Årgang 16

Nummer 3

Oktober 2017

Slægts- og Lokalhistorisk Forening Samsø

"Ingen fremtid - uden fortid"

Man kan godt være lidt i tvivl om, hvorvidt vi egentlig havde en sommer her i 2017, men nu er den i hvert fald overstået, og efteråret banker på. Der er igen kommet liv i de indendørs gøremål og dermed er også igen kommet gang i det slægts- og lokalhistoriske hobbyarbejde. I skrivende stund er foreningens 17. årbog godt på vej, og vi regner med at der bliver tid og kræfter til flere små arrangementer i løbet af sæsonen. Det første af den slags, en vandring rundt på havnen i Ballen den 9. september blev i hvert fald en stor succes.

I dette nyhedsbrev bringer vi det fulde referat af generalforsamlingen i juni måned, og ellers er hovedtemaet for dette nyhedsbrev selvfølgelig årbogspræsentationen i slutningen af november måned ...

Årbogspræsentationen 2017
Præsentationen af årbogen for 2017, "Brundby - Gårde, husmandssteder, personer og erhvervsliv", finder også denne gang sted i Besser Forsamlingshus "Bygningen". Det sker lørdag den 25. november, og der vil være åbent allerede fra kl. 14.00.

I lighed med tidligere har medlemmer mulighed for at bruge nogle timer i Samlingen. Det kan i år ske dagen efter årbogspræsentationen, altså søndag den 26. november fra kl. 10.30 til kl. 14.00 - men kun efter forudgående henvendelse til Robert Sørensen eller Niels Henrik Nielsen senest den 25. november.

Foreningen byder på kaffe, te og kage, hvorefter vi kort præsenterer den 17. udgave i rækken af årbøger. Medlemmerne kan på selve dagen erhverve årbogen til en særpris á kun 100,00 kr. Normalprisen for medlemmer er 125,00 kr. For ikke-medlemmer er prisen stadig 160,00 kroner.

Efterfølgende vil årbogen kunne erhverves gennem foreningen og ved de sædvanlige steder rundt på Samsø, ikke mindst hos SuperBrugsen i Tranebjerg, og da Brundby Borgerforening har et godt samarbejde med Dagli' Brugsen i Ballen, vil 2017-årbogen formentlig også komme til salg derfra. 

Programpunkter for dagen med cirka klokkeslet:

14.00 - Salg af den nye årbog og Samsømærke
14.30 - Der serveres kaffe/te og kage
15.00 - Velkomst
15.10 - Præsentation af årbog, Samsø mærker med mere - Del 1
15.45 - Pause og salg
16.00 - Præsentation af årbog, Samsø mærker med mere - Del 2
16.30 - Afrunding

Årets bog handler on Brundby og den er blevet til i et tæt samarbejde med Brundby Borgerforening, hvis medlemmer har indleveret hovedparten af bogens artikler. Bogen indeholder denne gang mange små beretninger om byens historie, udvalgte gårde og husmandssteder, erhvervsvirksomheder og ikke mindst om personerne bag det hele.

Årbogen indeholder mere end 30 artikler, hvoraf en del er ret korte, men som ikke desto mindre giver et fint vidnesbyrd om, hvordan livet foregik i landsbyen Brundby op gennem tiden. Flere af artiklerne tager sit udgangspunkt i, hvad lokalhistorikeren Frederik Poulsen skrev om byen for ca. 100 år siden, og beretningerne om tiden derefter bygger primært på personlige oplevelser og beretninger nedfældet af nulevende personer.

Hermed en kort omtale af nogle få udvalgte artikler:

Kinamissionæren. Hvem skulle tro, at vi her på Samsø har haft vores helt egen verdenskendte missionær, der som ganske ung satte sig helt usædvanlige mål. Frk. Ane Mette Stauns fra gården Nørregård blev uddannet missionær og rejste i 1922 så langt bort som Kina og Taiwan og levede dér i mange år som missionær. På gårdens strandgrund ved Ballen signalerede sommerhusets navn, at her var der en ukendt historie.

