt åndehul, om lapidariet og om, hvorfor kirkegårdens historie er vigtig for eftertiden. Programmet kan blive ændret med kort varsel grundet kirkelige handlinger. Deltagerbetaling 25,00 kr. som doneres til kirkebøssen, medlemmer af foreningen delgaer dog gratis. Tilmelding til Niels Henrik Nielsen (se nedenfor).

Præsentation af Årbog 2021 27. november 2021
Besser Forsamlingshus er booket, og vi håber på, at vi til den tid kan gennemføre arrangementet, som vi plejer at gøre. Endeligt program annonceres i et kommende nyhedsbrev.

Kontaktoplysninger
Niels Henrik Nielsen: e-mail: niels_henrik@nielsen.mail.dk Mobil: 61 70 21 98
Robert Sørensen:  e-mail: rtsn@outlook.dk  Mobil: 24 61 12 05
Samlingen: e-mail: samlingen@genealogy-samsoe.dk  Mobil: 21 86 45 81

logo_slfs.gif