Årgang 23

Nummer 2

Maj 2024

Slægts- og Lokalhistorisk Forening Samsø

"Ingen fremtid - uden fortid"

April måned satte i 2024 nedbørsrekord, men her på tæsklen til maj ser det ud til, at der for alvor er forår på vej. Forårets komme og en generalforsamling i SLFS hænger jo uløseligt sammen, og vi ser da også frem til at mødes igen meget snart, nærmere bestemt den 25. maj. Du kan læse mere om generalforsamlingen og de øvrige tiltag samme dag her i dette nyhedsbrev.

Billeder fra havnen i Kolby Kås fra dengang, da der var liv og masser af skibe.
Kom og hør lidt af historien om havnen på turen lige efter generalforsamlingen
Klik på billederne for at se dem i større format (kun online).
 

Generalforsamling, auktion, havnevandring og efterfølgende middag
Generalforsamlingen afholdes 25. maj 2024 og finder denne gang sted ved "Campen Camping", Vestermarksvej 72 i Kolby Kås

Vi starter kl. 14:30, hvor der vil blive serveret kaffe og kage. Derefter tager vi fat på selve generalforsamlingen.

Umiddelbart efter generalforsamlingen afholder vi - som vi tidligere har gjort det et par gange - en lille auktion over bøger og andet skriftligt materiale, som foreningens arkiv har fået til overs.

Derefter vil der blive arrangeret en lille havnevandring rundt i Kåsen med en lokal guide.

Senere og med start kl. 18:30 er der fællesspisning samme sted. Menuen er denne gang: Gammeldags oksesteg med perleløg, kartofler og grøntsager og til dessert:  hjemmelavet is med jordbær/jordbærsovs.

Prisen er 200 kr. pr. kuvert, der bedes indbetalt til foreningens konto i Danske Bank: Reg. nr. 1551 - Konto nr. 60077193 senest mandag den 27. maj. Det er også muligt at betale kontant eller via Mobilepay på dagen.

Husk at tilmelde dig til middagen til Niels Henrik Nielsen senest 25. maj - se kontaktinformation sidst i nyhedsbrevet.

Drikkevarer kan købes til stedets gældende priser.

Husk at Samlingen i Onsbjerg kun holder åbent efter forudgående aftale med Robert Sørensen eller Niels Henrik Nielsen. Se kontaktinformation sidst i dette nyhedsbrev.

 

Indkaldelse til generalforsamling lørdag den 25. maj 2024 kl. 14:30
Generalforsamlingen, som finder sted ved "Campen Camping", Vestermarksvej 72 i Kolby Kås, har følgende dagsorden:
1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2 Bestyrelsens beretning
3 Aflæggelse af revideret regnskab for perioden 1.1.2023 – 31.12.2023
4 Godkendelse af punkt 2 og 3
5 Indkomne forslag.
- Ingen forslag indkomet
6 Fastsættelse af næste års kontingent samt godkendelse af budget for perioden 1.1.2025 - 31.12.2025. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
7 Valg af
a) Formand
På valg er Niels Henrik Nielsen, der modtager genvalg
b) Bestyrelsesmedlemmer
På valg er denne gang er to bestyrelsesmedlemmer:
- Christa Rasmussen (modtager genvalg)
- Jens Erik Buur (modtager genvalg)
Niels Erik Thunbo Pedersen og Jens Fokdal blev i 2023 valgt for to år og er derfor ikke på valg i år.
c) Bestyrelsessuppleanter
På valg er:
- Eva Fast (modtager genvalg)
- Holger Folkmann Villumsen (modtager genvalg)
c) Revisor og revisorsuppleant
På valg er:
- Revisor: Lene Krogh Ellgaard (modtager genvalg)
- Revisorsuppleant: Jean Seeberg (modtager genvalg)
8 Fastsættelse af dato for næste års generalforsamling.
Bestyrelsen foreslår lørdag den 14. juni 2025 (lørdag efter pinse)
9 Evt.