Møllebyen Brundby. Møller var i tidligere tider en nødvendighed for landbruget, og Brundby har rummet spalteplads til mange historier om møller. I dag er de gamle møller bevaringsværdige og vedligeholdes af lokale ildsjæle, men også nye og moderne vindmøller vidner om en ny tidsepoke på Samsø.

Øens sidste andelsmejeri. Brundby mejeri blev øens sidste aktive af slagsen med udspring i andelsbevægelsen. Førhen havde hver af øens sogne haft sit eget mejeri. Marianna Sønder har skrevet om slægtens gamle gård, som blev til andelsmejeriet.

Fra Lindegården og til Brundby Hotel. Er der noget som Brundby er kendt for, så er det byens gamle badepensionat og senere hotel. Mange ejere har gennem tiderne drevet hotellet. Det er ikke stort og stateligt, men har alligevel formået at finde sin helt egen niche her i det 21’ende århundrede. Genboen Søren Caspersen har skildret noget af hotellets historie.

De gamle gårde. Brundby er også de gamle gårdes by og fra et gammelt matrikelkort fra 1793 ved vi, at der var næsten 30 gamle gårde i byen, og mange af dem ser man spor af endnu i 2017. Men ildebrande og tidens tand har krævet fornyelse, så man ser ikke længere så mange af de oprindelige gårde med bindingsværk og strå. 

ÅrbogenForsid2017 ÅrbogenBagside2017

Husk at foreningen og ikke mindst årbogsredaktionen meget gerne vil have Jeres  tilbagemelding på resultatet af vores anstrengelser, og skulle der blive behov for at supplere teksten med yderligere indhold, så kommer der forhåbentlig en årbog igen til næste år, hvor vi kan bringe dette.

Hvis man ikke har mulighed for at møde op ved præsentationen, er det også muligt at bestille årbogen via foreningens hjemmeside www.genealogy-samsoe.dk .

Det samme gælder Samsømærkerne for 2017, der igen i år supplerer årbogens billeder og forhåbentlig kan være med til at skabe forøget interesse for bogen. Samsømærkerne kan også bestilles via hjemmesiden www.genealogy-samsoe.dk.

Middag efter præsentationen
Efter præsentationen er der som sædvanligt en middag for foreningens medlemmer. Den afholdes også i Besser Forsamlingshus kl. 18.30.

Menuen er chilli/honningmarineret skinkesteg med grøntsager og hvide kartofler, og der er fromage til dessert.   

Der kan købes vin, øl og vand til husets priser. Prisen for selve middagen forbliver 175,- kr pr. person og  betales kontant på dagen.

Tilmelding til spisning kan foretages til Niels Henrik Nielsen på telefon 61 70 21 98 eller e-mail:  niels_henrik@nielsen.mail.dk senest søndag den 19. november.

 

Referat af generalforsamlingen  den 10. juni 2017
Generalforsamlingen blev afholdt i gymnastiksalen på "Onsbjerg Gl. Skole".
Bilag m.m. kan findes foreningens Nyhedsbrev fra maj 2017

Inden selve generalforsamlingen fortalte Johannes Strøm om møller på Samsø og især om Kolhøj Møllen, den vi også kender som ”Stubmøllen”.

Johannes Strøm blev i 2016 kåret som Årets Ildsjæl for sin store indsats for stubmøllen.

1 Valg af dirigent og stemmetællere: Dagsorden ifølge vedtægterne. Dirigent: Per Hansen I alt 20 personer var til stede ved generalforsamlingen (17 medlemmer og 3 fra bestyrelsen). Referent Lise Beyer Gommesen. Generalforsamlingen blev konstateret rettidigt indkaldt og beslutningsdygtig. Valg af stemmetællere blev ikke vurderet nødvendig.
2 Bestyrelsens beretning:

Se formandens beretning i indkaldelsen til denne generalforsamling.

