Årgang 22

Nummer 1

Marts 2023

Slægts- og Lokalhistorisk Forening Samsø

"Ingen fremtid - uden fortid"

Vinteren som aldeles slet ikke dukkede op, og tak for det med tanke på elpriser med mere, har nu senest udfordret øens trafikale hovednerve imod det jyske hovedland, færgedriften, med blæst og deraf følgende aflysninger. Godt at Sjælland ligger lunt imod øst, men der får vi jo hverken aviser, dagligvarer eller ydelser indenfor sundhedssektoren fra. Vi længes kort og godt efter stabile vejrforhold og mildere vinde over Samsø.

Det er således ikke vinterens hærgen, der har gjort, at indeværende nyhedsbrev er blevet lidt forsinket, men bestyrelsen har valgt at holde nyhedsbrevet lidt hen denne gang med henblik på først at få afklaret et par udeståender, inden vi sendte det ud til medlemmerne.

Kontingent
Selvom nyhedsbrevet er en lille smule forsinket, så skal årets kontingent til foreningen alligevel betales - men tjek meget gerne på http://www.genealogy-samsoe.dk/HuskKontingent2023.asp om du allerede har betalt for i år. Du er i øvrigt altid velkommen til at kontakte foreningens kasserer, Niels Erik Thunbo Pedersen, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har betralt eller ej. Kontaktoplysninger finder du sidst i dette nyhedsbrev.

Hvis du endnu ikke har betalt for 2023, så indbetal venligst 150,00 pr. husstand via bankoverførsel til vores konto i Danske Bank, 1551 - 60077193. Husk at anføre medlemsnummer sammen med indbetalingen. Kan du ikke huske dit medlemsnummer, så skriv i det mindste tydeligt navn og adresse, og så finder vi nok ud af det.


Forsamlingen er klar til endnu en præsentation

Årbogspræsentationen i Besser
Det nye foreningsår er allerede godt i gang, men vi indleder nu alligevel årets første nyhedsbrev med et tilbageblik på årbogsdagen i Besser Forsamlingshus i november måned.

Hvordan en årbogsdag ender med at blive afviklet er altid spændende, og man må i en vis udstrækning være klar til at improvisere forløbet.

Første step på dagen var klargøring af salgsbordet, for når alt kommer til alt, er den primære årsag til at forsamles jo at få et godt salg af den nye årbog.

Årets årbog har mange spændende artikler, som indrammede foreningens virke, både det personalhistoriske samt det lokalhistoriske og alle mellemliggende afskygninger.
Titlen var vel gennemtænkt, nogle bidrag til Samsøs historie, og her var især det maritime Samsø tænkt ind, og der var bidrag fra hele øen og de fem gamle sogne, som førte frem til sammenlægning og fødsel af Samsø kommune i 1962.

Med god hjælp fra både menige foreningsmedlemmer og bestyrelse blev alle gæster taget godt imod, så snart de trådte ind i den store sal. Alle blev hjulpet med udfyldelse af bestillingssedler med afkrydsning af kontingent 2023, deltagelse ved aftenens spisning og meget andet.

Salget gik som vanligt rigtigt godt og snart skulle første programpunkt køre af stablen, nemlig formandens velkomst og den længe ventede kaffe/the og kage.

Formanden tog atter ordet for en kort bemærkning, gennemgik med hjælp fra Jens Fokdal og Niels Erik Thunbo Pedersen, årbogens artikler i meget korte træk og fortalte samtidigt kort om baggrunden for nogle af artiklerne.

Et af de faste programpunkter er, at bogredaktionen har spurgt nogle af forfatterne, om de kunne have lyst til selv at fortælle lidt mere om netop deres bidrag. Heldigvis siger alle næsten altid ja, og i år havde vi endda flere tilsagn, end der kunne blive plads til i programmet.

