Vi er også på Facebook:  FaceBookIcon.gif

logo.gif (4325 bytes)
Stiftet 19. maj 2001

Nyt om SLFS:
Nyhedsbrev november 2021
Bestil årbogen 2021 her
Husk at betale kontingent
Det sker i 2021
Samsø billed database
Samsø slægtsnavne
 

UK.png English Summary

Nyeste artikler:

Opdateret:
17/11/2021
af: Niels Erik Thunbo Pedersen

Webmaster:
Niels Erik Thunbo Pedersen

Sprog/Language:

Persondatapolitik:
Persondata- og Cookiepolitik

Slægts- og Lokalhistorisk Forening Samsø Du er ikke logget ind
LOG IND
»Ingen fremtid - uden fortid«
7320 - Ole Esbensen og Anne Jensdatter - Ørby 1689
Skrevet af: Michael Axelsen, 17/11/2021 - Redigeret af: Niels Erik Thunbo Pedersen
Vis Oversigten

Grevskabet Samsø Gods         Skifteprotokoller                        1686-1694, s 122

 

Anno 1689 dend 5 December Er efter foregaaende Registering

som skeede 10 Julij nest afuigt og sedvaanlig tilliusning, samt Arf

uingernis begiering holdet rigtig skifte og deeling efter sahl: afgange

Oelle Espenss: og hans sahl: Hustrue Anna Jensdaater som begge boede

og döde udj Örbÿe, Imellum deris fællids börn og Arfuinger er Nafnlig

Jens Oelsen 25 aar, Maren Ollufsdaatter med sin Mand og Laugverge

Hans Jensen udj Permelille, Margrethe Ollufs daatter med sin tro

lofuede fæstemand Jens Pedersen udj Brunbÿ, Espen Oelsen paa

21 aar, Morten Oelsen paa 19 aar og Mette Ollufs daatter paa

13 aar gammel, huilche alle samtlig tilstede vare, mens denne

forretning blef til Endebragt, VurderingsMenede er unge

Jens Jensen Sönder, Bendt Jörgensen, Hans Villadss: og Jörgen Jen

sen Nör alle i Örbÿ, Er da saaledes andfanget som fölger,

 

Jorden under huusene og Indgaarden i öster og vester 50 allen udj

dend nörre side 46 allen i öster og vester 46 allen og i dend vester kant

ligesaa 46 allen a 1 s                                                                                                          34 dr 2 m

It stöche Jorsmon sönder og nör 56 allen i den sönder side öster

og vester 28 allen og i dend sönder kant 26 allen a ½ s er                                  11 dr 3 m   4 s

Noch 1 urtehafue udj lengden 31 allen og i breden 21 alle a ½ s                        5 dr 0 m   5 s

Een fold som tilhörer hofuedgaarden udj lengden 17 allen og

breden 17 allen a ½ s                                                                                                           2 dr 1 m

Een gresgaard kaldis skippergaarden udj lengden 79 allen og i

bred udj dend vester kant 30 allen og udj dend öster 29 allen a 1 albr:         11 dr 3 m 11 s

Nock tilkomme dette Boe it stöche Jorsmon liggende i sönden

op til Hans Jensens standsvends i Örbÿ, er i öster og vester 81 allen

udj sönder og nör i dend vester kant 25 allen mit paa sönder og nör

27 allen og i dend öster kant ligesaa a 1 s er                                                            32 dr 3 m   6 s

It lidet stöche iordsmon nest sönden til, udj öster og vester 72 allen

mit paa sönder og nör 18 allen i dend öster kant sönder og nör 11

allen og i dend vester kant 15ten allen a 2 albr                                                         5 dr 2 m

9 Risning sals med ougen Esse Kiölle og pangegrue a 10 m er                           22 dr 2 m

5 risning herbergs huus med loft a 6 m                                                                        7 dr 2 m

4re Risning Norden i samme lengde med Portrommit a 6 m                                6 dr

I straden som bruges til törre huus af 2 dr er                                                             8 dr

dend sönder Lade 12 reisning med it portrom i samme lad a 9 m er              27 dr

13ten Reisning Ladehuus östen i gaarden med Portrommet a 7 m er            22 dr 3 m

9 Reisning smaa huus er vesten i gaarden som bruges til

hopper hiulche ggar i obenskrefne taxt.

Summa Paa Huus og Eÿendom                                                                                    231 dr 2 m 15 s

Sa Paa Treboeskaf                                                                                                              73 dr 3 m   6 s

Sa Paa Kaaber Thin Messing og Jernfang                                                                   75 dr 3 m 12 s

Sa Paa Bester og fæmon Er                                                                                           187 dr 1 m   8 s

                             9 heste, 14 køer, 2 kvier, 4 kalve, 12 får 6 unge grise, 6 smågrise, 5 gæs og 1 gase

 

Huder                                                                                                                                        7 dr 2 m 12 s

Sa Paa Senge Klæder og Lin Klæde, V(ernhe)diuner og hiönder                     151 dr 1 m

Sa Paa Torsken og u=torsken Korn                                                                             204 dr 0 m 10 s

Sa Paa Tilstaaende Gield                                                                                                435 dr 1 m 10 s

Sa paa Tilstaaende Gield som agtes for u=vis                                                         174 dr 0 m 12 s

Blef fremviist udj adskellig aarsmönt              145 rd

Er udj slet mÿnt medopgielt                               235 dr 0 m 24 s

udj Kryssen                                                                  16 dr

er med opgelt                                                             24 dr 2 m

udj smaa mÿnt                                                           23 dr 2 m   2 s                            283 dr 3 m

Summa Summarum ofuer Boends Midel er Penge                                         1824 dr 1 m   5 s

Bortskÿldig Gield

Forvalteren fordrit for dette aars Arbp.           5 dr

Mag: Mads Weile for 4 tönder tienddelt aar   5 dr 3 m

Anders Axelsen for 1 tönde biug                         1 dr 1 m 12 s

noch fordrit for gresning                                        7 dr 3 m

m.fl.