Formanden supplerede med bemærkninger om den stigende digitalisering, som bl.a. får den konsekvens for en forening som vores, at lokalhistorisk og slægtshistorisk materiale bliver tilgængeligt online, bl.a. via Statens Arkiver.

Medlemstallet er faldende grundet at flere ældre falder fra.

Hvordan skal vi skelne mellem medlemmer og ikke-medlemmer af foreningen, og hvordan skal samarbejdet med Samsø Museum og egnsarkivet organiseres? Hvordan kan vi få et mere formaliseret samarbejde i gang?

Den kommende årbog 2017 kommer til at handle om byen Brundby, idet der er indgået en aftale med medlemmer af Brundby Borgerforening omkring udarbejdelse af artikler om byen.

Bestyrelsen blev opfordret til at komme med en udtalelse omkring den nye lokalplan i Ballen, som vil fjerne flere historiske huse i byen .

3 Aflæggelse af revideret årsregnskab: Kassereren, Niels Erik Thunbo Pedersen gennemgik regnskabet. 

Se bilag driftsregnskab og status i indkaldelse til generalforsamling.
Regnskabet er revideret og godkendt af revisor, Torben Skanning.

Der var ingen spørgsmål fra salen.

4 Godkendelse af punkt 2 og 3: Punkterne 2 og 3 blev enstemmigt godkendt og med applaus.
5 Behandling af indkomne forslag: Bestyrelsen ønskede en drøftelse af foreningens formål, praktiske virke og medlemskoncept sat på af bestyrelsen.  På hvilken måde adskiller vores service sig over for vores medlemmer i forhold til de personer, der ikke er medlemmer? Se endvidere oplægget i Nyhedsbrev 2017 nr. 2.

Konklusion på debat: At medlemmer kan få adgang og service et par gange, men længerevarende service kræver medlemskab. Hjemmesiden har tre niveauer med den fulde pakke for medlemmer, dvs. for at få adgang til det hele kræver det medlemskab.

Det blev foreslået at shine hjemmesiden lidt op.

Bestyrelsen fik dermed nogle gode input fra de fremmødte og arbejder videre med dette i det kommende år. Der var ikke lagt op til nogen egentlig afstemning eller vedtagelse.

6 Fastsættelse af næste års kontingent samt budget: Bestyrelsen foreslog uændret kontingent og det fremlagte budget for 2018 blev godkendt.
Kontingentet forbliver dermed som hidtil, kr. 150,- pr. husstand og kr. 500,- pr. virksomhed.
7 Valg af formand bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer: a) Valg af formand
På valg var formand Niels Henrik Nielsen, der modtog genvalg.
Niels Henrik Nielsen blev genvalgt.

b) Valg af bestyrelse
Kasserer Niels Erik Thunbo Pedersen blev genvalgt
Jens Erik Buur, var trådt ind i bestyrelsen i løbet af året og blev nu formelt valgt for en ny periode på to år.
Per Hansen meldte sig og blev nyvalgt for et år

Lise Beyer Gommesen var ikke på valg i år.

c) Valg af suppleanter
Morten Øster genvalgt.
Anne Lise Hansen blev nyvalgt.

d) Valg af revisor og revisorsuppleant
Torben Skanning og Jean Seeberg blev begge genvalgt.

8 Fastsættelse af dato for næste års generalforsamling: Bestyrelsen havde foreslået 26.05.2018, som blev godkendt
9 Eventuelt: Forsamlingen opfordrede bestyrelsen til - set i lyset af det lave fremmøde - at annoncere fremtidige generalforsamlinger i Samsø Posten og på Samsø Netavis (Facebook gruppe), hvilket blev taget til efterretning.

Det blev drøftet, hvordan foreningen kan gøre sig mere synlig f.eks. overfor busselskaber, der kommer til Samsø, og det blev desuden foreslået, at foreningens oplag af gamle årbøger kunne blive solgt til en favorabel pris f.eks. ved generalforsamlingen eller via kontakter på arkiv.dk.

