Årgang 22

Nummer 2

Maj 2023

Slægts- og Lokalhistorisk Forening Samsø

"Ingen fremtid - uden fortid"

Foråret og varme varsler normalt gode tider, men sådan var det dog ikke helt i år. Med få dages mellemrum måtte vi erfare, at den bygning, som foreningens tidligere medlem, Poul Sørensen, havde værnet om i så mange år, nu var fjernet. Dette sker samtidig med at Samsø Kommune og en gruppe borgere kæmper for Øvelseshusets redning. Normalt er foreningens virke ikke at navigere i et politisk felt, men det er nu engang trist, at det ellers velbevarede sprøjtehus i Pillemark for altid er borte.


Det nu nedrevne sprøjtehus i Pillemark. Akvarel malet af Bente Sørensen 2005

Foreningsnyt
Vi plejer ikke særskilt at markere nye medlemsskaber af foreningen, idet alle medlemmer jo er en stor glæde for os. Vi gør dog en enkelt undtagelse: I slutningen af 2022 fik vi en henvendelse fra Samsø Mægleren, som bestilte et komplet sæt af alle lagerførte årbøger. Ydermere oprettede Samsø Mægleren et virksomhedsmedlemsskab og begrundede det med følgende sætning "For mig og min butik, er det jo et rigtig vigtigt stykke arbejde I har påtaget jer - det vil jeg gerne støtte" - Sådan! Tak for det.

Vi har forsøgt at få både lokale og andre til at anmelde vores årbog, vel vidende at det kan være med en hvis risiko. Vi fik kun én respons på vores opfordring. Den var til gengæld meget positiv, ikke bare med hensyn til indholdet, men også med en generel positiv omtale af foreningens succes med årbøger. Vi bliver ligefrem fremhævet som et eksempel for andre med hensyn til at skrive slægts- og lokalhistoriske årbøger.

Samlingen
Som beretningen for 2022 fortæller senere her i nyhedsbrevet, skulle der være nye vinduer på vej til foreningens lokaler efter flere års tilløb. For ca. 4 uger siden fik så besked om, at håndværkerne ville gå i gang 1. maj, og vi måtte sørge for at der var fri adgang. Nu i skrivende stund torsdag den 4. maj er håndværkerne allerede færdige, og der mangler kun en mindre bagatel. Hvor er det skønt, at vi nu kan se ud af vinduerne.

Her i løbet af foråret 2023 har vi modtaget flere store samlinger af billeder og slægtsmateriale. Det er vi meget glade for, og vi takker bidragyderne mange gange.

Vi har ligeledes været i gang med skanninger af billedserier, som endnu ikke kan offentliggøres efter de gældende regler, men nu er de bearbejdet digitalt og i princippet færdige.

Foredrag, generalforsamling og efterfølgende middag
Generalforsamlingen afholdes 3. juni 2023 og finder denne gang sted i Medborgerhuset, Smedegade 38, Tranebjerg.

Vi starter kl. 14:00 med et foredrag af Militærhistorikeren Hans Christian Bjerg om forsvarets arkiver. Under titlen "Min forfar var soldat" giver Hans Christian Bjerg  en introduktion til de militære arkiver som personalhistorisk kilde. Ud over kirkebøger er de militære arkiver nemlig en guldgrube for slægtshistorisk forskning.

Foredragsholderen er tidligere overarkivar i Rigsarkivet og chef for Forsvarets Arkiver.

Umiddelbart efter foredraget afholder vi den årlige generalforsamling med dagsorden som anført nedenfor i den formelle indkaldelse.

Efter generalforsamlingen er der fællesspisning samme sted med start  kl. 18:30. Menuen er denne gang: Kylling a la barbecue med ris og kartofler og årstidens salat til. Som dessert får vi is og frugt. Prisen er 185 kr. pr. kuvert, der bedes indbetalt til foreningens konto i Danske Bank: Reg. nr. 1551 - Konto nr. 60077193 senest mandag den 29. maj. Det er også muligt at betale kontant eller via Mobilepay på dagen - men husk at tilmelde dig til Niels Henrik Nielsen senest 29. maj - se kontaktinformation sidst i nyhedsbrevet. Drikkevarer kan købes til husets gældende priser.