Første mand på scenen var arkæolog og mangeårig redaktør af fagbladet ”Skalk” Christian Adamsen, nu bosat i Langemark. Han uddybede på bedste vis sin artikel ”Arkæologiens tryllestøv” hvori berettes om de talrige spændende detektorfund som året 2021 havde budt på. Det er netop blevet en tradition med detektortræf på Samsø, noget som Moesgård Museum sætter meget stor pris på.
Trods fundenes høje alder formåede Christian Adamsen at formidle sin utrolige store viden om emnet på en måde som slet ikke var støvet.

I 1962 ”fødtes” den kommunestruktur vi kender i dag, og det havde inspireret den næste forfatter hr. Aage Huulgaard, til et kort bidrag om de første 60 år som Samsø kommune. Hovedvægten i hans artikel var lagt på de i perioden afholdte kommunalvalg, og hvorledes de enkelte kandidater, partier og lokallister havde opnået sporbare resultater. Aage Huulgaard forklarede nogle af hovedpunkterne i, hvad vi kan kalde  hans lille appetitvækker, idet der senere formentlig vil komme en større afhandling fra hans side om præcis samme emne. Han pointerede stærkt, at han ikke havde nogen personlig agenda for at give sig i kast med dette stykke nye samsk lokalhistorie, men at emnet alene havde vakt hans personlige interesse.

Begge indlæg gav anledning til en række korte spørgsmål, som begge indlægsholdere besvarede på bedste vis, og med respekt for den afsatte tid.

Herefter kunne formanden runde dagen af og konstaterede samtidigt, at tidsplanen vistnok ikke helt var fulgt, idet vi for en sjælden gangs skyld var foran samme.

Senere på dagen var der en meget hyggelig fællesspisning for de godt 30 tilmeldte gæster i Besser Forsamlingshus, og her fortsatte noget af debatten fra eftermiddagens præsentation uden tvivl. Det sociale i sådan en fællesspisning blev bestemt også værdsat meget højt, og man fik snakket med gamle bekendte og knyttet nye bånd til andre. Det var som sædvanligt en god aften.

Den kommende årbog og årbøger
Sideløbende med de faste aktiviteter i foreningens mødelokale har de frivillige bidraget med indsamling af viden, og de har skannet mængder af billeder og fremskaffet al mulig viden om musiklivet på Samsø. Flere bidragydere er kommet på banen med egne personlige beretninger fra f. eks. slægten eller med anden faglig viden om emnet.
Status her primo 2023 er, at vi aldrig nogensinde tidligere har været så langt fremme med et færdigt manuskript for den kommende årbog med arbejdstitlen ”Brudstykker af Musikhistorien på Samsø”.

De nyeste bidrag til den kommende årbog indebærer, at vi har kunnet udvide tidsrammen for med adskillige årtier endog måske med århundreder.

Bestyrelsesmedlem Jens Fokdal er tovholder på projektet og kan kontaktes på mail eller på mobiltelefon, hvis man har viden om musikere eller særlige begivenheder som måske bør medtages. Jens’ kontaktoplysninger står nederst i dette nyhedsbrev.

Under årbogspræsentation kom formanden beklagelig med en fejlmeddelelse om de kommende årbøger og deres tema. Det er nemlig allerede nu aftalt på et bestyrelsesmøde i 2022, at vores webmasters store arbejde og interesse for Samsø’s posthistorie nu også kommer vores medlemmer og alle andre købere af årbøgerne til gavn og glæde, idet en årbog med temaet Samsø Posthistorie er planlagt til udgivelse i 2024 og Niels Erik Thunbo Pedersen modtager gerne jeres input om emnet - se kontaktoplysninger nederst i nyhedsbrevet.

Samsoeroots
Vi er stadig ikke rigtigt kommet i gang med at arbejde med databasen, og dog så opdaterer vi alligevel lidt henad vejen. Udover Karl Erik Kornmaaler Mikkelsen så opdaterer Helle Rasmussen (Egnsarkivet), Jens Erik Buur, Eva Fast og Niels Henrik Nielsen data, som tilflyder foreningen-

Mange brugere af Samsoeroots oplever sikkert, at der er fejloplysninger i databasen, men ikke desto mindre er den et virkelig godt værktøj, når oplysningerne bringes i spil på en fornuftig måde. I slægtsforskning bør man kontrollere alle data, ellers risikerer man at ”sprede” forkerte oplysninger.

