Årgang 21

Nummer 1

Marts 2022

Slægts- og Lokalhistorisk Forening Samsø

"Ingen fremtid - uden fortid"

Det er blevet tid til årets første nyhedsbrev, og vi håber, at dette må indvarsle begyndelsen på et mere roligt år for foreningens planlagte aktiviteter, såvel som for vores samfund som helhed.
Efter Corona har vi fået friske pust af stormene Malik og sidst Nora. Storme har altid blæst hen over landet, og vi har jo næppe oplevet den sidste af slagsen.

   Erantis
... men foråret er på vej, det er ganske vist.

Kontingent
Rettidig betaling af kontingent for 2022 var den 28. februar 2022, og vi beder derfor de medlemmer, som endnu ikke har betalt, om at gøre dette snarest. 

Kontingentbetaling på kroner 150,00 pr. husstand kan ske via bankoverførsel til vores konto i Danske Bank, 1551 - 60077193. Husk at anføre medlemsnummer sammen med indbetalingen. Kan du ikke huske dit medlemsnummer, så skriv meget gerne dit navn og adresse, og så finder vi nok ud af det.

Hvis du logger ind på foreningens hjemmeside, kan du på siden http://www.genealogy-samsoe.dk/HuskKontingent2022.asp se, om vi allerede har modtaget og registreret din registrering for 2022 eller ej. Vi anbefaler, at du lige tjekker din kontingentstatus, inden du betaler.

Har du problemer med at logge ind på hjemmesiden, er du altid velkommen til at kontakte foreningens webmaster og kasserer, Niels Erik Thunbo Pedersen pr email: kasserer@genealogy-samsoe.dk eller telefon 40 77 95 55.   

Årbogspræsentation 2021
Præsentationen at årets årbog var planmæssigt fastsat til lørdag den 27. november 2021, og vi var meget spændt på, hvorvidt Corona ville påvirke fremmødet negativt. Det skete heldigvis ikke, og forsamlingen talte godt 70 interesserede, medlemmer såvel som ikke-medlemmer, til denne udvidede årbogspræsentation. Udover præsentation af årbogen for 2021 havde vi nemlig også valgt at gennemføre en præsentation af årbogen fra året før, idet begge bøger jo omhandler den samme by, Ørby.

Eftermiddagen startede kl. 14.00 med salg af den nye årbog – et digert værk på ikke mindre end godt 250 sider - og som nævnt var emnet igen byen Ørby. I salen var et lille team bestående af bestyrelsesmedlemmer klar til at hjælpe gæsterne med at udfylde bestillingssedler og mange benyttede lejligheden til at forudbetale kontingentet for 2022 – fantastisk. Formanden trissede rundt og smalltalkede med medlemmer og gæster – ægte hygge.

Efter kaffen og formandens korte velkomst havde vi fået herboende medlem af Baptistsamfundet, Karin Birkmand, til at fortælle om sit eget forhold til samfundet. Det blev en aldeles glimrende og entusiastisk fortælling, som på meget levende og engageret vis kunne indvi os alle lidt i baptisternes liv og virke.

Efter Karin bandt Jørgen Bagge sine artikler i de to årbøger sammen i én og samme fortælling, og der var oprigtig interesse for at høre om Ørbys kommunist, en beretning som er baseret på egne oplevelser fra opvæksten i Ørby. Fra foreningen skal lyde en stor tak til begge talerne.

Efter disse indlæg var scenen sat for to af Årbog 2021’s omfangsrige artikler. Bjarne Sigurd øste ud af sin imponerende viden om vel den største købmandsslægt i Ørby: familien Koch i Købmandsstræde, of dette indlæg blev fulgt op af Jean Seeberg, som havde valgt en lidt mere utraditionel vinkel på sit bidrag til præsentationen, men et absolut interessant bidrag, hvor historien om en ejendom i Ørby var det væsentlige emne.

Efter korte pauser, da tidsplanen jo var lidt stram, fik tilhørerne en lille status på en af de kommende års årbøger om musiklivet på Samsø ved Jens Fokdal.

Dagen sluttede på allerbedste vis, idet små 30 foreningsmedlemmer deltog i den efterfølgende fællesspisning – en rigtig dejlig tradition at slutte dagen med.

Årbog2021_Besser
Stemningsbillede fra årbogspræsentationen 2021

 

Nyheder
samsoeroots.dk
Bestyrelsen er efter god og meningsfuld dialog med Inge Lise Vohnsen Sørensen og Karl Erik Kornmaaler blevet enige om at overtage driften af den velkendte og meget benyttede database Samsoeroots.dk. Begge har lagt et kæmpearbejde i databasen til glæde og gavn for rigtigt mange slægtsforskere, og begge er i øvrigt velkendte personer i regi af Slægt- og Lokalhistorisk Forening Samsø og dens oprettelse. Den formelle overtagelse af domænenavn m.m. er sat i gang, og vi vil i den nærmeste fremtid nedsætte en arbejdsgruppe til at varetage det fortsatte arbejde med både overtagelse og drift. Vi ser frem til at kunne fejre den fortsatte udvikling af databasen ved en lille reception på et senere tidspunkt.

Partnerskabsaftale
Bestyrelsen i Slægts- og Lokalhistorisk Forening Samsø har gennem en af sine mange kontakter drøftet en partnerskabsaftale med Danske Slægtsforskere som repræsenterer ca. 8.000 medlemmer i hele Danmark. De vil nemlig meget gerne repræsentere øen i midten af riget, Samsø, og bestyrelsen af SLFS vil gerne anbefale aftalen. Vi vil dog lade det være op til generalforsamlingen at afgøre, om vi skal indgå en sådan aftale, og der vil i nyhedsbrevet i forbindelsen hermed komme med yderligere informationer.