Husk at Samlingen i Onsbjerg kun holder åbent efter forudgående aftale med Robert Sørensen eller Niels Henrik Nielsen. Se kontaktinformation sidst i dette nyhedsbrev.

Indkaldelse til generalforsamling lørdag den 3. juni 2023 kl. 14:00
Generalforsamlingen, som finder sted i Medborgerhuset, Smedegade 38, Tranebjerg, har følgende dagsorden:
1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2 Bestyrelsens beretning
3 Aflæggelse af revideret regnskab for perioden 1.1.2022 – 31.12.2022
4 Godkendelse af punkt 2 og 3
5 Indkomne forslag.
- Ingen forslag indkomet
6 Fastsættelse af næste års kontingent samt godkendelse af budget for perioden 1.1.2024 - 31.12.2024. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
7 Valg af
a) Formand
På valg er Niels Henrik Nielsen, der modtager genvalg
b) Bestyrelsesmedlemmer
På valg er denne gang tre bestyrelsesmedlemmer:
- Niels Erik Thunbo Pedersen (modtager genvalg)
- Christa Rasmussen (er indtrådt i bestyrelsen i årets løb, modtager genvalg)
- Jens Fokdal (modtager genvalg)
Jens Erik Buur blev i 2022 valgt for to år og er ikke på valg.
c) Bestyrelsessuppleanter
På valg er:
- Eva Fast (modtager genvalg)
- Desuden er der en ledig plads, da Christa Rasmussen i årets løb er indtrådt i bestyrelsen.
c) Revisor og revisorsuppleant
På valg er:
- Revisor: Lene Krogh Ellgaard (modtager genvalg)
- Revisorsuppleant: Jean Seeberg (modtager genvalg)
8 Fastsættelse af dato for næste års generalforsamling.
Bestyrelsen foreslår lørdag den 25. maj 2024 (lørdag efter pinse)
9 Evt.

Bestyrelsens beretning for 2022
Begivenheder i 2022
Vi forsøgte os i 2022 med halvårsprogrammer, således at man kunne prioritere lidt iblandt det store udbud af begivenheder.

For at udbrede kendskabet til vores forening afholdt vi tre åbent-hus arrangementer på den gamle skole i Onsbjerg i marts og april måned. Vi bød på en kop kaffe og underholdt med lidt historisk om foreningens virke. Fremmødet var ikke overvældende.

Vi har afholdt et foredrag om brug af DNA i slægtsforskning ved Kirsten Sanders fra Danske Slægtsforskere, hvor fremmødet, emnet taget i betragtning, var ganske pænt.

Fra april og frem til og med august måned har vi gennemført fire kirkegårdsvandringer på Onsbjerg Kirkegård med en efterfølgende kort historisk gennemgang af kirkebygningen og dens udsmykning. Disse arrangementer har været velbesøgte.

I juli og august måned har vi gennemført tre guidede vandreture ”En søndag på Heden”, hvor vi kunne fortælle om hedens opdyrkning og om skovfoged N. C. Frederiksen. Vi fortalte undervejs om plante-, og fuglelivet og om eksisterende bygninger og nedrevne ditto. Disse ture var gratis for medlemmer og for ikke-medlemmer opkrævede vi et mindre bidrag. Alle ture var generelt godt besøgt.

Igen i år havde vi formået Jørgen Søgaard til en guidet tur rundt i Ørby, og disse ture er altid meget succesfulde.

Foreningen har desuden deltaget i en møderække sammen med andre foreninger og instanser på Samsø med det formål i 2023 at arrangere en større kulturel begivenhed omkring lydmaleren Knud Viktor [Læs mere om Knud Viktor i foreningens årbog fra 2016].

