Årgang 21

Nummer 2

Maj 2022

Slægts- og Lokalhistorisk Forening Samsø

"Ingen fremtid - uden fortid"

Foreningens nyhedsbrev omhandler denne gang nogle nyheder, som vi håber, interesserer jer medlemmer, nemlig foreningens overtagelse af databasen Samsoeroots og et oplæg til samarbejde med den landsdækkende slægtsforskerforening Danske Slægtsforskere. I får hermed en opdatering på dette arbejde. Vi vil også meget gerne i kontakt med nogle hjælpere, der kan indtaste data fra folketællingen i 1940.

Nyhedsbrevet handler selvfølgelig også om den kommende generalforsamling, om foreningens aktiviteter de kommende måneder samt lidt omkring vores kommende årbog.

Vi er for nyligt blevet bekendt med, at foreningens mangeårige formand Morten Holm Madsen, Langemark/Frederiksberg er afgået ved døden primo februar måned i år. Vi bringer et længere mindeord til ære for den tidligere formand i den kommende årbog.

Samsoeroots
Bestyrelsen har i nogen tid arbejdet hen imod en afklaring om fremtiden for databasen Samsoeroots ( www.samsoeroots.dk ), som mange indenfor slægtsforskningen benytter sig af. Denne afklaring startede egentlig for flere år tilbage, men først i slutningen af 2021 og her i starten af 2022 er nogle rent driftsmæssige forhold blevet afklaret. Det gælder primært drift af webhotel og betaling for domænenavn, hvorimod opdateringer til selve databasens indhold endnu ikke er aftalt nærmere.

En væsentlig årsag til, at det endnu ikke er sket, er situationen omkring Covid-19 og risikoen for smitte, uanset hvor mange stik man måtte have fået. Vi arbejder videre på en overtagelse af de øvrige praktiske forhold snarest muligt, og vi ved, at rigtigt mange har spørgsmål og forslag til netop deres slægt.

Samarbejdsaftale med Danske Slægtsforskere
I forbindelse at finde dygtige foredragsholdere til kommende medlemsaktiviteter tog vi kontakt til landsforeningen Danske Slægtsforskere for at høre nærmere om deres muligheder for at hjælpe os. Under dette forløb åbnede der sig mulighed for en partnerskabsaftale, som kan give visse fordele i begge foreninger. I bestyrelsen aftalte vi at invitere formanden for DS, Kirsten Sanders, til et online bestyrelsesmøde, hvor hun gennemgik aftalen, og hvor vi havde lejlighed til at stille spørgsmål.

Uanset at vi i bestyrelsen er sikre på, at aftalen er god for os og uden nogen form for afgivelse af selvstændighed, så finder vi det mest korrekt at lade den kommende generalforsamling vedtage aftalen, hvorfor aftalen er med på generalforsamlingens dagsordenen som et egentligt forslag, og du kan senere i dette nyhedsbrev læse mere om forslaget om at indgå en sådan partnerskabsaftale med Danske Slægtsforskere.

Frivillige indtastere søges
Der er behov for hjælp til at indtaste data fra Samsø fra folketællingen i 1940 med henblik på at gøre disse data digitalt søgbare. Vi søger derfor en eller flere personer fra Samsø, der vil påtage sig denne opgave. Vi vil især gerne have hjælp fra personer, der er født før 1960, så de måske endda kan huske de personer, det drejer sig om.  Hvis du kunne tænke dig at hjælpe, kontakt da venligst Jens  Buur, på telefon 22 31 25 30 eller e-mail farfar.buur@gmail.com. Du er også velkommen til at kontakte Jens Buur, hvis du ønsker at vide mere om opgaven.

Generalforsamling og efterfølgende middag
Generalforsamlingen afholdes 11. juni 2022 og finder denne gang sted i Kolby Forsamlingshus. Foreningen byder på kaffe og kage i forbindelse med arrangementet, der starter kl. 14:00. Umiddelbart efter generalforsamlingen afholder vi en lille auktion over diverse overskudsmateriale, typisk bøger og og tidsskrifter, som foreningen har flere ekemplarer af i forvejen.