Bestyrelsens beretning for 2023
Året har været præget en del af Samsø Billedkunstråds helt store satsning om lydmaleren Knud Viktor, som foreningen har bidraget til på mange områder. Dels har vi kunnet suppelere og sparre med lokalhistorisk viden om landsbyen Pillemark, om Tranemosen og dens særlige benyttelse som urtehaver for de lokale borgere, og dels har vi trukket på vores store netværk til familien, som har bidraget med værker af Knud Viktor, som har været i slægtens eje igennem mange årtier. Endelig bidrog vi med egne arrangerede landsbyvandringer med udgangspunkt i Knud Viktors liv og levned på Samsø, og især i Pillemark.

Der var fin deltagelse ved alle de annoncerede landsbyvandringer, som jo altid er i konkurrence med andre gode begivenheder rundt på Samsø. Bestyrelsen har ikke direkte været involveret i disse vandringer, men vi er yderst tilfredse med at Samsøgruppen og de frivillige i foreningens arkiv "Samlingen" på den måde viser flaget.

Samsøgruppen blev også spurgt, om vi kunne arrangere en mindre, guidet tur i Ørby for en privat gruppe af Toldam-efterkommere, og det svarede vi selvfølgelig ja til. Nogle af dem havde bidraget til vores artikel om baptistbevægelsen historie på Samsø [læs Ørby]. Sammen med foreningsmedlem Jørgen Søgaard arrangerede vi den foreløbigt sidste guidede tur i Ørby, den sidste i denne omgang, fordi vi gerne vil gentænke turen med en andet fokus.

Igen i 2023 afholdt vi guidet tur omkring Onsbjerg Kirkegårds forandringer igennem  tiden, assisteret af foreningsmedlem Chr. Adamsen, som havde tilbudt sig med viden om kirkebygningens historie. Vi har ikke planer om tilsvarende ture i år efter samme koncept, men vi har planer om lignende arrangementer, som måske ikke er i Onsbjerg.

Arbejdet i bestyrelse og samsøgruppen fungerer godt, bestyrelsen mødes alt efter behov via onlinemøder og samsøgruppen er tilbage på sporet med en ugentlig arbejdsdag og en ugentlig åbningsdag. Årbogsredaktionen har ligeledes mødtes både lokalt og via onlinemøder.

Samlingen står for en af de store budgetposter i foreningens regnskab, og her har især behovet for mere arkivplads kostet en del penge. Nu er vi på plads med dette og begynder at fungere bedre og bedre. Oprydning, kasssation og arkivering pågår stadig og vil fremadrettet være en fast del af driften. Et udestående er dog ønsket om renovering af fælleslokalet, som vi nu har fået en tilbudspris på. Vi skal så finde frem til, hvem der skal betale for det. Det vil gøre et urimeligt stort indhug i foreningens kassebeholdning, og ingen andre synes at de skal betale. Vi er endnu ikke gået i dialog med Samsø Kommune om spørgsmålet, men det vil ske her i 2024.

Omkring Samsø Kommune så blev vi primo 2023 inviteret til at deltage ved et bosætningsarrangemnet for nye tilflyttere. Her kunne vi præsentere vores forening for interesserede borgere. Vi havde desuden forberedt lidt materiale til de kommende generationers slægtsforskere, nemlig børnene, men dem var der nu ikke så mange af.

Årbogen med emnet "Musik på Samsø gennem tiderne" er som tidligere skrevet efter idé og oplæg af Jens Fokdal, ligesom den yderst vellykkede præsentation af årbogen i Besser blev lidt af et tilløbsstykke også efter Jens' forarbejde. Men mange har bidraget med at "fodre" Jens med kilder, billeder og interviews, og vi fik ligeledes forhandlet os frem til en fornuftig huslejepris med den nye bestyrelse i besser Forsamlingshus. Sædvanen tro samledes en pæn del af foreningens medlemmer med venner til aftenens fællesspisning, der som altid var super-hyggelig, og vi havde truffet aftale med Pia Kleis om aftenens menu, som ikke skuffede os.