Ole Lassen, som udstiller postkort på Nordby Posthus og bibliotek, opfordrede til, at folk kigger forbi. Åbent alle dage fra 13-15 til med august.

Til slut blev der afholdt auktion over dubletter af bøger fra foreningens lager. Der var også denne gang et livligt budforløb.

Referent: Lise Gommesen / Niels Erik Thunbo Pedersen
Dirigent: Per Hansen

Den gode afvikling af generalforsamlingen fortsatte ved aftenens festmiddag, som igen i år blev afholdt på restaurant Dokken i Ballen.

Det er dejligt at medlemmerne fortsat bakker op om traditionen med at slutte dagen i festligt samvær.  

Fremtidige årbøger
Vi har heldigvis stadig artikler på lager, som kan bruges i kommende årbøger, ikke mindst dem, der har "Foreningernes Samsø" som fællesnævner. Det dækker blandt andet over erhvervsforeninger, kulturelle foreninger, sociale foreninger med videre. Desuden vil vi jo gerne tilbyde bøger, der henvender sig mere bredt, men heldigvis ser det da ud til, at salget af foreningens bøger går strygende, uanset om de dækker et specifikt emne, eller de indeholder "blandede bolsjer". Men det, der egentlig afgør, hvilken årbog, vi er i stand til at udgive, er forfatterne, som jo er den absolut vigtigste parameter for, hvordan bogen bliver, og hvad den handler om.

Samlingen
I august måned holdt bestyrelsen og de frivillige et fælles møde for at drøfte det kommende års arbejde

Foreningens frivillige har igennem sommerens forløb været involveret i flere spændende udredningsforløb som kan føres tilbage til udvandrede samsinger. Slægternes historier giver os værdifuld viden og afslører, at familierne ofte tabte forbindelsen tilbage til Samsø. Nu kan vi i kraft af vores lokalkendskab finde frem til efterlevende slægtninge og herved bidrage yderligere til historien.

Vi oplever en vedvarende interesse fra gamle og nye medlemmer til at bidrage til fremtidens historieskrivning og det konkret gennem at indlevere billeder og arkiver til foreningens Samling.

Antallet af elektroniske forespørgsler til Samlingen er endda svagt stigende, og vi modtager mange forespørgsler om tilladelse til at bruge foreningens billeder fra Arkiv.dk.

Foreningens bestyrelse har drøftet vedtægter og det faktum at Samlingen per definition er til rådighed primært for medlemmerne. Det betyder i praksis, at alle kan få adgang til Samlingen, men hjælp skal primært gå til medlemmerne. Hjælp til ikke-medlemmer ydes efter en konkret vurdering.

Vi har ligeledes drøftet mulighederne for medlemmers hjemlån af Samlingens materialer, og det er kun Samlingens frivillige og bestyrelsesmedlemmer, som kan foretage hjemlån i forbindelse med arkivarbejdet.

Til gengæld kan menige medlemmer forespørge om adgang til Samlingen udenfor den ugentlige åbningstid. Ved sådanne aftaler stiller vi lokale, internet og computer til rådighed, og vi vil være til stede under hele besøget.
Forespørgsler om adgang kan stiles til:

Samlingen: samlingen@genealogy-samsoe.dk  (4048 9818),
Robert Sørensen rtsn@mail.dk  (2461 1205), eller
Niels Henrik Nielsen niels_henrik@nielsen.mail.dk  (6170 2198).

Kommende arrangementer

Arkivernes dag lørdag den 12. november 2017
Åbent på arkivet i Onsbjerg gl. Skole. Temaet er "Huse og steder før og nu".

Årbogspræsentation 25. november 2017
Præsentationen af årets årbog foregår lørdag den 25. november 2017 i Besser Forsamlingshus. Se programmet i starten af dette nyhedsbrev.

Foredrag ved Tom Høyem - Marts/April 2018
Program offentliggøres senere.

Generalforsamling 2018
Afholdes lørdag den 26. maj 2018 på Onsbjerg gl. Skole


logo_slfs.gif