Hvis tiden tillader det, vil der desuden blive arrangeret en lille gåtur til Kolby Kirkegård, og herefter - ca. kl. 18:00 - er der fællesspisning i Kolby Forsamlingshus. Menuen er: Kalvesteg stegt som vildt med nye Samsø kartofler, Waldorfsalat, grøn salat fra Samsø og surt. Til dessert er der jordbær, og der serveres kaffe/te med småkager. Prisen er 175 kr. pr. kuvert, der bedes indbetalt til foreningens konto i Danske Bank: Reg. nr. 1551 - Konto nr. 60077193 senest mandag den 6. juni. Det er også muligt at betale kontant eller via Mobilepay på dagen - men husk at tilmelde dig til Niels Henrik Nielsen senest 6. juni - se kontaktinformation sidst i nyhedsbrevet..

Vin, øl og vand kan købes på stedet til forsamlingshusets meget rimelige priser.

Samlingen i Onsbjerg holder åbent søndag den 12. juni 2022, men kun efter forudgående aftale med Robert Sørensen eller Niels Henrik Nielsen. Se kontaktinformation sidst i dette nyhedsbrev.

Indkaldelse til generalforsamling lørdag den 11. juni 2022 kl. 14:00
Generalforsamlingen, som finder sted i Kolby Forsamlingshus, har følgende dagsorden:
1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2 Bestyrelsens beretning
3 Aflæggelse af revideret regnskab for perioden 1.1.2021 – 31.12.2021
4 Godkendelse af punkt 2 og 3
5 Indkomne forslag.
- Indgåelse af partnerskabsaftale med Danske Slægtsforskere.
6 Fastsættelse af næste års kontingent samt godkendelse af budget for perioden 1.1.2023 - 31.12.2023. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
7 Valg af
a) Formand
På valg er Niels Henrik Nielsen, der modtager genvalg
b) Bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
- Lise Beyer Gommesen (udtrådt af bestyrelsen i maj 2022, ønsker ikke genvalg)
- Jens Erik Buur (modtager genvalg)
- Jens Fokdal (indtrådt i 2021 efter Per T. Hansen, modtager genvalg)
Niels Erik Thunbo Pedersen blev i 2021 valgt for to år og er ikke på valg.
c) Bestyrelsessuppleanter
På valg er:
- Anne Lise Hansen
- Desuden er der en ledig plads
c) Revisor og revisorsuppleant
På valg er:
- Revisor: Lene Krogh Ellgaard (modtager genvalg)
- Revisorsuppleant: Jean Seeberg (modtager genvalg)
8 Fastsættelse af dato for næste års generalforsamling.
Bestyrelsen foreslår lørdag den 3. juni 2023 (lørdag efter pinse)
9 Evt.

Bestyrelsens beretning for 2021
Generalforsamling
Også i 2021 afholdt vi den årlige generalforsamling i Medborgerhuset i Tranebjerg, hvor der var gode mødefaciliteter, og hvor vi kunne afholde den efterfølgende fællesspisning. Et fint arrangement med knapt 30 deltagere. Op til selve generalforsamlingen diskuterede vi i bestyrelsen, hvorvidt tilmelding skulle formuleres som et krav, men vi endte med at lande, hvor det var en anbefaling. Efter generalforsamlingen var der mulighed for at se vores udstilling om Lions Julemærkerne i Anton Rosen huset.

Bestyrelsen
Med erfaring fra Covid-19-tiden har vi fundet frem til, at alle bestyrelsesmøder kan lægges med langt større fleksibilitet som onlinemøder via f.eks. Zoom. Vi har i løbet af 2021 afholdt bestyrelsesmøde hele 7 gange.

Kort tid efter generalforsamlingen mistede vi pludseligt bestyrelsesmedlem Per T. Hansen, efter længere tids sygdom. Alligevel kom det som et chok for os, og bestyrelsen måtte suppleres fra rækken af suppleanter.

Et blandt flere nye tiltag var forslaget om at søge et bredere samarbejde med andre lokalt forankrede foreninger, hvis det på nogen måde gav mening. Samarbejde er jo som udgangspunkt godt, også for os, og vi må så fremadrettet se, om de forsigtige tilsagn også udmønter sig i direkte henvendelser.

