Årgang 21

Nummer 3

November 2022

Slægts- og Lokalhistorisk Forening Samsø

"Ingen fremtid - uden fortid"

Sensommeren i år kom ganske pludseligt og dog med sporadiske varme eftermiddage, som altså hurtigt slog over i truende regn og blæst. Det er kort sagt blevet efterår, og dermed nærmer tiden sig for den festlige årbogspræsentation i Besser Forsamlingshus.

Vi har selvfølgelig også lidt øvrige nyheder her i årets sidste nyhedsbrev.


Onsbjerg Vestermark iklædt efterårets farver

Årbogspræsentationen 2022
Efter to år med Ørby som årets bogtema vender vi i år tilbage til en årbog sammensat af mindre kortere artikler om løst og fast. Valget af en temafri årbog vil glæde de som syntes at den sammensætning appellerer bedst til dem.

Mange af årets artikler har ligget og ventet på at finde sin endelige form og det er sket i år. Blandt artiklerne finder vi flere med tilknytning til det maritime Samsø, flere har direkte eller mere indirekte tilknytningen til 2. verdenskrig og dens forfærdeligheder i koncentrationslejrene.

Vi har flettet og bundet eksisterende kildemateriale sammen og sat fokus på mindre kendte samsingers karrierer i vores nabolande. De personlige beretninger er helt til stadighed centrale for vores bidrag til Samsøs historie. Her tænker vi især på Carit Farvers beskrivelse af slægten i det gamle Nordby, udflytningen af gården til Tronager, beliggende lige ved siden af Nordby kirke. Vi kommer et smut forbi Genforeningen i 1920 med lidt samsk islæt til det ikoniske billede af Kong Chr. X på sin hvide hest – med den lille pige.

Foreningen er vært ved kaffe og kagebord, når årbogen præsenteres i Besser Forsamlingshus, lørdag den 26. november 2022.

Medlemmer kan på dagen købe den nye årbog til en særpris af kun kr. 100 mod normalt kr. 125. For ikke-medlemmer er prisen som sædvanligt kr. 160.

Program for dagen:
14:00 – Salg af den nye årbog (brug bestillingsseddel - uddeles på dagen).
14:30 – Servering af kaffe/te og kage.
14:45 – Velkomst ved formanden
15:00 – Præsentation af årbog 2022 – 1. halvdel
15:45 – Pause
16:00 – Præsentation af årbog 2022 – 2. halvdel
16:45 – Afrunding
17:00 – Tak for i dag

Middag efter præsentationen
Traditionen tro afholdes der efter præsentationen fællesspisning for medlemmer og disses pårørende eller venner i Besser Forsamlingshus. Det er en dejlig tradition, hvor man mødes over Pia Klejs’ dejlige mad.

Vi har besluttet af fastholde en pris for middagen på kr. 175 pr. kuvert, og menuen er i år: Oksesteg med Waldorfsalat, hvide kartofler og glaserede løg og til dessert: is og kage. Vin, øl og vand kan købes til husets meget rimelige priser.

Tilmelding til spisningen til Niels Henrik Nielsen på 6170 2198 eller niels_henrik@nielsen.mail.dk senest fredag den 18. november.

Åbent i Samlingen
Søndag den 27. november om formiddagen kl. 10.00 til 13.00 holder vi åbent for interesserede medlemmer, men kun efter direkte aftale med Niels Henrik Nielsen eller Robert Sørensen - senest lørdag den 26. november om eftermiddagen.

Nyheder fra foreningen

Aktiviteter siden sidste nyhedsbrev
Foreningen har afholdt seks arrangementer i løbet af juli og august med en udmærket tilslutning. Vi har afholdt tre guidede vandreture under titlen ”En søndag på Heden”, alle dage som eftermiddagsarrangementer, og der har samlet været 20 deltagere fordelt på to arrangementer. Det har primært været ikke-medlemmer som har benyttet sig af dette tilbud. Kendskabet til foreningen og vores formidling af lokalhistorien kommer altså ud til evt. nye medlemmer, og vi får sat en streg under vores betydning for Samsø.