Generalforsamling
... blev i 2022 afholdt i det hyggelige Kolby Forsamlingshus og med efter følgende spisning. Mødedirigent var, Morten Øster som klarede jobbet til UG. Efter bestyrelsens beretning var der afstemning om partnerskabsaftalen med Danske Slægtsforskere. Der var genvalg til bestyrelsen, og der blev indvalgt to nye suppleanter. Der var stor ros til foreningen for det utrættelige arbejde med at beskrive Samsøs historie igennem årbøgerne. Fra salen kom der også spørgsmål til driften af Samsoeroots, til GDPR-reglerne og der fremkom forslag til anvendelse af foreningen indestående midler. Bestyrelsen skal beklage, at der ikke blev udsendt noget referat af denne generalforsamling til foreningens medlemmer, men referatet kan i sin helhed læses på foreningens hjemmeside.

Bestyrelsen
Der har været afholdt online-møder jævnt hen over året 2022. Desuden har vi afholdt et par fysiske møder. Vi har bl.a. som vanligt afholdt et fællesmøde med de frivillige i Samlingen, hvor vi slutter af med at indtage en god frokost.

Der har længe været ønsker om at renovere cafékøkkenet, som vi bruger i fællesskab med Egnsarkivet. Vi arbejder stadig på at finde en fælles løsning for deling af de samlede omkostninger, men Samsø Kommune kan desværre ikke træde til med midler.

Vi har gentaget vores forslag til Samsø Museumsforening, Samsø Museum (og Egnsarkivet) om samarbejde f. eks. omkring foredrag m.m., og foreningens frivillige deltog ved Egnsarkivets udstilling og reception i 2022 i anledning af deres 50-års jubilæum.

Samlingen
Den meget pladskrævende indlevering af Købmandsgårdens bogføringsarkiv m.m. betød, at vi fik akut behov for mere arkivplads og tilhørende reoler. Med arkivet fulgte dog en hel del fine reoler, som vi var meget glade for. Bestyrelsen har været imødekommende og bevilliget penge til indretning af et ekstra arkivrum.

Det store og krævende arbejde med indtastning til arkiv.dk lader fortsat vente på sig.

Samlingen har desuden løbende arbejdet med skanninger m.m. til foreningens kommende årbog om det samske musikliv.

Foreningens arkiv har holdt åbent alle torsdage i året løb undtaget fra helligdage, hvor medlemmer og gæster kan få hjælp. Kredsen af gæster varierer meget fra strøggæster på kort visit til nogle mere ihærdige, som målrettet leder efter konkrete oplysninger.

Vi har desværre oparbejdet et større efterslæb på gennemgang og registrering af indleveringer til samlingen. Faktisk kunne vi sagtens bruge lidt flere frivillige, som kunne sættes ind i arbejdsgangene og bl.a. hjælpe til med dette arbejde!

Årbog 2022
Arbejdet med årets årbog forløb ganske smertefrit, og vi var ganske godt med i tidsplanen gennem hele forløbet. Nogle artikler skal jo lige have en redaktionel gennemgang, inden de kan bruges, og sådan var det også i år.

Vi var ovenud tilfredse med det færdige resultat, og årbogen har også fået en fin anmeldelse i Danske Slægtsforskeres medlemsblad.

Vi har trukket på ekstraordinært mange kilder og arkiver ved nogle artikler, men det gør jo kun arbejdet sjovere.

Præsentationen af årbogen i Besser Forsamlingshus forløb ligeledes rigtigt godt, og vi sluttede som vanligt af i godt selskab med og mad og vin til ud på aftenen.

Salget af årbogen ligger måske en smule lavere end forventet og trykomkostningerne er bestemt ikke faldet, men vi klager (endnu) ikke.