Vi har afholdt fællesmøde mellem de frivillige i Samlingen og bestyrelsen, hvor vi drøfter alt det, som har relevans for medlemmernes brug af Samlingen, af faciliteterne i Samlingen – kort sagt: hvordan det går i det daglige.

Årbogsarbejdet
Årets bogredaktion kom til at bestå af garvede kræfter Per. T. Hansen, Jean Seeberg, Robert Sørensen og Niels Erik Thunbo Pedersen. Fra arkivet var tilknyttet Niels Henrik Nielsen, som havde ønsket sig lidt frigjort til andre opgaver. En nyskabelse var, at alt materiale blev lagt på et fællesdrev, hvor redaktionen kunne udveksle tekster, billeder etc. - og det fungerede rigtigt godt.

Stort set alle redaktionsmøder blev afholdt online, og det forløb også rigtigt godt. Ved Per T. Hansens pludselig bortgang trådte Niels Henrik ind i redaktionen. Alt i alt er arbejdet dette år forløbet rigtigt godt, og forskellige tilløb til udfordringer  kunne tages i opløbet.

Begivenheder i 2021
Udover de faste begivenheder i foreningsåret som f.eks. generalforsamlingen og årbogspræsentationen, så har vi også haft andre emner på programmet.
Vores udstilling af Lions Julemærker i Anton Rosen Huset var i særdeleshed ramt af Corona. Hver gang, der øjnedes en mulighed for at komme i gang, blev udstillingen lukket ned igen, og selv om den samlede udstillingsperiode forløb over mange måneder, så er det svært at sige, at den var en succes. Hvis målet var flest mulige gæster, så er det faktisk ikke muligt at give et bud, idet alle gæster godt nok blev registreret ved hoveddøren, men kunne være besøgende til andre kontorer i huset.

I starten af oktober arrangerede vi i samarbejde med Samsø Marineforening foredrag med Karl Nøhr fra Aarhus Søfarts Museum. Efter lidt ringen rundt til kontaktpersonerne, så dukkede der da et pænt hold interesserede samsinger frem, og de fik fuld valuta for pengene. Karl Nøhr kunne sikkert have forsat med tale til langt ud på natten, for han havde en kæmpe viden om det maritime Danmark.

Sidste arrangement var genvisningen af kortfilmen om stenhugger Peder Madsen og hans besværligheder i kampen for det daglige brød. Filmen er lige spændende hver gang, og især når filmen skildrer den sidste generalforsamling i Samsø Husmandsforening på Flinch’s Hotel. Der er jo mange kendte ansigter fra dengang.

På foreningens hjemmeside kom der også store nyheder, idet vi fik lagt et søgbart register over samtlige årbøger, hvor der kan søges på personer og steder. Arbejdet med at indeksere registrene havde været under tilløb flere gange, så det var en glædens dag da det endeligt lykkedes. En stor tak til webmaster og andre der har bidraget.

På initiativ af foreningen, efterkommere og kunstmaler Ole F. Olsen i Stavns blev der nedsat en arbejdsgruppe med os som deltagere, under arbejdstitlen ”Knud Viktor tilbage til Samsø”. Knud Viktor var som hans far og bror uddannet som maler, men han gik senere vejen kunstner. Hvor projektet lander er usikkert for nuværende, idet mange interesser er kommet ind over emnet. Vores bidrag forventes at blive beretningen om mennesket og familiefaren Knud Viktor og måske også nogle guidede ture.

Årbogspræsentationen 2021
Lørdag den 27. november forsamledes godt 70 interesserede, medlemmer såvel som ikke-medlemmer, i Besser Forsamlingshus, til en monsterpræsentation af Slægts- og Lokalhistorisk Forening Samsøs nye årbog. Og herudover blev der knyttet nogle ord til foreningens udgivelse i 2020, hvor præsentationen måtte aflyses grundet Corona- restriktioner.