I ugerne efter præsentationen drog Jens Fokdal og formanden på en lille PR-tur rundt på øen for at øge salget af bøgerne. Det var hyggeligt men salget blev vist ikke voldsomt forøget.

I forhold til arbejdet med at vedligeholde Samsoeroots har vi fået nedsat et arbejdsudvalg, men det et først lige kommet i gang med arbejdet her i begyndelsen af 2024, så det kan vi forhåbentlig berette mere om næste år - måske med en lille forsmag allerede på den kommende generalforsamling.

Bestyrelsen
Samsø, maj 2024

Driftsregnskab 1.1.2023 - 31.12.2023 samt Status pr. 31.12.2023
DRIFTSREGNSKAB Regnskab
 2023
Budget
2023
Budget
2024
Budgetforslag 2025
Indtægter          
Kontingenter, husstande 27.750   28.000 28.000 28.000
Kontingenter, virksomheder 500   1.000 1.000 1.000
Gaver, donationer m.m.. 336   0 0 0
Salg af årbøger inkl. forsendelse 35.676   10.000 7.000 40.000
Øvrige indtægter. 0   0 0 0
Indtægter i alt   64.262 39.000 36.000 69.000
           
Udgifter:          
Nyhedsbreve   192 500 100 500
Administration   1.606 4.000 3.000 2.000
Hjemmeside 3.730 2.500 3.500 4.000
Samlingen inkl forsikring   13.975 23.000 21.000 20.000
Bestyrelsesudgifter   1.668 1.500 1.000 1.500
Generalforsamling   5.320 2.000 2.000 5.000
Arrangementer   11.277 5.000 5.000 10.000
Trykning og redigering af årbøgerr   36.603 (se note) (se note) 35.000
Renter og gebyrer   515 500 400 500
Udgifter i alt   74.886 39.000 36.000 78.500
           
Periodens resultat   -10.624 0 0 -9.500

STATUS PR 31/12 2023
Aktiver      

Noter:

I budgetterne for 2023 og 2024 er der kun indregnet et nettoprovenu vedr. salg af årbøger. I regnskabet for 2023 og budget for 2025 anføres indtægter og udgifter vedr. årbøger hver for sig.

Bestyrelsen har i lighed med tidligere år valgt ikke at aktivere usolgte bøger.

Anskaffelsesværdien af de usolgte bøger
(2.251 stk pr 31/12 2023) udgør ca. 135.000kr

Regnskab og status er revideret og godkendt af foreningens revisor Lene Krogh Ellgaard.

Kassebeholdning, arkiv   2.734
Kassebeholdning, kasserer   3.058
Danske Bank indestående   168.282
Tilgodehavende moms     1.369
Debitorer   2.925
Aktiver i alt   178.368
     
Passiver    
Skyldige kreditorer   42.796
Skyldig moms   0
Forudbetalt kontingent   8.850
Egenkapital    
  Overført fra tidligere år 137.346  
  Resultat 2023 -10.624 126.722
Passiver i alt   178.368

Bestyrelsens kommentarer til ovenstående regnskab
Som det fremgår af ovenstående regnskab, er foreningen kommet ud af regnskabsåret 2023 med et underskud på 10.624 kr. Dette underskud skyldes i væsentlighed tre faktorer:

• Årbogen 2023 blev meget omfattende og var derfor dyrere at producere end normalt. Det var bestyrelsen orienteret om inden udgivelsen, og det var besluttet at producere den – og fastholde udsalgsprisen - på trods af de øgede udgifter.

• Foreningens arrangementer er en stor succes, ikke mindst årbogspræsentationen, som er gratis for deltagerne, men hvor foreningen betaler både husleje, kaffe/kage og personale. Det er kun middagen, der er brugerbetaling til, som i øvrigt balancerede i år. Det samme forhold gør sig gældende ved generalforsamlingen, som dog har væsentlig færre deltagere.

• Til gengæld brugte vi mindre end forventet på drift af samlingen i Onsbjerg, men det ændrer sig formentlig ’den anden vej’ i 2024.

