Årgang 22

Nummer 3

September 2023

Slægts- og Lokalhistorisk Forening Samsø

"Ingen fremtid - uden fortid"

Sommeren er nu langt om længe endeligt afsluttet, og det har været en høst med rigtigt mange udfordringer for øens landbrug på grund af skiftende vejrlig med strålende sol, afbrudt af dagsregn og så sol igen. Udbyttemæssigt har høsten vist også været på det jævne.

Det er nu blevet tid til en opsummering af de sidste måneder af foreningens virke og samtidig kigge lidt frem i kalenderen og måske endda ind i første halvdel af 2024.


Hans Christian Bjerg fortæller om brug af slægtsdata fra militære kilder - 3. juni 2023

Referat af generalforsamlingen 3. juni 2023 i Medborgerhuset
Som indledning til foreningens generalforsamling den 3. juni 2023 var Hans Christian Bjerg, der selv havde været leder af de militære arkiver i en årrække, indbudt til at holde et foredrag om, hvordan man kan bruge forskellige tilgængelige kilder fra militæret i sin egen slægtsforskning.

Der er mange kilder at tage af, og Hans Christian Bjerg gav - under titlen 'Min farfar var soldat' - en god indføring i, hvordan man bedst udnytter den tilgængelige information i disse mange kilder. Hans Christian Bjergs præsentation fra foredraget er tilgængelig på foreningens hjemmeside - KLIK HER

1 Valg af dirigent og stemmetællere
Eva Fast blev valgt som dirigent og Niels Erik Thunbo Pedersen som referent. Stemmetællere blev ikke udpeget.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægterne og dermed kunne afholdes.

2 Bestyrelsens beretning
Se skriftlig beretning i nyhedsbrev nr. 2 fra maj 2023.
Formanden gennemgik kort følgende emner:
- Arrangementer afholdt i årets løb, bl.a. Åbent Hus i Arkivet.
- Bestyrelsens arbejde, herunder at der fortrinsvis har været afholdt møder online ved hjælp af Zoom.
- Samarbejde med andre lokale organisationer
- Overtagelsen af Købmandsgårdens arkiv med deraf følgende arbejde med at rydde op i materialet og indrette reoler til det.
- Påkrævet vedligeholdelsesarbejde i fælleslokalet (køkkenet) i Arkivet, herunder behov for økonomiske deltagelse fra Egnsarkivet (Samsø Museum/Moesgaard Museum).
- Årbog 2022, der var en rigtig god bog, og som havde fået en flot anmeldelse af Danske Slægtsforskere.
- Årbog 2023 om musik på Samsø er godt på vej, og Besser Forsamlingshus er booket til præsentationen til november.
- Arbejdet med SamsoeRoots, hvor der stadig er nogle udfordringer omkring fastlæggelse af indholdskriterier, arbejdsfordeling og ikke mindst IT-mæssig backup af indholdet.

Herefter var der mulighed for at stille spørgsmål til beretningen:

Susanne Vasbo efterlyste en eller anden form for koordinering af begivenheder på Samsø, så f.eks. Åbent Hus ikke ligger samtidigt med andre arrangementer. Hun spurgte endvidere til oplysninger omkring tilmelding til turen til Tadre Mølle.
Formanden svarede, at man slet ikke var nået til fasen med tilmelding til turen, da en af samarbejdspartnerne havde trukket sig fra arrangementet.

Susanne Vasbo spurgte endvidere til det nu nedrevne sprøjtehus i Pillemark (fra nyhedsbrevet). Der kom forskellige kommentarer fra salen hertil.

Kaj Sørensen spurgte ind til den manglende backup af databasen under SamsoeRoots, og formanden svarede, at der fortsat arbejdes på sagen, som kræver lidt aktiv medvirken fra den tidligere 'ejer', Karl Erik Kornmaaler Mikkelsen. Niels Henrik Nielsen og Niels Erik Thunbo forventer at besøge KEKM og få afklaret dette.

Helle Jørgensen spurgte til vedligeholdelsen af køkkenet og nye vinduer i Arkivet. Formanden svarede, at vinduerne var lavet (af kommunen) og at SLFS agter at rette henvendelse til kommunen omkring de vilkår SLFS og Egnsarkivet har vedr. brugen af lokalerne i Onsbjerg. Køkkenet benyttes i praksis kun af begge parter, når der er fælles åbningstid om torsdagen.

Holger Villumsen opfordrede til, at man snarest muligt fandt en løsning omkring backup af SamsoeRoots.