Eftermiddagen startede kl. 14.00 med salg af den nye årbog – et digert værk på ikke mindre end 255 sider og, som tilfældet var i 2020, var emnet igen Ørby. I salen var et lille team bestående af bestyrelsesmedlemmer klar til at hjælpe gæsterne med at udfylde bestillingssedler, og mange benyttede lejligheden til at forudbetale kontingentet for 2022 – fantastisk. Formanden fik en sjælden lejlighed til at snakke med mange af de fremmødte.

Begge årbøger blev præsenteret af inviterede forfattere eller andre med tilknytning til artiklens emne. Der skulle således holdes skarpt øje med tidsplanen – men alle fire talere leverede gode, engagerede og overraskende vinkler på netop deres historie.
Formanden kunne således runde Ørby af for denne gang - tror vi da - og tilbage af denne lørdag var et mere muntert selskab på godt 30 glade medlemmer til Pia Klejs’ gode mad og et glas vin eller to.

Samlingen
På mange punkter var året 2021 endnu præget af Covid19 med langt færre åbningsdage og med færre gæster end normalt. Glædeligt er det dog, at Samlingen har registreret en stadig stor tilvækst i indleveringer til arkivet, noget som - uanset hvor uanseelig den end måtte være - medvirker til at belyse Samsøs historie.

Vores fysiske rammer er generelt meget fine, men vi lider lidt af pladsproblemer og er påbegyndt en mere kritisk linje omkring, hvad vi skal bevare for eftertiden.

Af praktiske årsager har man skruet og sømmet de dobbelte vinduesrammer sammen, hvilket har betydet at de skriger efter vinduespudsning. Vi håber, at en løsning er i udsigt her i 2022. Det samme gælder for vores fælles spisestue/mødelokale, der efterhånden trænger til en større istandsættelse, som vi er i dialog med Samsø Kommune omkring.

Bestyrelsen
Samsø, maj 2022

 

Driftsregnskab 1.1.2021 - 31.12.2021 samt Status pr. 31.12.2021
DRIFTSREGNSKAB Regnskab
 2021
Budget
2021
Budget
2022
Budgetforslag 2023
Indtægter          
Kontingenter, husstande 28.350   28.000 28.000 28.000
Kontingenter, virksomheder 500   1.000 1.000 1.000
Gaver, donationer m.m.. 1.461   0 0 0
Øvrige indtægter.. 0   0 0 0
I alt   30.311 29.000 29.000 29.000
Årbog:          
Salg af årbøger og forsendelse 48.917        
Udgifter til årbog 2021 -35.619        
Udgifter til genoptryk tidl. årgange -17.985        
I alt   -4.687 10.000 10.000 10.000
           
Indtægter i alt   25.623 39.000 39.000 39.000
           
Udgifter:          
Nyhedsbreve   0 500 500 500
Administration   3.374 3.500 4.000 4.000
Hjemmeside 3.044 2.000 2.500 2.500
Samlingen inkl forsikring   21.878 23.000 23.000 23.000
Bestyrelsesudgifter   892 1.500 1.500 1.500
Generalforsamling   6.120 2.000 2.000 2.000
Arrangementer   5.411 6.000 5.000 5.000
Renter og gebyrer   348 500 500 500
Udgifter i alt   41.067 39.000 39.000 39.000
           
Periodens resultat   -15.444 0 0 0

STATUS PR 31/12 2021
Aktiver      

Bestyrelsen har i lighed med tidligere år valgt ikke at aktivere usolgte bøger.

Anskaffelsesværdien af de usolgte bøger
(2.046 stk pr 31/12 2021) udgør ca. 122.000kr

Regnskab og status er revideret og godkendt af foreningens revisor Lene Krogh Ellgaard.