Vi vil ikke forlange dokumentation for at rette fejl, for det vil være helt uoverkommeligt. Til gengæld vil vi bruge den sunde fornuft og vurdere alle henvendelser.

Et punkt. som vi vil være mere ”kritiske” omkring, er kildeangivelse som f. eks. referencer til aviser, opslag i bøger etc., idet det bør være enhver muligt at kunne genfinde disse. Desuden vil vi fremadrettet forsøge at fastholde essensen i databasen, nemlig at den skal handle om slægter og familier, som har en klar relation til Samsø. Nogle interne retningslinjer for dette har vi dog endnu ikke defineret, men det er nødvendigt for at have nogel faste rammer omkring, hvem som gør hvad, og det vil ike mindst lette oplæring af nye frivillige.

Sket siden sidst
Foredrag om Købmandsgården i Ballen
Torsdag den 19. januar afholdt foreningen i samarbejde med Samsø Museum og Samsø Museumsforening foredraget ”Om livets gang på Købmandsgården”. Det var den tidligere ejer af stedet, Morten Fangel, som havde tilbudt sig som foredragsholder, og ingen kunne vel være bedre end ham til at tale om dette, og efter nogen forhandling frem og tilbage lykkedes det at nå til enighed om arrangementets endelige udformning.

Det blev en absolut underholdende og informativ beretning om Købmandsgården i Ballen, og ikke kun om købmandsforretningens og familien Rasmussens historie. Pointen var at stedet gennem 150 år havde afspejlet udviklingen i Ballen, på Samsø, i Danmark – ja, i Nordeuropa.

Hovedværket i den historie er bogen om grundlæggeren Lars Rasmussen ”Set fra Samsø – En købmands erindringer om øen, handel, politik og åndsliv i 1800-tallet”. Vi kan kun varmt anbefale, at man får læst denne bog, og skulle der blandt medlemmerne være nogen, som endnu ikke har et eksemplar af bogen, kan vi tilbyde den gratis ved afhentning på foreningens arkiv - se kontaktoplysninger nederst.

Kalundborg Søfartsmuseum
Museet er beliggende i den tidligere Bethesda Kirke i Kalundborg, hvor der for tiden er en fin maritim udstilling. Avisen Nordvestnyt bragte den 19. december 2022 en artikel om Kalundborg Søfartsmuseum med overskriften ”Fra smakkejolle til hjuldamper”. http://www.sn.dk/kalun.../fra-smakkejolle-til-hjuldamper/...

I artiklen kan man læse, at museet mangler tegninger eller fotos af to af de skibe, der har sejlet i fast rutefart mellem Kalundborg, Samsø og Århus.

Det ene skib, der mangler en tegning (eller foto) af, er Marinens dampskib LØVEN, som angiveligt skulle have afløst på ruten under Første Slesvigske Krig 1848-1851. Der er senere opstået tvivl om, hvorvidt denne oplysning er helt korrekt, da skibet tilsyneladende først kom i Marinens eje EFTER Første Slesvigske Krig. Museet er dog stadig interesseret i en tegning eller foto af skibet, hvis nogen skulle ligge inde med det.

Det andet skib, som museet manglede foto af, var den tremastede skonnert HANS ALBERT, der afløste på samme rute i 1944 under Anden Verdenskrig.

Efter at artiklen havde været bragt på sn.dk, kontaktede vores arkivleder og formand, Niels Henrik Nielsen, museet, og han kunne fortælle, at SLFS er i besiddelse af en avisartikel fra 1944, hvor man ser et foto af HANS ALBERT. Artiklen blev sendt til museet i Kalundborg, og nu hænger den i udstillingen  på museet.