3 Aflæggelse af revideret årsregnskab
Se regnskab og balance i nyhedsbrev nr. 2 fra maj 2023.
Kassereren gennemgik de poster i regnskabet, der havde bevirket et underskud på ca. 17.000 kr i regnskabsåret, herunder udvidelsen af arkivet pga. overdragelsen af Købmandsgårdens arkiv samt en lavere brugerbetaling fra medlemmerne ved forskellige arrangementer. Foreningen har fortsat en god økonomi og vil reelt kunne bekoste en renovering af køkkenet, men hvis vi bruger midler på dette, må det kræve en længere aftale omkring adgang til lokalerne.

Spørgsmål til regnskabet:

Robert Sørensen spurgte til, hvad SamsoeRoots koster, og om den kan bruges af alle - ikke kun foreningens medlemmer. Kassereren svarede, at omkostningen er ca. 5.000 kr årligt, og at adgangen fortsat er for alle, da det vil være dyrt at udvikle en adgangsbegrænsning.

4 Godkendelse af punkt 2 og 3
Punkterne 2 og 3 blev enstemmigt godkendt.

5 Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag indkommet.

6 Fastsættelse af næste års kontingent samt budget
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
Kassereren bemærkede til budgettet for 2024, at der var foretaget nogle små justeringer i forhold til tidligere år, og at såvel kontingent som udsalgspris på årbøgerne har været uændret siden foreningens start i 2001, som vil bevirke et mindre provenu på årbøgerne.

Bestyrelsens budgetforslag for 2024 blev enstemmigt godkendt.
Kontingent forbliver som hidtil, kr. 150,- pr. husstand og kr. 500,- pr. virksomhed.

7 Valg af formand bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer
a) Valg af formand
På valg er formand Niels Henrik Nielsen, der blev genvalgt.
b) Valg af bestyrelsesmedlemmer
Opstillede kandidater:
- Niels Erik Thunbo Pedersen (genvalg)
- Christa Rasmussen (genvalg)
- Jens Fokdal (genvalg)
… alle tre blev valgt (uden afstemning).
Valgte bestyrelsesmedlemmer i 2022 for to år:
- Jens Erik Buur

c) Valg af suppleanter til bestyrelsen
Opstillede kandidater:
- Eva Fast (genvalg)
- Holger Folkmann Villumsen
Begge blev valgt uden afstemning.

d) Valg af revisor og revisorsuppleant
Lene Krogh Ellgaard blev genvalgt som revisor
Jean Seeberg blev genvalgt som revisorsuppleant.

8 Fastsættelse af dato for næste års generalforsamling
Bestyrelsen foreslog 25.05.2024, som blev godkendt.

9 Eventuelt
Susanne Vasbo spurgte, om det var korrekt, at Besser Forsamlingshus var reserveret til årbogspræsentationen i november, hvilket formanden kunne bekræfte. Hun spurgte endvidere til oplysningen om, at Samsø Mægleren som nyt virksomhedsmedlem havde købt 'alle årbøger' af foreningen, hvilket dog af formand og kasserer blev korrigeret til 'alle de årgange, foreningen har på lager'.
Snakken omkring ejendomsmægleren fik formanden til at nævne, at SLFS har overvejet på et tidspunkt at arrangere en særlig form for 'åbent hus' for ejendomsmæglerne på Samsø.

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden undervejs.

Referent: Niels Erik Thunbo Pedersen

Årbog 2023
Arbejdet med årets temaårbog ”Musiklivet på Samsø” er nu godt undervejs, ja, den er faktisk allerede færdig fra manuskriptforfatteren Jens Fokdal. Dernæst forestår der et redigeringsarbejde, som Niels Erik Thunbo Pedersen og Jens Fokdal begge er meget tæt inde over. Materialet til årbogen er fundet frem i noget større mængder, end vi på forhånd havde vurderet, og derfor gennemgår vi nu manuskriptet hårfint.

Markedsføringen af den nye årbog vil blive taget op til en kraftig og nødvendig granskning, og formentlig vil vi tage en drøftelse om vores overvejelse med alle de nuværende sælgere af årbogen.

Knud Viktor - tilbage på Samsø
Foreningen udgav i 2016 årbogen om landsbyen Pillemark og dens nærmeste opland, og heri var en detaljeret fortælling om malerfamilien Christensen med børnene Knud, Hans og Signe. Det har derfor været naturligt at vi løbende har bidraget i arbejdsgruppen, hvis målsætning har været udstilling om maleren, jordmennesket og lydmaleren Knud Viktor, der finder sted på Samsø i disse måneder. Det er et samarbejde, som er forgået overflere år og senest med Samsø Billedkunstråd som den primære tovholder.

Vores mulige bidrag har hele tiden alene haft fokus på det lokal- og personalhistoriske, på Pillemark og sporene efter Knud Viktor. Resultatet blev afholdelse af tre guidede byture fra juni og til og med august måned, hvor der samlet har deltaget ca. 50 personer. Til de guidede byvandringer fik vi fremstillet en folder med omtale af steder vi kan knytte til personen Knud Viktor, en folder som efterfølgende kan bruges igen og igen. Tak til Samsø Billedkunstråd ved Mie Petri Lind og Johan Kauth.