Samsoeroots
Vi er endelig kommet lidt i gang med databasen og opdaterer løbende. Vi er også inde i overvejelser om, hvorvidt der skal sættes nogle vejledende kriterier for at kunne optages i databasen. Det bør nemlig i videst udstrækning være samsinger og personer med ”rødder på Samsø”, som optages. Ligeledes overvejer vi en simpel opbygning af kilderne. Familie og slægt er én type kilde, skriftligt materiale hentet f. eks. via aviser er en anden type kilde, og endelig er trykt litteratur en tredje type kilde. Men ét er sikkert: arbejdet med dette store værk fortsætter.

Bestyrelsen
Samsø, maj 2023

Driftsregnskab 1.1.2022 - 31.12.2022 samt Status pr. 31.12.2022
DRIFTSREGNSKAB Regnskab
 2022
Budget
2022
Budget
2023
Budgetforslag 2024
Indtægter          
Kontingenter, husstande 28.350   28.000 28.000 28.000
Kontingenter, virksomheder 0   1.000 1.000 1.000
Gaver, donationer m.m.. 765   0 0 0
Øvrige indtægter.. 20   0 0 0
I alt   29.135 29.000 29.000 29.000
Årbog:          
Salg af årbøger og forsendelse 35.060        
Udgifter til årbog 2022 -28.954        
I alt   6.105 10.000 10.000 7.000
           
Indtægter i alt   35.241 39.000 39.000 36.000
           
Udgifter:          
Nyhedsbreve   84 500 500 100
Administration   2.949 4.000 4.000 3.000
Hjemmeside 3.564 2.500 2.500 3.500
Samlingen inkl forsikring   30.310 23.000 23.000 21.000
Bestyrelsesudgifter   650 1.500 1.500 1.000
Generalforsamling   2.980 2.000 2.000 2.000
Arrangementer   11.312 5.000 5.000 5.000
Renter og gebyrer   350 500 500 500
Udgifter i alt   52.199 39.000 39.000 36.000
           
Periodens resultat   -16.958 0 0 0

STATUS PR 31/12 2022
Aktiver      

Bestyrelsen har i lighed med tidligere år valgt ikke at aktivere usolgte bøger.

Anskaffelsesværdien af de usolgte bøger
(2.117 stk pr 31/12 2022) udgør ca. 127.000kr

Regnskab og status er revideret og godkendt af foreningens revisor Lene Krogh Ellgaard.

Kassebeholdning, arkiv   4.171
Kassebeholdning, kasserer   4.788
Danske Bank indestående   131.945
Tilgodehavende moms     42
Debitorer   4.500
Aktiver i alt   145.446
     
Passiver    
Skyldige kreditorer   0
Skyldig moms   0
Forudbetalt kontingent   8.100
Egenkapital    
  Overført fra tidligere år 154.304  
  Resultat 2022 -16.958 137.346
Passiver i alt   145.446

Bestyrelsens kommentarer til ovenstående regnskab
Som det fremgår af ovenstående er foreningen kommet ud af regnskabesåret 2022 med et underskud på 16.958 kr.

Underskuddet skyldes primært, at samlingen i 2022 har haft en ekstraordinær udgift til indretning ifm. overtagelsen af Købmandsgårdens arkiv, og at vi ved vores arrangementer har holdt brugerbetalingen noget under, hvad den egentlige udgift er.

Med i det store regnestykke tæller også, at vi ikke tjener helt så meget på vores årbøger, som vi har gjort tidligere. Vi må nok konstatere, at vi ikke sælger helt så mange bøger som tidligere, men væsentligst er det nok, at vi på trods af stigende priser under corona og efterfølgende inflation ikke har sat udsalgsprisen på bogen op.

Alt i alt er der dog tale om forhold, som bestyrelsen har kendt til undervejs i løbet af året, så underskuddet giver som udgangspunkt ikke anledning til, at der skal gøres noget radikalt anderledes i tiden fremover.

Kommentarer til budgetforslag for 2024
Budgetforslaget for 2024 indeholder nogle få reguleringer i forhold til budgettet for 2023, svarende til den prisudvikling, som bestyrelsen ser komme. Det drejer sig bl.a. om en mindre indtægt fra salg af årbøger, hvor udgifterne stiger, mens vi har lagt op til at fastholde den samme udsalgspris, som vi altid har haft.

