Vi er også på Facebook:  FaceBookIcon.gif

logo.gif (4325 bytes)
Stiftet 19. maj 2001

Nyt om SLFS:
Nyhedsbrev maj 2024
Husk at betale kontingent
Husk at bestille Årbogen 2023
Det sker i 2024
Samsø billed database
Samsø slægtsnavne
 

UK.png English Summary

Nyeste artikler:

Opdateret:
10/05/2024
af: Niels Erik Thunbo Pedersen

Webmaster:
Niels Erik Thunbo Pedersen

Sprog/Language:

Persondatapolitik:
Persondata- og Cookiepolitik

Slægts- og Lokalhistorisk Forening Samsø Du er ikke logget ind
LOG IND
»Ingen fremtid - uden fortid«
918 - Søren Sørensen Svensk - Vadstrup 1744
Skrevet af: Michael Axelsen, 17/11/2021 - Redigeret af: Niels Erik Thunbo Pedersen
Vis Oversigten

Grevskabet Samsø Gods         Skifteprotokoller                        1744-1748, s 288

 

Effter _____ den 29 Julij 1744 Passered forseigling

___ sahl: Sören Sörensen i Wastrup hans effterladte ster

boe ______ den nestfölgelde = 4de= Augustij paa

[det Höÿe Herskabs] veigne Forvalter Thor Rud af

Brattingsborg tillige med Rettens Betienter og

_______ Jörgen Merchel af Waastrup og Jörgen

_____sen af Onsberg udj bemelte sahl: Sören Sören

sens _____ og Gaard der effter skeede tillÿsning

___________ Bircheting og (sognestrue) af fore

_________ Registering og Vurdering, effter

__________ kort tilforn ved Döden afgangne

_________ Anne Rasmusdaatter samt dernest at holde

________ deeling imellem deris effterladte Börn

_______ en sön Rasmus Sörensen i 9de aar, Een

________ Sörensdatter i 7de aar, og een Dito Dorthe

_________ 4 aar, Paa Sönnens veigne mödte

_________ hans Farbroder Jörgen Sörensen

_________ Onsberg, Og for de 2de Döttre blev an

[ordnet] som Formÿnder Deris Morbroder Ras

mus Waastrup ibidem, saa som ingen af Deris

andre Farbrödre var i den stand, at samme

Værgemaal dem kunde paadrage. Thi blev da forreta

get og forretted som fölger.

Först blev de forseiglede Kiister, Skriver, Stole og

(sefer) efterseet og seiglene befundet ubrudt og hvad

der udj fantes bliver her effter forklaret. Dernest

blev Registeret og Vurderet Saaledes.

Huus og Eiendomme

Jorden under alle huusenes undtagen ____ stuen

og Törre Huuset, med Indgaarden ___ sig ____

kandt öster og vester – 61 alh: i den sönder kandt 69 alh:

i sönder og nör udj den öster siide 46 ½ alh: og vester

side – 47 ½ alh: a 1 s er                                                                                                   31 dr 1 m 15 s

Jorden under Korsstuen og Törre Huuset

ved Een liden gaard der imellem i öster

og vester 26 ahl: i sönder og nör 25 ½ alj: a 1 s er                                                  4 dr 1 m   3 s

Folden sönder Hovedgaaden i öster og

vester = 92 allen i sönder og nör 19 alh: af (1 s)                                                    18 dr 1 m   4 s

Kaalgaarden langs öster for Hoved

Haarden i sönder og nör 105 alh: i öster og

vester sönder kant 20 alh: midt paa _____

og i nöre kandt 25 alh: a 1 ½ s er                                                                                 40 rd 2 m   6 s

Een liden Abildgaard nordre ______

Korsstuen i Een Triangel str______

den öster kant = 37 alh: og i sönder kant

26 alh: a 1 ½ s er                                                                                                                  7 rd 3 m   _ s

Stuehuuset ud til Gaarden sönder

og nör 8 Reisning med Lofft og Vinduer a

11 m er                                                                                                                                  11 rd 7 m   - s

3 Reisning hoge huus a 6 m er                                                                                     ­­­­___________