Samlingen
Foreningen skal via vores medlemskab af Sammenslutningen af Lokal Arkiver [SLA], årligt bidrage med oplysninger til en kulturstatistik som vises her: https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/kultur-og-kirke/museer-og-kulturarv/arkiver .
Herunder finder du et lille uddrag af hvorledes året 2021 har set ud i lyset af bl. a. Coronanedlukninger m.m.

Antal gæster i Samlingen

    136

Antal henvendelser/forespøgsler

      45

Antal gaver/afleveringer i arkivet

      48

Antal deltagere ved byvandringer/møder

    150

Nye registreringer i 2021

    300

Billeder i alt på arkiv.dk

  4418

Antal unikke visninger fra foreningens arkiv

68877

Vi modtager jævnligt små og større gaver fra foreningens medlemmer og trofaste støtter – alle er lige vigtige for fremtidens forståelse af den samske kulturhistorie. Vi fremhæver sjældent enkelte bidrag, og så alligevel... Vi har némlig for ganske nylig modtaget to meget spændende gaver, som er værdifulde på hver sin måde:

Det første er en komplet samling af brandforsikringer foretaget af vurderingsmændene i nyere tid, samlingen omfatter alle de gamle sogne før sammenlægningen. Sådan en gave er yderst værdifuld for dem, som interesserer sig for deres ejendoms historie, idet mange vurderinger er suppleret med små skitser.

Desuden har vi fra et foreningsmedlem modtaget en stor boggave, som bestyrelsen frit kan disponere over. Det kommer I til at høre mere om ved en senere lejlighed.

Kommende arrangementer
Programmet for første halvår 2022 har (næstren) taget endelig form, og vi har på nuværende tidspunkt følgende arrangemeter i støbeskeen:

Hvorfor en slægts- og lokalhistorisk Forening på Samsø?
Åbent hus 23. marts, 6. april og 27. april alle dage kl. 19.00 på Onsbjerg gl. Skole Tanderupvej 15.
Foreningen har med stor succes udgivet lokal- og personalhistoriske udgivelser igennem mere end 20 år og ligger på et stabilt medlemstal. Hvad var baggrunden for foreningens oprettelse, hvad står foreningen for i dag og ikke mindst hvad er det som foreningen kan tilbyde af hjælp?
Vi mødes i skolens café og får et indblik i foreningens aktiviteter. Aftenen afsluttes med et besøg i foreningens medlemslokaler. Vi giver naturligvis en kop kaffe/the og sørger for informationsmateriale til at tage med hjem.

Foredrag - DNA og Slægtsforskning - 8. april kl. 16.00 i Samsø Biograf
Introduktion til brug af DNA i slægtsforskningen
Formand for Danske Slægtsforskere, Kirsten Sanders, fortæller om de muligheder, man som slægtsforsker har for - gennem de nye teknologiske muligheder, der er åbnet op for via DNA-undersøgelser - at få bekræftet sin papirbaserede slægtsforskning eller finde nye, ukendte slægtninge.
Foredraget gennemgår de forskellige typer af DNA-tests, viser, hvorledes resultaterne præsenteres, samt gennemgår kort de værktøjer, som de forskellige testfirmaer stiller til rådighed. Foredraget er gratis for medlemmer og for gæster koster det kr. 50,00.

Kirkegårdsbetragtninger. Onsbjerg Kirke 12. april og 4. juni, begge dage kl. 15.30
Mødested: Ved hegnslågen til Onsbjerg Kirke.
Kirkegårde har alle dage været underlagt små og store forandringer, blot forekommer det som regel glidende. Rundturen er ikke en kronologisk gennemgang af, hvad som historisk er sket, men bygger på rundviserens egne betragtninger set ud fra fotos og kort. Hvis der gives mulighed herfor, sluttes turen af med et besøg inde i kirken. Deltagerantallet er begrænset til maks. 20 personer pr. gang og tilmelding anbefales derfor. Tilmelding til Niels Henrik Nielsen (guide) på mobil 6170 2198.

Generalforsamling 11. juni 2022
Stedet (på Samsø) og det endelige program annonceres i et kommende nyhedsbrev.

Landsbyvandring i Ørby. 3. august kl. 14.00.
Mødested: p-pladsen ved Ørby Kirke.
Med udgangspunkt i egne erindringer fra ophold ved bedsteforældrene midt i Ørby guider Jørgen Søgaard os igennem landarbejderlandsbyen og dens indbyggere. Det er nu tredje gang at landsbyvandringen gennemføres – så jo, Ørby er et sted af betydning på Samsø.

Foredrag over temaet ”Forsvarets Arkiver – som slægtshistorisk kilde”
Hans Christian Bjerg holder - på et tidspunkt i oktober måned - et foredrag over temaet ”Forsvarets Arkiver – som slægtshistorisk kilde”. Hans Christian Bjerg har en fortid som overarkivar i Rigsarkivets afdeling ”Forsvarets arkiver”. Arkiverne er meget andet end blot de digitaliserede lægdsruller, som kan tilgås hjemme fra computeren.

Præsentation af Årbog 2022 - 26. november 2022 kl 14:00
Besser Forsamlingshus
er booket, og vi regner med at gennemføre arrangementet 'som i gamle dage'.

"Samlingen" har generelt åbent for medlemmer hver torsdag kl. 13:00-17:00 samt efter forudgående aftale via en af nedenstående kontakter.

Kontaktoplysninger
Niels Henrik Nielsen: e-mail: niels_henrik@nielsen.mail.dk Mobil: 61 70 21 98
Robert Sørensen:  e-mail: rtsn@outlook.dk  Mobil: 24 61 12 05
Samlingen: e-mail: samlingen@genealogy-samsoe.dk  Mobil: 21 86 45 81

 

logo_slfs.gif