Desuden har bestyrelsen lagt op til, at brugerbetalingen for deltagelse i foreningens arrangementer fremover dækker en lidt større andel end de seneste år, og endelig er der på udgiftssiden foretaget reguleringer svarende til de seneste års konstaterede forbrug.

Er der spørgsmål til regnskab eller budget, vil disse blive besvaret på generalforsamlingen, men skriv dem meget gerne i en mail til nielsthunbo@gmail.com på forhånd.

Kommende arrangementer
Foreningen har på nuværende tidspunkt følgende arrangemeter klar eller i støbeskeen:

Vi starter med en aflysning, idet den tidligere annoncerede endagstur til Tadre Mølle i maj måned ikke bliver gennemført grundet den meget lille interesse, der har været for turen. Foreløbig udskyder vi den til senere på året.

Kirkegårdsvandring 19. maj 2023 kl. 15.30
Vi gentager her i 2023 den lille begivenhed med kirkegårdsvandringerpå Onsbjerg Kirkegaard, hvor vi først ser på kirkegårdens udsende af i dag, og hvis det er muligt, får vi også en kort gennemgang af kirkens historie. Kirkens interiør er særdeles godt beskrevet i diverse bogudgivelser om kirkerne på Samsø.
Deltagerantallet er begrænset til maks. 20 personer og tilmelding anbefales derfor.
Tilmelding til Niels Henrik Nielsen (guide) på mobil 6170 2198..

Foredrag over temaet ”Forsvarets Arkiver – som slægtshistorisk kilde” af Hans Christian Bjerg afholdes 3. juni kl. 14:00 i forbindelse med årets generalforsamling - se tidligere i dette nyhedsbrev.

Generalforsamling 3. juni 2023 kl. 14:00 i Medborgerhuset i Tranebjerg
Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter generalforsamlingen er der fællesspisning samme sted. Oplysninger om menu og tilmelding findes i starten af dette nyhedsbrev.

Guidet aftentur i og omkring Pillemark 22. juni, 19. juli og 10. august - alle dage kl. 18.30
Byvandringerne knytter sig til udstillingen LÆG ØRET TIL JORDEN om kunstneren Knud Viktor (1924-2013). Vi følger sporet af Knud Viktor rundt i landsbyen Pillemark og slutter af med en travetur til Tranemosen. Undervejs vil vi fortælle om steder med forskellige aftryk fra Knud Viktor.
Mødested: P-pladsen i Pillemark overfor Ringvejen 1.
Tilmelding anbefales til Niels Henrik Nielsen (guide) på mobil 6170 2198.

Landsbyvandring i Ørby. 5. juli kl. 14.00.
Hør historien om landsbyen i 1960’erne, som den blev oplevet af feriedrengen hos bedsteforældrene i Ørby Hovedgade. Hør også om alle de andre personligheder i byen: kommunisten, baptisten og cykelmekanikeren, der også var radiomekaniker og søndagsskoleleder.
Mødested: P-pladsen ved Ørby Kirke.
Guider: Jørgen Søgaard og Niels Henrik Nielsen.

Præsentation af Årbog 2023 den 25. november 2022 kl 14:00
Besser Forsamlingshus
er booket. Vi regner med at gennemføre arrangementet lidt anderledes, end vi plejer, for det er jo musik, det handler om denne gang!

"Samlingen" har generelt åbent for medlemmer hver torsdag kl. 13:00-17:00 samt efter forudgående aftale via en af nedenstående kontakter.

Kontaktoplysninger
Niels Henrik Nielsen: e-mail: niels_henrik@nielsen.mail.dk Mobil: 61 70 21 98
Robert Sørensen:  e-mail: rtsn@outlook.dk  Mobil: 24 61 12 05
Samlingen: e-mail: samlingen@genealogy-samsoe.dk  Mobil: 21 86 45 81

logo_slfs.gif