Årgang 20

Nummer 3

September 2021

Slægts- og Lokalhistorisk Forening Samsø

"Ingen fremtid - uden fortid"

Sommeren har været over Samsø – med stor aktivitet, til lands og til vands og tilpasset det daglige Coronatal. Cyklister har besøgt øen i massevis og dagligdagen på øen har været præget af masser af glade feriegæster. I foreningen er vi glade for, at de mange restriktioner er blevet faset ud, og vi ser frem til en mere normal sæson for foreningslivet, herunder også for SLFS.

Slyngplanten, som ses på billet herover, Ceropegiea Haygarthii, fik vi ved foreningens 10-års jubilæum men først da den begyndte at blomstre fandt vi frem til dens danske navn - Sherlook Holmes pibe - og måske man kan gætte hvoraf det navn kommer. Der er stadig masse af liv både i planten og i foreningen, som jo rundede de 20 år her i sommerens løb – så stort tillykke til os med jubilæet.

 

Referat af generalforsamlingen
Årets ordinære generalforsamlingen blev afholdt i Medborgerhuset i Tranebjerg lørdag den 29. maj 2021 kl. 14:00. På grund af de gældende restriktioner blev der ikke serveret kaffe og kage denne gang.

1 Valg af dirigent og stemmetællere:

Jean Seeberg valgt som dirigent, Lise Gommesen som referent. Stemmetællere vælges, hvis det bliver aktuelt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig varslet og kunne afvikles i henhold til udsendt dagsorden.

2 Bestyrelsens beretning:

Se den trykte beretning i foreningens nyhedsbrev fra maj 2021.

Herudover fremsatte formanden forslag til nye temaer for de kommende årbøger (se andet steds her i nyhedsbrevet).

Ang. samarbejde med Samsø Museum: Det har været svært at få lavet nogle fælles aftaler da Slægtsforeningen primært er for foreningens medlemmer, og Egnsarkivet hører under Moesgård Museum med deres regler.

3 Aflæggelse af revideret årsregnskab:

Regnskabet er trykt i foreningens nyhedsbrev fra maj 2021.

Der er ca. 200 betalende medlemmer af SLFS, hvoraf ca. 1/3 er bosat på Samsø.

Der blev stillet spørgsmål til den store egenkapital. Årsagen hertil er blandt andet, at mange arrangementer er blevet aflyst bl.a. grundet Corona, og de har derfor ikke kostet noget. Der skal også bruges penge til jubilæumsåret (i 2026). Andre forslag til anvendelse af den opsparede kapital modtages gerne.

Herudover var der en lille debat omkring ophavsret til billeder, og hvor langt frem kirkebøger er tilgængelige.

4 Godkendelse af punkt 2 og 3:

Punkterne 2 og 3 blev enstemmigt godkendt.

5 Behandling af indkomne forslag:

Bestyrelsen foreslår, at foreningen opsiger den nuværende bestyrelsesansvarsforsikring i Topdanmark som beskrevet i indkaldelsen. Dette blev enstemmigt vedtaget.

6 Fastsættelse af næste års kontingent samt budget:

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
Budget for 2022 blev godkendt.
Kontingent forbliver som hidtil, kr. 150,- pr. husstand og kr. 500,- pr. virksomhed..

7 Valg af formand bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer:

a) Valg af formand - På valg er formand Niels Henrik Nielsen, der blev genvalgt.

b) Valg af bestyrelse - På valg er Per T Hansen og Niels Erik Thunbo Pedersen, der begge blev genvalgt. Valgperioden blev de facto forlænget med 2 år i 2020 for: Lise Beyer Gommesen og Jens Erik Buur, som derfor ikke var på valg.

c) Valg af suppleanter
Anne Lise Hansen blev genvalgt, og Jens Fokdal blev valgt som ny suppleant

d) Valg af revisor og revisorsuppleant
Lene Krog Ellgaard blev genvalgt som revisor.
Jean Seeberg blev genvalgt som revisorsuppleant.