Aktuelt har vi afholdt landsbyvandring i Ørby under kyndig ledelse af foreningsmedlem Jørgen Søgaard, hvor der også var rig deltagelse af ikke-medlemmer. Fra starten af var vi godt og vel 20 deltagere, og havde vi undgået lidt knas med starttidspunktet, så kunne vi endda have været 25 deltagere. Jørgen Søgaard var i vanlig topform, og måske kan han overtales til at tage endnu en tørn i 2023.

Hen over sommeren har vi afholdt en række guidede ture på Onsbjerg Kirkegård med en efterfølgende kirkehistorisk gennemgang af arkæolog Chr. Adamsen. Hensigten med at tage emnet om kirkegårdenes forandringer op er ikke at opfordre til protester eller lignende, men at gøre borgerne opmærksom på de værdier, som kirkegårdene rummer. Disse værdier er under risiko for stille og roligt at forsvinde. Der har været pænt med deltagere til alle turene, og alle deltagere har bidraget med egne små fortællinger om slægternes gravsteder.

Samsoeroots
Bestyrelsen har i nogen tid arbejdet hen imod en afklaring om fremtiden for databasen Samsoeroots, som mange indenfor slægtsforskningen benytter sig af. Denne afklaringsfase har efterhånden varet en rum tid og situationen omkring Corona har ikke gjort det lettere at mødes fysisk.

Men for nogle måneder siden holdt Karl Erik Kornmaaler og foreningens frivillige endeligt et møde, og nu er vi selv så småt begyndt at opdatere med mere. Bestyrelsen arbejder på at få nedsat en medlemsbaseret arbejdsgruppe omkring databasen, hvor arbejdsprocesser m.m. vil blive klarlagt. Skulle nogle af medlemmerne være interesseret i lidt hjemmearbejde på sigt, så meld jer endelig til Jens Erik Buur eller Niels Henrik Nielsen (kontaktoplysninger er anført sidst i nyhedsbrevet). Vi skal nok sørge for den interne oplæring.

Vi er faktisk også så småt i gang med at modtage forslag til både rettelser og tilføjelser, og meget glædeligt har begge suppleanter til bestyrelsen, Christa Rasmussen og Eva Fast, vist interesse for at deltage i arbejdet omkring databasen.

Partnerskabsaftale med Danske Slægtsforskere (DS)
Aftalen, som blev vedtaget på årets generalforsamling med overvældende flertal, har endnu ikke indebåret nogle større ændringer, hvilket heller ikke var tiltænkt.

Vi håber med tiden at flere medlemmer af Danske Slægtsforskere og vores egen forening vil drage nytte af aftalen. Første punkt bliver oprettelse af vores egn lille plads på Danske Slægtsforskeres hjemmeside, et sted hvor vi dels har forpligtiget os til at annoncere foreningens medlemsprogram og dels kan annoncere nyheder.

Købmand L. Rasmussens bogføringsarkiv m.m.
Slægts- og Lokalhistorisk Forening Samsø har fået overdraget ansvaret for det meget store arkiv fra Købmandsgården. Vi blev for mindre end et år tilbage spurgt om, hvad vi ville gøre, hvis vi blev overdraget arkivet. Det blev behandlet på et bestyrelsesmøde, hvor svaret blev, at vi ville arbejde for arkivets fysiske bevaring på Samsø, alene eller i samarbejde med andre.

Overdragelsen har medført akutte trængsler på arkivet, men bestyrelsen har venligst frigivet midler til at opstille yderligere reolmeter. Indtastningen af de ca. 100 arkivæsker samt et meget stort antal regnskabsprotokoller er kun lige påbegyndt.

Nyt fra Samlingen
Arbejdet med at indsamle og skrive musiklivets historie til næste den næste årbog går stille og roligt fremad, Mange personer er blevet interviewet, og der er skannet rigtigt mange gode billeder af musikere og orkestre. Vi skønner at den første version af manuskriptet måske foreligger allerede i indeværende år.

