Årgang 16

Nummer 3

September 2018

Slægts- og Lokalhistorisk Forening Samsø

"Ingen fremtid - uden fortid"

En historisk regnfattig, varm og lang sommer med et forrygende sommerferie vejr med alt hvad dertil hører, er nu forbi. Glædeligt siger vel nok mange af os, for selvom sol og sommer er dejlig, så har varmen næsten været for meget.
Nu bliver agrene triste og brunsorte men landmændene kan igen komme i jorden – og vi er så småt ved at være sæsonklar i foreningen.

Referat af generalforsamlingen  den 10. juni 2018
Generalforsamlingen blev afholdt i gymnastiksalen på "Onsbjerg Gl. Skole".
Bilag m.m. kan findes foreningens Nyhedsbrev fra maj 2018
Inden mødet holdt Jean Seeberg et indlæg om Ørby - og en mulig SLFS-årbog om denne landsby.
1 Valg af dirigent og stemmetællere:
  Dagsorden ifølge vedtægterne.
Dirigent: Jean Seeberg.
I alt 29 personer var til stede ved generalforsamlingen .
Referent Lise Beyer Gommesen.
Generalforsamlingen blev konstateret rettidigt indkaldt og beslutningsdygtig.
Valg af stemmetællere blev ikke vurderet nødvendig.
2 Bestyrelsens beretning:
  Se formandens beretning i indkaldelsen til denne generalforsamling.

Formanden supplerede med bemærkninger om, hvor meget skal vi servicere ikke-medlemmer, et emne, der har været til debat i bestyrelsen. Hvis vi skal assistere i større omfang, koster det timesats eller indmeldelse i foreningen. Desuden roste han de frivillige, også kaldet Samsøgruppen, som lægger et stort stykke arbejde i foreningen.

3 Aflæggelse af revideret årsregnskab:
  Kassereren, Niels Erik Thunbo Pedersen gennemgik regnskabet.

Se driftsregnskab og status samt bestyrelsens kommentarer i indkaldelsen til generalforsamlingen.

Regnskabet er revideret og godkendt af revisor, Torben Skanning.

Desuden gjorde kassereren opmærksom på, at vi har ikke søgt eller fået penge fra Samsø-Fonden, på trods af det har stået i Samsø Posten.

Bemærkninger og forslag fra salen:
Underskuddet på Samsø Mærket - er det noget vi skal fortsætte med? Svar fra kasseren: vi fortsætter, er en del af markedsføringen for foreningen.
Overskuddet på regnskabet kunne bruges til en fest, fx når foreningen næste gang har jubilæum i 2021 (20 år)
Hvor stort har salget af årbogen været? Svar: Den har solgt gangske pænt. Der er ca. 50 ud af 500 stk. tilbage
Spørgsmål om hvorvidt der er statistik på herboende medlemmer. Svar fra kasseren: der er 200 medlemmer i år, heraf ca. en 1/4 med bopæl på Samsø..

4 Godkendelse af punkt 2 og 3:
  Punkterne 2 og 3 blev enstemmigt godkendt og med applaus.
5 Behandling af indkomne forslag:
  Ingen forslag modtaget.
6 Fastsættelse af næste års kontingent samt budget:
  Bestyrelsen foreslog uændret kontingent og det fremlagte budget for 2019 blev godkendt.
Kontingentet forbliver dermed som hidtil, kr. 150,- pr. husstand og kr. 500,- pr. virksomhed.
7 Valg af formand bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer:
  a) Valg af formand
På valg var formand Niels Henrik Nielsen, der modtog genvalg.
Niels Henrik Nielsen blev genvalgt.

b) Valg af bestyrelse
Lise Beyer Gommesen og Jens Erik Buur blev genvalgt

Per Hansen og Niels Erik Thunbo Pedersen er valgt i 2017 og var ikke påvalg

c) Valg af suppleanter
Morten Øster og Anne Lise Hansen blev begge genvalgt.

d) Valg af revisor og revisorsuppleant
Torben Skanning og Jean Seeberg blev begge genvalgt.

8 Fastsættelse af dato for næste års generalforsamling:
  Bestyrelsen havde foreslået 15.06.2019, som blev godkendt
9 Eventuelt:
  Formanden spørger ind til aktiviteter i foreningen. Gør vi nok? Er der forslag til aktiviteter? Bemærkninger og forslag fra salen:

Foredrag i forbindelse med f.eks. generalforsamlingen, så udenøs medlemmer kan deltage.

Ekstra arrangement en gang årligt ud over årbogspræsentation og generalforsamling, som kan tiltrække udenøs medlemmer.

Forslag om at skifte datoen for årbogs udgivelsen og evt. generalforsamlingen, så de ikke ligger på samme tidspunkt hvert år. Dette gør, at nogle måske aldrig har mulighed for at deltage.

Forslag til tema for årbog 2018; Foreningsliv på Samsø. Samtidshistorieer også en mulighed f.eks. om Brdr. Kjeldahl. Der er ingen fastlagt tema for årbog 2019. Forslag: beskrivelse af hvad der er sket på øen månedsvis fra året i forvejen samt evt. beskrivelse af foreningens egne arrangementer i året.

Weekend arrangement i slægtsforskning herunder slægtsforskning på nettet

Forslag om at der kommer en reminder ca. 14 dage før et arrangement fx via e-mail.

Herudover spørgsmål om hvilken indvirkning den nye EU dataforordning har på foreningen. Svar fra webmaster: foreningen er i gang med et oprydningsarbejde og sletter historiske medlemsdata og personhenførbare data, der måtte være unødvendige.