8 Fastsættelse af dato for næste års generalforsamling:

Bestyrelsen foreslog 11.06.2022, og det blev godkendt.

9 Eventuelt:

Foreningens 20-års jubilæum blev udsat grundet usikkerhed omkring Corona. Foreningen satser på at holde 25 års jubilæet med stil.
Det blev foreslået, at holde udsalg på nogle af de mange årbøger, vi har på lager. Bestyrelsen vil se nærmere på dette, og samtidig vil Samsø Skole evt. kunne aftage et eller flere klassesæt.

Referent: Lise Gommesen
Dirigent: Jean Seeberg

 

Konstituering af bestyrelsen
Slægts- og Lokalhistorisk forening Samsø mistede kort tid efter generalforsamlingen et dybt engageret medlem, idet Per Thorkild Hansen pludseligt ikke var iblandt os mere (en nekrolog vil blive bragt i den kommende årbog).

Bestyrelsen er sidenhen konstitueret som følgende:

Formand : Niels Henrik Nielsen
Næstformand : Jens Erik Buur
Sekretær : Lise Gommesen
Kasserer : Niels Erik Thunbo Pedersen
Medlem : Jens Fokdal

Suppleant : Annelise Hansen

 

Kommende årbøger
Foreningens årbøger bidrager med en væsentlig andel til den daglige drift og kræver meget forarbejde og research. På foreningens generalforsamling 2021 luftede formanden derfor følgende mulige scenarie for årbøgerne 2021 og frem til 2026, sidstnævnte som jubilæumsåret.

2021 – Temabog: Ørby II (redaktionsgruppe er valgt)
2022 – Temafri
2023 – Temabog: Musiklivet på Samsø (Jens Fokdal er tovholder)
2024 – Temafri
2025 – Temabog: Transport på Samsø (tovholder i regi af foreningen søges)
2026 – Jubilæumsbog 25 år

Foreningen vil gerne opfordre medlemmer til at melde sig til redaktions- og arbejdsgruppen til de to temaorienterede årbøger i 2023 og 2025. Der må være nogen som har kendskab til en eller flere af øens vognmænd og lillebilsejere m.m. Bestyrelsen og Samlingen skal nok bidrage med mindst et medlem. Kontaktoplysninger finder du nederst i Nyhedsbrevet.

 

Nyt fra Samlingen
Foreningen har igennem flere år haft kasser stående fyldt med meget gamle lovtekster, såkaldte Placater, udstedt af embedsværket under kongen. Indholdet i kasserne var blevet rodet godt sammen, og anvendelsen af dem var i praksis meget besværlig. Vi har derfor lagt dem i plastlommer og organiseret dem efter årstal i ca. 15 ringbind. Største udestående er nu at udarbejde et index, som efter planen vil blive lagt på foreningens hjemmeside.

Foreningens har på arkiv.dk nu publiceret små 4.000 søgbare enkeltbilleder og et stort antal billedserier. Sidstnævnte er defineret ved at være optaget ved samme begivenhed eller af samme objekt over en kortere periode, de såkaldte F-serier.

Samlingen besidder herudover en meget stor samling af indleverede fotoalbum fra samske familier og løse billeder, der næsten alle drejer sig om ukendte personer. De frivillige har vurderet, at de kun har interesse for den meget nære slægt, og upload af hvert enkelt af disse billede koster. Vi har derfor valgt ikke at publicere billederne, men blot registrere dem i arkiv.dk med oplysning om, at de findes på foreningens interne server. Interesserede må således henvende sig personligt og dokumentere en eller anden form for tilhør til slægten, og herefter kan man se billederne i Samlingen.
Til dato er der oprettet små 20 E-registreringer (E = Billedsamling m.v), som skønsmæssigt rummer ca. 2.000 billeder, skannede dokumenter m.m.

Foreningen er i årets løb blevet optaget i Grønlandsregistranten, som er en digital indgang til grønlandsrelaterede arkivalier i Danmark, Grønland og på Færøerne.