Kommende arrangementer
Foreningen har på nuværende tidspunkt følgende arrangemeter klar eller i støbeskeen:

Præsentation af Årbog 2022 - 26. november 2022 kl 14:00
Besser Forsamlingshus er booket, og vi regner med at gennemføre arrangementet 'som i gamle dage' - læs mere om dette i starten af dette nyhedsbrev.

Foredrag "Livets gang på Købmandsgården" - 19. januar 2023
Foredrag holdes i Tranebjerg Præstegård. Morten Fangel, der er oldebarn af købmand Lars Rasmussen, afholder foredraget ”Livets gang på Købmandsgården” – om Lars Rasmussen og familien på købmandsgården. Foredraget er arrangeret i samarbejde med Samsø Museum og Samsø Museumsforening. Se omtale og annoncering i Samsø Posten om tidspunkt. Foredraget er gratis for medlemmer af foreningen. Kaffe/the og kage kan købes til et beskedent beløb.

Slægsforskertur til Landsarkivet i Viborg
Vi planlægger en tur for foreningens medlemmer til Landsarkivet i Viborg i foråret 2023. Her kan vi få ”lokal” hjælp af den slægtshistoriske forening i Viborg. Der er en masse formalia, som skal være i orden, så medbring både sygesikringskort og billed-id og medbring også gerne USB-stick, så du kan 'få noget med hjem'.

Kirkegårdsvandringer 6. april 2023 kl. 13.30 og 19. maj 2023 kl. 15.30
Kirkegårde har alle dage været underlagt små og store forandringer, blot forekommer det som regel glidende. Rundturen er ikke en kronologisk gennemgang af det, som historisk er sket, men er rundviserens egne betragtninger set ud fra fotos og kort. Hvis der gives mulighed herfor, afsluttes turen med et besøg inde i kirken. Deltagerantallet er begrænset til maks. 20 personer pr. arrangement, og tilmelding anbefales derfor.
Tilmelding til Niels Henrik Nielsen (guide) på mobil 6170 2198.

Éndagstur til Tadre Mølle i maj måned
Tadre Mølle er en af Danmarks få tilbageværende vandmøller, og vi får en eksklusiv rundvisning. Møllen er beliggende imellem Tølløse og Hvalsø. Turen fra Kalundborg tager ca. en lille time og vil blive gennemført med minibus hvis tilslutningen er høj nok og ellers i privatbiler. Turen arrangeres sammen med Møllelauget ved Brundby Stubmølle og foreningen bag Kolby Mølle. Dato og tidspunkter bliver annonceret i næstkommende nyhedsbrev, men vil blive arrangeret på en fredag, hvor færgeafgangene et bedst mulige. Entré på vandmøllen er gratis for foreningens medlemmer. For medlemmer af de to mølleforeninger betales til disse foreninger. Øvrige interesserede betaler egen entre. Interesserede kan allerede nu tage kontakt til deres respektive forening.

Foredrag over temaet ”Forsvarets Arkiver – som slægtshistorisk kilde”
Da Hans Christian Bjerg p.t. afventer indkaldelse til en operation, har han foreslået en udsættelse til 2023. Foredraget er derfor udsat indtil videre.

Generalforsamling 3. juni 2023
Stedet vil blive annonceret i et kommende nyhedsbrev. Generalforsamlingen falder igen i år sammen med 'Sommer-i-By' i Nordpå, så man igen kan få to betydende begivenheder på samme weekend.

"Samlingen" har i øvrigt generelt åbent for medlemmer hver torsdag kl. 13:00-17:00 samt efter forudgående aftale via en af nedenstående kontakter.

Kontaktoplysninger
Niels Henrik Nielsen: e-mail: niels_henrik@nielsen.mail.dk Mobil: 61 70 21 98
Jens Erik Buur:  e-mail: farfarbuur@gmail.com
Robert Sørensen:  e-mail: rtsn@outlook.dk  Mobil: 24 61 12 05
Samlingen: e-mail: samlingen@genealogy-samsoe.dk  Mobil: 21 86 45 81

logo_slfs.gif