Vi er også på Facebook:  FaceBookIcon.gif

logo.gif (4325 bytes)
Stiftet 19. maj 2001

Nyt om SLFS:
Nyhedsbrev maj 2024
Husk at betale kontingent
Husk at bestille Årbogen 2023
Det sker i 2024
Samsø billed database
Samsø slægtsnavne
 

UK.png English Summary

Nyeste artikler:

Opdateret:
10/05/2024
af: Niels Erik Thunbo Pedersen

Webmaster:
Niels Erik Thunbo Pedersen

Sprog/Language:

Persondatapolitik:
Persondata- og Cookiepolitik

Slægts- og Lokalhistorisk Forening Samsø Du er ikke logget ind
LOG IND
»Ingen fremtid - uden fortid«
Vedtægter for Slægts- og Lokalhistorisk Forening Samsø
§ 1. Navn og hjemsted:
Foreningens navn er Slægts- og Lokalhistorisk Forening Samsø. Foreningens hjemsted er Samsø Kommune, Region Midtjylland.
§ 2. Formål:
Foreningens formål er at samle slægts- og lokalhistorisk interesserede med særlig interesse for Samsøs historie, og gøre medlemmernes indsamling og formidling af slægts- og lokalhistoriske oplysninger tilgængelige for andre medlemmer.
Foreningen skal virke for et nært samarbejde med arkiver og museer på Samsø, herunder Egnsarkivet og Økomuseet
Formålet kan fremmes ved at tilbyde folkeoplysende virksomhed bl.a. i form af afholdelse af møder, foredrag og ved drift af foreningens egen hjemmeside på Internettet. Foreningen kan ligeledes forestå drift og vedligeholdelse af egne og medlemmers samlinger af oplysnings- og dokumentationsmateriale med personalhistorisk og topografisk indhold.
Det tilstræbes, at foreningen hvert år udgiver en årbog med slægts- og lokalhistorisk indhold.
§ 3. Medlemmer:
Foreningen er åben for alle, uanset hvor man er bosiddende. Et medlemskab omfatter en husstand eller en virksomhed, med en stemme pr. medlemskab
§ 4. Generalforsamlingen:
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender. Den afholdes hvert år i maj eller juni måned på Samsø. Datoen fastsættes på ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen, der indkaldes ved brev eller e-mail til medlemmerne og med et varsel på mindst 14 dage, har som minimum følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning, der udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelsen.
3. Aflæggelse af revideret regnskab.
4. Godkendelse af punkt. 2 og 3.
5. Behandling af forslag fra bestyrelse og indkomne forslag.
6. Fastsættelse af næste års kontingent.
7. a. Valg af formand.
b. Valg af bestyrelse. – På valg er:
c. Valg af bestyrelsessuppleanter
d. Valg af en revisor samt en revisorsuppleant, der ikke samtidigt må være medlem af eller suppleant til bestyrelsen - På valg er:
Genvalg kan finde sted.
8. Fastsættelse af dato for næste års generalforsamling.
9. Eventuelt.

Indkomne forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. De indkomne forslag udsendes sammen med dagsordenen.
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal med mindre andet fremgår af nærværende vedtægter. Stemmer afgivet ifølge skriftlig fuldmagt fra fraværende medlemmer er gyldige, når de er udstedte til et ved generalforsamlingen tilstedeværende medlem af foreningen. Der kan dog kun afgives 2 stemmer pr. fremmødt medlem ved fuldmagt.
Såfremt blot et af de fremmødte medlemmer ønsker skriftlig afstemning skal dette ønske imødekommes/respekteres.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter bestyrelsens bestemmelse, eller når mindst 1/3 af medlemmerne på den ordinære generalforsamling kræver det, eller når mindst 2/5 af foreningens medlemmer skriftligt forlanger det.
Indkaldelse skal ske ved brev til medlemmerne, med mindst 14 dages varsel og den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes højst 28 dage efter at begæring herom er fremsat.

§ 5. Bestyrelsen:
Foreningens daglige ledelse består af en bestyrelse på fem personer, som vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen.
Fraset formand der vælges for 1 år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år og 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år.
Derudover vælges 2 bestyrelses suppleanter for en periode af 1 år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen, med næstformand, kasserer og sekretær.
Ved formandens forfald, træder næstformanden i dennes sted.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov.
Bestyrelsen skal føre en protokol over beslutninger ved dennes møder samt ved generalforsamlinger
§ 6. Tegning og hæftelse:
Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser.
§ 7. Regnskab:
Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31 december i et kalenderår.
Regnskabet skal forinden den ordinære generalforsamling være revideret af foreningens revisorer, valgt efter vedtægtens § 4.
Kontingentet, der fastsættes forud for hvert regnskabsår af generalforsamlingen, følger kalenderåret og indbetales til foreningen senest ultimo februar.
Restance med kontingent ud over 1 måned her efter medfører, at medlemmet slettes af foreningen.
Kassereren indkasserer foreningens indtægter, betaler de af bestyrelsen godkendte regninger og fører kassebog over samtlige indtægter og udgifter samt udarbejder foreningens årsregnskab.
Foreningens formue udover, hvad der er nødvendigt til afholdelse af de nødvendige udgifter, skal, medmindre generalforsamlingen bestemmer andet, anbringes i et pengeinstitut.
.
§ 8. Æresmedlemmer:
Æresmedlemmer kan, efter indstilling af bestyrelsen, udnævnes af generalforsamlingen, såfremt mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.
§ 9. Vedtægtsændringer:
Vedtægtsændringer kan kun ske når det er varslet til ordinær generalforsamling, hvor det af den udsendte dagsorden fremgår at der er stillet forslag om ændringer og hvilke ændringer der foreslås foretaget. Vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 stemmeflertal blandt de afgivne og ved fuldmagt afgivne stemmer.
§ 10. Opløsning:
Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 flertal blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer.
Ved foreningens opløsning skal eventuelle ubrugte kommunalt tilførte midler i form af tilskud og lignende returneres til kommunens Undervisnings- og Kulturafdeling. Beløb kan ikke overføres til andre foreninger eller tilfalde enkeltpersoner.
Overskydende aktiver herudover skal tilfalde Økomuseet i Tranebjerg på vegne af Samsø Egnsarkiv.
Således vedtaget på  generalforsamlingen lørdag den 1. juni 2013 på "Onsbjerg Gl. Skole"
www.genealogy-samsoe.dk - 0
Grafik og tekst er optimeret til Internet Explorer
Set bedst med en skærmopløsning på 1024 x 768 eller højere
AspUpload Table Editor
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.03