Til slut var der lidt opfølgning på det indledende oplæg ved Jean Seeberg omkring forberedelse til evt. årbog om Ørby med opfordring til deltagelse i projektet fra foreningen og enkeltpersoner. Det førte til en livlig debat, herunder om foreningen vil bakke op omkring byvandringer i Ørby.

Referent: Lise Gommesen / Niels Erik Thunbo Pedersen
Dirigent: J
ean Seeberg

Aftenens festmiddag blev også denne gang afholdt på restaurant Dokken i Ballen.  

Nyt fra foreningen


Læs mere om billedet på foreningens Facebook side.

Sommeren igennem har vi arbejdet videre med at strukturere og rydde op på de datadrev som bl. a. indeholder skannede billedfiler og meget andet.
Ved nøjere gennemgang af materialet har denne ikke særligt synlige opgave vist sig langt mere omfattende, end vi havde håbet på. Men vi er i fuld gang, og ind imellem får vi også tid til at bearbejde nyt materiale og stille os til rådighed ved besøg eller forespørgsler via internettet.

Fællesmøde
For en nogle år tilbage indførte bestyrelsen den faste tradition at mødes med Samsøgruppen under ganske afslappede former. Her beretter Samsøgruppens medlemmer om status på nogle nøglepunkter (som f. eks. ovennævnte oprydning) og bestyrelsen får lejlighed til at spørge ind til særlige emner. Slutteligt så forsøger vi at sætte mål for den resterende del af kalenderåret.
Under fællesmødet drøftes også særlige emner, som måske trænger til at blive vendt som for eksempel samarbejdsrelationer eller IT og teknik, og efter mødet rundes der af med en lille frokost.

Samlingen
Samsøgruppen modtager jævnligt forespørgsler, og i de senere år er antallet fra udlandet steget, forspørgsler som flere gange har været fulgt op af besøg på Samsø. Ud fra vores eget lokalkendskab, tilført lidt eksperthjælp fra andre, er det lykkedes os at finde forbindelse til nulevende slægtninge på øen. Tiden efter vores bidrag omkring Jeff Bezos hvis ane stammede fra Gyden i Ørby har givet udenlandske kontakter til Mahler-slægten i Permelille og Stampe-slægten fra ”Cementfabrikken Dyre”.
I Samsøgruppen har vi i den landsdækkende database arkiv.dk registeret mange nye emner, som vil kunne ses i deres fulde omfang ved besøg i Samlingen. Nogle nye registreringer er følgende:

A76-A79: Jordemoderprotokoller (kopier) fra år 1860 til 1915 for alle øens sogne
A83: Landbrug Tanderup Mark, fra årene 1897 til 1993.
A84: Ejendomspapirer for ”Klejstruplund” Sildeballe 7, fra årene 1898 – 1984.
A87: Ejendomspapirer for ”Tranebjergaard” fra årene 1868 – 1975.
A88: Samsø Birks auktionsprotokoller i kopi fra årene 1729 – 1832 – 13 ringbind.
A89: Fæstebreve (kopi) fra årene 1719 og til 1853 i 10 ringbind
A3148-A3155: Personarkiver, Maren Nielsdatter og Peder Jørgen Olsen Fisker og slægt på Tanderup Mark.
A3156-A3165: Personarkiver fra en husmandsslægt på Tanderup Mark
A3172-A3177: Personarkiver fra slægten lods Jens Hansen Langør
I4: Bidrag til Samsøs historie af Fr. Poulsen. Notater fra aviser i ringbind. 1866 – 1884
I5: Bidrag til Samsøs historie af Fr. Poulsen. Ringbind med 200 sider fra årene 1774 - 1818
I6: Samsø i Udklip. Ole Even Rasmussen udklip fra Samsø Posten. Årene 1900 - 2003

En stor del af materiale er baseret på Laurits Kjær-Hansens store indsats og noget er gaver fra medlemmer. Det er en guldgrube af informationer at dykke ned i, så det kan godt betale sig at afsætte ekstra tid ved jeres besøg. Og husk at Samlingen også er til rådighed efter forudgående aftale med Samsøgruppen.
Sidste nyhed vi vil berette om fra Samlingen er om persondataloven set i forhold til offentliggørelse af billeder og andre personlige oplysninger. Vi har fra vores hovedorganisation fået lidt information, nemlig den at de afventer hvad statens arkiver (Rigsarkivet bl.a.) melder ud og at persondataforordningen fra EU bliver meget mere konkret. Derfor er opfordringen til os som offentliggør billeder af enkeltpersoner f. eks. portrætter, at vi som udgangspunkt skal have en tilladelse. Er det en afdød person så kan det jo ikke lade sig gøre, og så anbefales vi at bruge vores sunde fornuft. Så reelt har vi ikke klokkeklare regler at arbejde ud fra, og vi vil derfor fremadrettet ikke publicere billeder af nulevende enkeltpersoner, men nøjes med at fortælle, at vi er i besiddelse af billedet. Det er jo knapt så spændende, men sådan er tiderne desværre blevet.

Forespørgsler om adgang til samlingen på Samsø kan stiles til:

Samlingen: samlingen@genealogy-samsoe.dk  (4048 9818),
Robert Sørensen rtsn@mail.dk  (2461 1205), eller
Niels Henrik Nielsen niels_henrik@nielsen.mail.dk  (6170 2198).

Kommende arrangementer

Årbogspræsentation 24. november 2018
Præsentationen af årets årbog foregår lørdag den 24. november 2018 i Besser Forsamlingshus. Program følger i næste nyhedsbrev.

Generalforsamling 2019
Afholdes lørdag den 15. juni 2019 - formentlig på Onsbjerg gl. Skole


logo_slfs.gif