Aage Huulgaards online bog
Foreningens medlem Aage Huulgaard bragte i 2022-årbogen en mindre artikel i anledning af 60-året for Samsø Kommunes fødsel som én samlet enhed, altså efter de fem gamle sognekommuner. I forbindelse med den artikel blev han inspireret til at udvide emnet. Han var desuden blevet fanget af de lokale mediers fremlægning af konstitueringsforløbet i kølvandet på kommunalvalget 2021.

Derfor ville han, med liden anelse over omfanget af udfordringer, ud fra alle og enhver tænkelig form for skriftlig og mundtlig kilde kigge på samtlige kommunalvalg i kommunens historie. Det skulle som sagt blive langt vanskeligere, end han nogen sinde havde kunne forestille sig.

I forbindelse med sin research hos de personlige kilder har Aage Huulgaard haft samtale med og interviewet små 100 personer, og disse var så lørdag den 10. juni 2023 alle inviteret til et lukket arrangement i Besser forsamlingshus. Her redegjorde Aage selv for sin baggrund, sine arbejdsmetoder og for så vidt også for, at han ikke havde nogen personlig motivation for at gennemføre projektet. Der var ikke lagt op til nogen form for debat eller for spørgsmål fra salen. Aage sluttede sin gennemgang ved at overrække et gavebrev på det endelige projekt til Slægts- og Lokalhistorisk Forening Samsø, repræsenteret ved formand Niels Henrik Nielsen. Denne takkede for den tillid giveren dermed har vist foreningen og gav samtidigt et meget kort rids over de første møder med Aage Huulgaard, og hvad der efter følgende blev til meget hyppige arkivbesøg, fotokopiering og meget langt telefonsamtaler.

Vi håber, at der kan arrangeres en eller anden form for afrunding på Aages store projekt engang i løbet af foråret 2024


Aage Huulgaard overdrager "værket" til Niels Henrik Nielsen

Købmandsgårdens arkiv
I 2022 overgav Morten Fangel købmandsgårdens omfangsrige regnskabsarkiv til Slægts- og Lokalhistorisk Forening Samsø, og vi er så småt begyndt at gennemgå de næsten 100 arkivæsker samt et meget stort antal protokoller.

Blandt de talrige protokoller findes et antal hovedbøger med kredit- og debetsaldo for et stort antal af de lokale handlende, og man kan for en stor del af disse også læse, hvilke varer der er blevet handlet. Der er typisk tal om grovvarer og byggematerialer.

En af de meget store protokoller fra perioden 1895-1912 består af 940 paginerede sider, som registrerer ca. 650 kunder rundt på Samsø. Kunderne var bestemt ikke fordelt ligeligt i de fem kirkesogne.

Tegner man en cirkelbue med centrum i Ballen, bor op imod 85 % af kunderne indenfor afgrænsningen Ørby-Brundby-Tranebjerg-Langemark-Besser-Silleballe. Vestsiden af Samsø er kun yderst sparsomt repræsenteret, og det samme gør sig gældende for Nordby sogns vedkommende med to kunder i Nordby og ni i Langøre.

Et register over protokollen er nu udarbejdet og afslører at skippere i Ballen har suverænt flest poster og sider, som dokumenterer en omfattende skibshandel.

Kursus i slægtsforskning
Med Samsø Aftenskole som arrangør starter vi nu et forløb over fire undervisningsdage, hvor vi skal omkring de grundlæggende elementer i de skriftlige kilder. Det er to foreningsmedlemmer, som vil stå for undervisningen og øse ud af gode og mindre gode oplevelser. Det er arkæolog Christian Adamsen, Langemark og Niels Henrik Nielsen, Onsbjerg som har taget initiativet overfor Samsø Aftenskole.

Vi håber selvfølgelig gennem udbredelse af kendskab til den mere strukturerede slægtsforskning også at kunne udbrede kendskabet til vores forening, og måske får vi endda et medlem eller to mere ad den vej. Du kan læse mere om kurset på www.samsoeaftenskole.dk under Slægtsforskning for begyndere.

Arkivet
Foreningens arkiv har haft besøg af et hold frivillige fra Kalundborg arkiv, som var på en lille udflugt til Samsø. Her besøgte de Ivan Laursen i Ørby, som har et fint samarbejde omkring Bukh-traktorfabrikkens historie. Siden var de en tur i Tranebjerg og hørte her om Medborgerhusets spændende historie, og derefter gik de på opdagelse i byen. Efterfølgende var der så kaffe og kage i foreningens lokaler i Onsbjerg, hvor vi fortalte om foreningens tilblivelse og om, hvad vi ellers går og sysler med. Selvfølgelig var der rundvisning i vores beskedne lokaler. Vi havde selvfølgelig også inviteret Egnsarkivet til at lade sig repræsentere, men det kunne desværre ikke lade sig gøre.