Hans Albert 1944

 

Nøgletal
Foreningens medlemskab af den landsdækkende Sammenslutning af Lokalarkiver, kræver, at vi hvert år oplyser nogle nøgletal fra vores lille del af Samsøs arkivvæsen og her følger udvalgte tal for året 2022 (tallene i parentes er for året 2021):

Åbningstimer: 190 timer (192)
Frivilliges timer: 1.300 (1.200)
Antal billeder på arkiv.dk: 9.984 (12.000)
Arkivets størrelse i hyldemeter: 78 (63)
Tilvækst i hyldemeter: 15 (2)
Antal sidevisninger på arkivets offentlige søgedatabaser på internettet i 2022: 83.831 (27.548)

Kommende arrangementer
Foreningen har på nuværende tidspunkt følgende arrangemeter klar eller i støbeskeen:

Slægsforskertur til Landsarkivet i Viborg
Vi planlægger som tidligere meddelt en tur for foreningens medlemmer til Landsarkivet i Viborg i foråret 2023. Forudsætningen for denne tur har desværre ændret sig noget, idet den hjælp vi kan få er noget minre end først aftalt.
Et besøg på Landsarkivet skal altid indledes med en udførlig brugerregistrering, med mindre man har besøgt arkivet tidligere. Kontakt derfor gerne foreningen, hvis du har lyst til at deltage i en sådan tur, så forsøger vi at samle trådene.

Kirkegårdsvandringer 6. april 2023 kl. 13.30 og 19. maj 2023 kl. 15.30
Vi gentager her i 2023 den lille begivenhed med kirkegårdsvandringerpå Onsbjerg Kirkegaard, hvor vi først ser på kirkegårdens udsende af i dag, og hvis det er muligt, får vi også en kort gennemgang af kirkens historie. Kirkens interiør er særdeles godt beskrevet i diverse bogudgivelser om kirkerne på Samsø.
Deltagerantallet er begrænset til maks. 20 personer og tilmelding anbefales derfor.
Tilmelding til Niels Henrik Nielsen (guide) på mobil 6170 2198.

Éndagstur til Tadre Mølle i maj måned
Tadre Mølle er en af Danmarks få tilbageværende vandmøller, og vi får en eksklusiv rundvisning. Møllen er beliggende imellem Tølløse og Hvalsø. Turen fra Kalundborg tager ca. en lille time. Den arrangeres sammen med Møllelauget ved Brundby Stubmølle og foreningen bag Kolby Mølle og vil blive gennemført så billigt som muligt for medlemmerne af disse foreninger, måske endda helt gratis. Vi arbejder på at få arrangeret denne tur og et endeligt program vil blive annonceret i det næste nyhedsbrev.

Foredrag over temaet ”Forsvarets Arkiver – som slægtshistorisk kilde”
Foredraget gennemføres som optakt til generalforsamlingen lørdag d. 3. juni, og vil blive gratis for medlemmer, hvorimod andre kan deltage mod et mindre beskedent beløb. Foredragsholder er tidligere arkivar ved Forsvaret arkiver, Hans Christian Bjerg, som har en stor viden indenfor feltet.

Generalforsamling 3. juni 2023
Stedet vil blive annonceret i et kommende nyhedsbrev. Generalforsamlingen falder igen i år sammen med 'Sommer-i-By' i Nordpå, så man igen kan få to betydende begivenheder på samme weekend.

"Samlingen" har i øvrigt generelt åbent for medlemmer hver torsdag kl. 13:00-17:00 samt efter forudgående aftale via en af nedenstående kontakter.

Kontaktoplysninger
Niels Henrik Nielsen: e-mail: niels_henrik@nielsen.mail.dk Mobil: 61 70 21 98
Niels Erik Thunbo Pedersen: e-mail: nielsthunbo@gmail.com  Mobil: 40 77 95 55
Jens Erik Buur: e-mail: farfarbuur@gmail.com
Jens Fokdal: e-mail: fokdal@pc.dk  Mobil: 21 84 22 17
Robert Sørensen:  e-mail: rtsn@outlook.dk  Mobil: 24 61 12 05
Samlingen: e-mail: samlingen@genealogy-samsoe.dk  Mobil: 21 86 45 81

logo_slfs.gif