Kassebeholdning, arkiv   4.548
Kassebeholdning, kasserer   7.397
Danske Bank indestående   186.494
Tilgodehavende moms   2.146
Debitorer   13.042
Aktiver i alt   213.628
     
Passiver    
Skyldige kreditorer   50.924
Skyldig moms   0
Forudbetalt kontingent   8.400
Egenkapital    
  Overført fra tidligere år 169.748  
  Resultat 2021 -15.444 154.304
Passiver i alt   213.628

Bestyrelsens kommentarer til ovenstående regnskab
Regnskabet for 2021 udviser et samlet underskud på 15.444 kr, hvilket primært skyldes, at bestyrelsen i løbet af regnskabsåret har valgt at få genoptrykt hele tre årgange af tidligere årbøger (2006, 2016 og 2020) - men som det har været tilfældet de sidste mange år, så har vi også haft et underskud af den ordinære drift på knapt 11.000 kr.

Foreningen er stadig momsregistreret vedrørende salg af årbøger, selvom omsætningen igen har været lige under 50.000 kr. i regnskabsåret, men vi er fortsat så tæt på grænsen, at vi har valgt ikke at ændre på dette.

Kontingentet er tilbage på niveau, selvom det stadig koster kassereren en del arbejde at udsende både opkrævninger og rykkere. Udgifterne er generelt på niveau med det budgetterede, dog med undtagelse af, at bestyrelsen valgte at sætte deltagerbetalingen ved sidste års generalforsamling noget lavere end de faktiske udgifter for på den måde at tilgodese dem, der mødte frem til dette lille jubilæum (20 år) midt i en Corona-tid.

Alt i alt må årets økonomiske resultat siges at være ganske tilfredsstillende. Er der spørgsmål til regnskabet, vil disse blive besvaret på generalforsamlingen, men skriv dem meget gerne i en mail til nielsthunbo@gmail.com på forhånd.

Kommentarer til budgetforslag for 2023
Budgetforslaget for 2023 er en tro kopi af budgettet for 2022, som bestyrelsen vurderer til at være ganske godt dækkende for vores nuværende medlemssammensætning og aktivitetsniveau.

Etablering af samarbejde med Danske Slægtsforskere
(note til punkt 5 på dagsordenen)

Generalforsamlingen bedes godkende, at foreningen (SLFS) underskriver en partnerskabsaftale med Danske Slægtsforskere (DS), der indeholder følgende:

DS forpligter sig til:

1. At stille mindst følgende servicefaciliteter til rådighed for foreningen:

2. At yde support til foreningens webmaster til opsætning og brug af ovennævnte hjemmesideplads

3. At yde aktivitetstilskud i overensstemmelse med bestyrelsens beslutning, herunder en graduering efter andelen af medlemmer i foreningen, der er medlemmer af DS, samt i øvrigt efter anbefalinger fra Lokalforeningsrådet.

4. At understøtte Lokalforeningsrådet med op til to årlige møder, hvos DS delvis afholder udgifterne for op til 2 deltagende personer fra foreningen.

5. Foreningen har mulighed for – til en pris af kr. 15,00 + moms for alle medlemmer af foreningen, der ikke er medlemmer af DS – at tilkøbe:

  • a. Medlemsmodul med direkte adgang for foreningens medlemmer
  • b. Helårlig kontingentopkrævning – kun medlemstyper: enkeltmedlem, familiemedlem, æresmedlem.

SLFS forpligter sig til:

A. At foreningens vedtægter ikke strider mod DS’ vedtægter.

B. Hvert år senest 15. juli at indsende oplysninger om antal medlemmer pr. 31. december, herunder antallet af direkte medlemmer af DS, hvis medlemsmodulet nævnt ovenfor under 5 b. ikke anvendes, og hvis foreningen ønsker at modtage aktivitetstilskud.

C. At annoncere foreningens arrangementer på www.slaegt.dk/.

D. Hvert år senest 15. januar og 15. juli at indsende aktivitetsregnskab for de af foreningen afholdte, faglige arrangementer i det forløbne halvår, hvis foreningen ønsker at modtage aktivitetstilskud.

Aftalen træder i kraft til starten af det førstkommende kvartal efter underskriften.

Aftalen bortfalder, hvis foreningen ikke opfylder forpligtelse A, B og C nævnt ovenfor.

DS kan efter samråd med Lokalforeningsrådet ændre aftalen med 3 måneders varsel til udløbet af et kalenderår.

Aftalen kan af foreningen opsiges med 1 måneds varsel til 30. juni eller 31. december.