Udover dette besøg har vi også været officiel guide på besøg fra Gørlev Lokalhistoriske Forening og ved et besøg fra Tadre Møllelaug. Sidstnævnte besøgte stubmøllen i Brundby, hvor Johannes Strøm fortalte.

Nyt fra samlingen
Afsluttede registreringer, som nu kan søges på arkiv.dk, er blandt andet:

  • A112 Carlo Beyers Savværk - to arkivæsker;
  • A116 Andelsboligforeningen Onsbjerg;
  • A118 Medlemsblade for det nedlagte lokalarkiv på Tunø;
  • A119 Foreningen til kutter Jans bevarelse  - to arkivæsker;
  • A120 Dansk Litauisk Center - to arkivæsker;
  • A121 Støtteforeningen til fordel for projektet ”Stride strømme”;
  • A122 Samsø Svømmehal;
  • A123 Firmaet L. Rasmussen - 40 arkivæsker;
  • M0011 Fr. Poulsens samlinger - to arkivæsker,
  • M0018 Grønlandsk kulturuge på Samsø - arkivæsker.

På billedsiden sker der løbende registreringer og ikke mindst skanning af store indleveringer. Den nedlagte Nordby Friskole er opdateret med ca. 120 klassebilleder som dog ikke må vises online med billede, men de kan ses ved henvendelse til foreningens arkiv eller ved personligt fremmøde. Fra samme skole er der oprettet ti billedserier, som hver især er fra samme begivenhed, og her gælder samme regler som nævnt ovenfor. Billedserierne rummer tilsammen ca. 210 billeder og dækker perioden 1993–2005.

Slutteligt har vi bearbejdet store billedsamlinger fra Dansk Røde Kors' flygtningecenter, der var oprettet på den gamle skole i Brundby. Billedsamlingen E0025 rummer ca. 625 billeder fra forskellige begivenheder som åbent hus, udflugter og andre festligheder.

Fra Dansk Litauisk Forening har vi bearbejdet en stor samling billeder af landbrugsmaskiner beregnet som gave til Litauen, en stor samling af billeder med litauernes møde med samsinger, besøg på samske bedrifter og ikke mindst mange billeder af ”Caroline Samsø” – lastet med landbrugsmaskiner

Kommende arrangementer
Foreningen har på nuværende tidspunkt følgende arrangementer på vej:

Efterår 2023

Præsentation af Årbog 2023 den 25. november 2023 kl. 14:00
Besser Forsamlingshus
er booket. Vi regner med at gennemføre arrangementet lidt anderledes, end vi plejer, for det er jo musik, det handler om denne gang! Mere information om dette arrangemment følger i næste nyhedsbrev.

Forår 2024

I maj måned vil vi afholde to Knud Viktor lytteture omkring Tranemosen i Pillemark.
Én tur for de morgenduelige hvor vi følger naturens opvågnen og én tur hvor vi følger aftenen lægger ro på fugleloftet.

I samme måned gennemfører vi en historisk vandretur ud over heden, nærmere bestemt bag om Skovfogedboligen hvor ”Hedekongen” residerede. Vi skal høre anekdoter om menneskets erobring af landet, om orkideer, om naturister og om Søren Peters hus. Vi går tilbage via landevejen.

Som afslutning på Aage Huulgaards store projekt om 60 års kommunalpolitik og ikke mindst kommunalvalg, konstitueringer og uro på bagsmækken, planlægger vi et debatmøde med en ekstern mødeleder. Dette møde vil blive afholdt i Kultursalen i Tranebjerg.

Næste ordinære generalforsamling afholdes 25. maj 2024 med dagsorden ifølge vedtægterne.

Alle ovennævnte arrangementer vil blive nærmere beskrevet i de kommende nyhedsbreve.

Fælles for alle arrangementer er, at deltagelse er gratis for foreningens medlemmer, mens øvrige deltagere betaler kr. 50,00.
Mødet i Kultursalen vil dog være gratis og åbent for alle, mens generalforsamlingen kun er for foreningens medlemmer.

"Samlingen" har generelt åbent for medlemmer hver torsdag kl. 13:00-17:00 samt efter forudgående aftale via en af nedenstående kontakter.

Kontaktoplysninger
Niels Henrik Nielsen: e-mail: niels_henrik@nielsen.mail.dk Mobil: 61 70 21 98
Robert Sørensen:  e-mail: rtsn@outlook.dk  Mobil: 24 61 12 05
Samlingen: e-mail: samlingen@genealogy-samsoe.dk  Mobil: 21 86 45 81

logo_slfs.gif