Sa Paa dend Bortskÿldige Gield                                                                                   137 dr 3 m

Naar forskrefne gield fra Boens Midler tages blifuer igen til deeling          1687 dr 1 m   2 s

som deelis Imellum 3 brödre og 3 söster tilkommer saa

een Broder = 374 dr 1 m 14 s og

een söster = 187 dr 1 m 14 s hiulche udgiöres i Effterskrefne

Dend Elste sön Jens Oelsen tilkommer med hans fordring                               432 dr 0 m 11 s udlagt

Espen Oelsen tilkommer Arf                                                                                         374 dr 3 m 12 s udlagt*

Morten Oelsen tilkommer arf                                                                                      374 dr 3 m 12 s udlagt

Maren Ollufs daater tilkommer Arf med hendis mands fordring                    188 dr 2 m 10 s udlagt

Margrehte Ollufs daatter tilkommer i ligemaade                                                 187 dr 1 m 14 s udlagt

Mette Ollufs daatter tilfaldt fædrene og Mödren Arf                                         187 dr 1 m 14 s udlagt

forskrefne Mette Ollufs daatters arfue hafuer dend elste Broder

Jens Oelsen at tage under værgemaal, og der til efter Lougen

at suare og forestaa.

 

*

2/3 deel udj Huus og Jorsmon                                                        129 dr 0 m   2 s

2 Vorskede hiulr                                                                                       3 dr 3 m 12 s

2/3 Rugsæde                                                                                           13 dr 2 m 10 2/3 s

2/3 deel udj Bröggerkiedellen for                                                      9 dr 1 m 4 1/3 s

ald Treboeskabet som iche er udlagt                                              59 dr 2 m   6 s

Lige saa udj Bester og queg                                                              148 dr 3 m   8 s

2/9 deel udj det udleg som efter skifebrefuets

opmelding holdis for u=vis                                                                 38 dr 2 m 13 s

ligesaa udj det stöche iordsmon sönden Hans Jensens             7 dr 1 m   3 s

Sa                                                                                                               410 dr 1 m 12 s

ligge fra sig til Morten [broderen]                                                   35 dr 2 m

 

 

 

 

 

 

Formedelst sahl: Olluf Espensen paa sit ÿderste begierte, det

endten hans sön Espen eller hans ÿngste daatter Mette Olles

daatter maatte blifue ved sted, og niude gaard og auflingen, da

dend sahl: Mands villie efter muelighed at behielpe, og herskabet nöt

tighed udj agt at tage, paa det gaarden iche der udofuer skulle være

ledig, Er bevilget efter som dend elste Broder agter sig fra V__d

paa egen Handtering at blifue, det bemte Espen og hsna söster Mette

deris sahl: faders aufling maa trej aard tid lade drifue, dürche og

plöie, Imod dessen udgiörssel som falde kand, og beholde hos sig til ap

sigt og nötte, deres ÿngste Broder Morten Oelsen, mens efter bemelte

tids omgang at vente herskavets vilie paa deris sahl: faders udj fornte

Herskabets hendr hengiven valdgifuelse, huem som tilstede af bemte

enten drengen eller Pigen auflingen fornude vil, Imidlertid og

til des bedre forsichring Sequestreris saa meget udj ofuer melte Espen

og Mettes arf som Herskebets stedsmaal kand vere, hand for 2/3 deel

og hun for 1/3 deel, huilche hinanden i sin tid indlösser, huem som self

der auflingen bekommer, hiulche bemte fæste nu ej anderledis vor

der erlagt, med det udj gaarden til des visse forsichring staandis

blifuer som er Prioritet frem for andris, og er fornte fæste

= 90 dr. Eller blef forafskedigt, at der som noget efter denne

dag findes dette boe at vere tilhörrig, enten tilstaaend gield eller

udj andre maader kunde opdages, da skal det samtlig Arfuinger

komme til lige deeling, Iligemaae om noget af denne hermed förte

tilstaaende gield vere sig visse eller u=visse blifuer af

sin tilbörlig Regnes til alle Arfuingerne, huor med denne

Registering skift og deeling er saaledes forretted efter forre

viisning og slutted, samt med aldting rigtig omgaaed bekrefter

vi underskrefne skifteds forvalter, tiltagne vurderingsmend

og sahl: folchis Arfuinger med hender og Moemercher her neden

under skrefuet, Actum Sterfboed udj Örbÿ ut supra.

www.genealogy-samsoe.dk - 0
Grafik og tekst er optimeret til Internet Explorer
Set bedst med en skærmopløsning på 1024 x 768 eller højere
AspUpload Table Editor
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.03