Kommentarer til budgetforslag for 2025
Budgetforslaget for 2025 indeholder nogle få reguleringer i forhold til regnskabet for 2023 og budgettet for 2024. Vi har valgt - som det er god regnskabsskik - at opdele indtægter og udgifter vedr. årbogen. Det er over årene blevet stadigt sværere at få et stort overskud ud af salget af årbøger. Bestyrelsen foreslår imidlertid, at vi indtil videre ikke sætter udsalgsprisen op, og så betyder det selvfølgelig, at vi risikerer at komme ud af året med et lille underskud, idet foreningens årlige drift ikke kan dækkes af kontingentet alene.

Nu er der jo på ingen måde nogen panik, blot fordi vi i nogle år i træk får et underskud af foreningens samlede drift. Vi har stadig en meget stor egenkapital at trække på, og den bedste måde at få denne opsparing nedbragt på er jo ved at lade nogle af de tidligere års overskud 'gå tilbage til foreningens medlemmer' ved ikke at hæve medlemspriserne - hverken på kontingent eller årbog - selvom omkostningerne jævnt hen er steget. Vi nærmere os med andre ord 25 år med samme kontingent og samme udsalgspris på årbogen - og det er jo egentlig ganske gået, synes vi selv!

Er der spørgsmål til regnskab eller budget, vil disse blive besvaret på generalforsamlingen, men skriv dem meget gerne i en mail til nielsthunbo@gmail.com på forhånd.

Kommende arrangementer
Foreningen har på nuværende tidspunkt følgende arrangemeter klar eller i støbeskeen:

Lørdag 11. maj kl. 13:30 - Historisk vandretur over Heden
Mødested: parkeringspladsen bag Skovfogedhuset. Vi skal høre anekdoter om Hedekongen som beplantede heden, observere naturen omkring os med orkideen Gøgeurt, vi kommer omkring Samsøs Naturistlejr og går hjem via landevejen.

Lørdag 18. maj kl. 20.00 - Tranemosen går til ro med Knud Viktor
Mødested v. Tranemosen (adgang fra nordøstlige ende). For de aftenduelige indfanger vi aftenstemningen over ”mossi”, som lægger låg på fuglenes aftensang og andre universelle lyde. Medbring gerne varm drik, og fornuftig beklædning.

Lørdag 25. maj 2024 - Generalforsamling
Dagsorden ifølge vedtægterne - mere information følger i et senere nyhedsbrev.

Øvrige kommende begivenheder
I skrivende stund er der ikke noget nyt omkring Aage Huulgaards samlede værk om det politiske vinde i forbindelse med Samsø kommunes fødsel i 1962, og vi kan derfor ikke sige meget mere om publicering og eventuelle andre begivenheder i den forbindelse. Mere information følger i et senere nyhedsbrev.

Vilkår for deltagelse i foreningens arrangementer:
Fælles for alle arrangementer er, at deltagelse er gratis for foreningens medlemmer, mens øvrige deltagere betaler kr. 50,00.

"Samlingen" har i øvrigt generelt åbent for medlemmer hver torsdag kl. 13:00-17:00 samt efter forudgående aftale via en af nedenstående kontakter.

Kontaktoplysninger
Niels Henrik Nielsen: e-mail: niels_henrik@nielsen.mail.dk Mobil: 61 70 21 98
Niels Erik Thunbo Pedersen: e-mail: nielsthunbo@gmail.com  Mobil: 40 77 95 55
Jens Erik Buur: e-mail: farfarbuur@gmail.com Mobil: 22 31 25 30
Jens Fokdal: e-mail: fokdal@pc.dk  Mobil: 21 47 96 05
Christa Rasmussen: mail: christa.rasmussen@gmail.com Mobil: 21 47 96 05
Robert Sørensen:  e-mail: rtsn@outlook.dk  Mobil: 24 61 12 05
Samlingen: e-mail: samlingen@genealogy-samsoe.dk  Mobil: 21 86 45 81

  logo_slfs.gif