Bestyrelsen i DS kan opsige partnerskabsaftalen med foreningen. Opsigelsen skal bekræftes på næste generalforsamling. Såvel bestyrelsen som foreningen kan skriftligt fremlægge deres endelige synspunkter, som vedlægges indkaldelsen til generalforsamlingen.

SLFS' bestyrelse vil på generalforsamlingen kunne besvare spørgsmål fra medlemmerne omkring ovenstående aftale. Vi kan dog allerede nu meddele, at SLFS som udgangspunkt ikke har planer om at erstatte vores egen hjemmeside med det, som DS tilbyder. Sidstnævnte vil blot blive forsynet med generelle oplysninger om SLFS og en henvisning til vores hjemmeside (punkterne 1 og 2 ovenfor).

Der er heller ikke på nuværende tidspunkt konkrete planer om at gøre brug af DS' tilbud omkring medlemsmodul og kontingentopkrævning (punkt 5 ovenfor), men bestyrelsen vil dog løbende vurdere, om et skifte giver os nogle fordele i forhold til vores nuværende systemer og procedurer.

Bestyrelsen beder generalforsamlingen godkende, at bestyrelsen for SLFS kan underskrive en sådan partnerskabsaftale.

Kommende arrangementer
Foreningen har på nuværende tidspunkt følgende arrangemeter klar eller i støbeskeen:

Kirkegårdsbetragtninger. Onsbjerg Kirke 4. juni kl. 15.30
Mødested: Ved hegnslågen til Onsbjerg Kirke.
Kirkegårde har alle dage været underlagt små og store forandringer, blot forekommer det som regel glidende. Rundturen er ikke en kronologisk gennemgang af, hvad som historisk er sket, men bygger på rundviserens egne betragtninger set ud fra fotos og kort. Hvis der gives mulighed herfor, sluttes turen af med et besøg inde i kirken. Deltagerantallet er begrænset til maks. 20 personer pr. gang og tilmelding anbefales derfor. Tilmelding til Niels Henrik Nielsen (guide) på mobil 6170 2198.

Generalforsamling 11. juni 2022 kl. 14:00 i Kolby Forsamlingshus
Dagsorden ifølge vedtægterne. Læs nærmere i dette nyhedsbrev.
Efter generalforsamlingen er der fællesspisning samme sted. Oplysninger om menu og tilmelding findes i starten af nyhedsbrevet.

Landsbyvandring i Ørby. 3. august kl. 14.00.
Mødested: p-pladsen ved Ørby Kirke.
Med udgangspunkt i egne erindringer fra ophold ved bedsteforældrene midt i Ørby guider Jørgen Søgaard os igennem landarbejderlandsbyen og dens indbyggere. Det er nu tredje gang at landsbyvandringen gennemføres – så jo, Ørby er et sted af betydning på Samsø.

Foredrag over temaet ”Forsvarets Arkiver – som slægtshistorisk kilde”
Hans Christian Bjerg holder - på et tidspunkt i oktober måned - et foredrag over temaet ”Forsvarets Arkiver – som slægtshistorisk kilde”. Hans Christian Bjerg har en fortid som overarkivar i Rigsarkivets afdeling ”Forsvarets arkiver”. Arkiverne er meget andet end blot de digitaliserede lægdsruller, som kan tilgås hjemme fra computeren.

Præsentation af Årbog 2022 - 26. november 2022 kl 14:00
Besser Forsamlingshus
er booket, og vi regner med at gennemføre arrangementet 'som i gamle dage'.

"Samlingen" har generelt åbent for medlemmer hver torsdag kl. 13:00-17:00 samt efter forudgående aftale via en af nedenstående kontakter.

Kontaktoplysninger
Niels Henrik Nielsen: e-mail: niels_henrik@nielsen.mail.dk Mobil: 61 70 21 98
Robert Sørensen:  e-mail: rtsn@outlook.dk  Mobil: 24 61 12 05
Samlingen: e-mail: samlingen@genealogy-samsoe.dk  Mobil: 21 86 45 81

logo_slfs.gif