Vores bidrag er hentet via arkiv.dk som links og omfatter artikler [Jens Peter Stephansen's Grønlænderne på Samsø, årbog 2014] og arkivalier fra højskolen i Kolby.

Sidst har foreningen modtaget helæe fire nyudgivne bøger, hvoraf specielt én nok tiltrækker sig megen opmærksomhed: Tidligere og nu afdøde medlem Hans Sørensen ["kigge-Hans"] nåede at nedskrive sine erindringer med opvækst på Samsø og senere en succesfuld erhvervskarriere. Vi har været så heldige at modtage et eksemplar af bogen. De andre bøger omhandler blandt andet skipper Frederik Albert Madsen, Ballen (fragtskibet "Spurven") og hans slægt og endvidere en udgivelse fra Århus Søfartsmuseum (se efterårets programpunkter herunder).

Du kan se Grønlandsregistranten her: https://arktiskinstitut.dk/vidensdatabaserne/groenlandsregistranten

 

Kommende arrangementer
Foreningens medlemmer deltager gratis i de nedenfor nævnte arrangementer. For øvrige deltagere er prisen kr. 50,00. Tilmelding til: Niels Henrik Nielsen på mail: niels_henrik@nielsen.mail.dk eller mobil 61702198.

"Søens folk i krig og fred" - lokalhistorisk foredrag 8. oktober 2021 kl. 19:00
Foredrag med Karl Nøhr Sørensen fra Aarhus Søfartsmuseum i Medborgerhuset i Tranebjerg. Foredraget er arrangeret af Slægts- og lokalhistorisk Forening i samarbejde med Samsø Marineforening og bygger over samsingen kaptajn Jens Søren Hansen Sørensen og s/s N.J. Fjords betydning for de første kanonskud under Jyllandsslaget 31. maj 1916. Foredragsholderen er barnebarn af Jens Søren Hansen Sørensen.

"Af jord er du kommet" - kortfilm 6. november 2021 kl. 10:30
Vi viser kortfilmen "Af jord er du kommet" (1984) i Samsø Biograf. Filmen handler om stenhugger Peder Madsen, der i 1888 på Samsø vovede at starte Danmarks første husmandsforening, med store personlige konsekvenser til følge. Filmen skildrer kort de politiske vinde, som rørte sig i samfundet dengang, om kampen for en tålelig tilværelse for dem, som stod nederst i samfundet, og hvordan de til slut blev opslugt af modparten. Adskillige samsinger ses undervejs i filmen, som introduceres af et oldebarn af stenhugger Madsen fra Kjertinge ved Kølstrup på Nordfyn..

Præsentation af Årbog 2021 27. november 2021 kl 14:30
Besser Forsamlingshus
er booket, og vi regner med at kunne gennemføre arrangementet, som vi normalt plejer at gøre det. Hvis det ikke er kommet til alles kendskab så arbejder vi helt undtagelsesvis på en Ørby-II'er, da der tilsyneladende er helt ufatteligt meget at berette om landarbejderlandsbyen i det sydøstlige hjørne af Samsø. Gratis adgang for alle. Endeligt program annonceres i et kommende nyhedsbrev.

Generalforsamling 11. juni 2022
Stedet og det endelige program annonceres i et kommende nyhedsbrev.

Den tidligere annoncerede kirkegårdvandring på Onsbjerg Kirkegård vil blive forsøgt afholdt på et senere tidspunkt.

Foreningens arkiv - "Samlingen" - har generelt åbent for medlemmer hver torsdag kl. 13:00-17:00 samt efter forudgående aftale via en af nedenstående kontakter.

Kontaktoplysninger
Niels Henrik Nielsen: e-mail: niels_henrik@nielsen.mail.dk Mobil: 61 70 21 98
Robert Sørensen:  e-mail: rtsn@outlook.dk  Mobil: 24 61 12 05
Samlingen: e-mail: samlingen@genealogy-samsoe.dk  Mobil: 21 86 45 81

logo_slfs.gif