6 Reisning Brögershuus a 9 m er                                                                                 ___________

5 Reisning Törrehuus a 6 m er                                                                                     ___________

2 Reisning Sviinehuus a 6 m er                                                                                     ___________

5 Reisning Korsstue sÿnder i ________ af 14 m er                                               ___________

Storstuen og lillestuen öster ___________

7 Reisning a 14 m er                                                                                                         ___________

Et lidet Huus uden for Den ___________

gaard 4 Reisning a 6 m 8 s                                                                                              ___________

sÿnden I Gaarden öster og vester lade

huus og stand = 25 Reisning a 8 m ___                                                                     ___________

Det vester huus 13 Reisning a 9 m er                                                                        19 dr 3 m

Nordre i Gaarden 6 Reisning a 9 m er                                                                         9 dr

Stængetrær i alle huusene eragtes for                                                                       2 dr

2 Dobbelt 12 alh: 3 th:, 1 Mindre DIto 8 s er                                                            0 dr 3 m   8 s

1 Beslagen Vogn med Afsette                                                                                        8 dr

1 höstvogn med behör 4 dr, 1 ringer dito 3 dr er                                                    7 dr

3 Vogn Reder og 2 nÿe Kirpstocke                                                                                0 dr 3 m

Plove og harve agter for                                                                                                   2 dr

Pliv Jern nog 3 [lispund] 13 [pund] a 4 m                                                                   2 dr 3 m   4 s

2 Drag (tister) Nog 7 ld: a 6 er                                                                                        0 dr 2 m 10 s

2 Miller til en tönne                                                                                                           0 dr 2 m

2 gl: höstsæcke                                                                                                                    0 dr 0 m   8 s

Levende Wahre [svært at læse]

Træ Vahre [svært at læse]

Jernfang [svært at læse]

Kober og Messing [uddrag]

Brændevins fremstillingsudstyr

1 Malmstrÿgejern

1 Peber qværn

4 Holandske fader

4 Leerfade

9 Hollandske Tallerkner

Korn Wahre paa Lofftet

Tin

Til(ssig)

Den sahl: mands liv og gang klæder som reserveres til

sönnens nÿtte i fremtiden bestaar udj:

8 stk: Skiorter 1 brun klæde Kledning Kiol og boxer

1 Brun Koft og et par skegs boxer

1 graae Kiol

1 undertröÿe af Callemanche

1 sort Klæde under tröÿe med 20 sölfknaper

1 par liiurt under Boxser

1 sort fur

1 Brun koft og 1 par skegs buxser, (1 hat)

2 par Blaae hals Klude

8 stk smaae sölf Knapper og 1 hals Knap

1 par Blaae under buxer, 1 hvid tröÿe

1 stribet lome Klæde, 7 hals klude

Ligeledes Den sahl: Konens gangklæder ____

som reserveres til Dötterne:

1 sort Klæde Tröÿe No 1

1 Brun dito med Kanpper udj No 2

1 Brun dito med hægter No 3

1 Brun dito med sorte Knaper No 4

1 sort Baÿs tröÿe No 5

1 Bol med 2 röde Ermer No 6

1 Pallemanches Bol med sölv Maller No 7

1 bol af heringiort töÿ Röde Ermer _____ udj

1 sort Klæde skiört, 1 gl: ____ _______

1 hverkens skiört med et Kna___ ______

1 for söllet nÿt Dito med blaa Kantning

1 grön hverckens Skiört

1 guul vadmels skiört, 1 brun dito

bliver ved i det uendelige [svært at læse]

1 sölf (hæncke) og 2 par sölf spender

Sengeklæder

Tilstaaende Gield

                             Peder Sörensen Svensk i Nordbÿe 1 td Erter

 

Datum Stervboet ut supra

Thor Rud, Anders Dorup

Jörgen Svensk, Rasmus Wastrup, Mickel Svensk,

Jörgen Merchel, Jörgen Madsen

 

Bemelte 3de September indfandt sig igien her udj sterv

boet Forvalter Rud tillige med Rettens Betiente og de

forfra melte 2de Vurderings Mænd, vor videre med denne

forretning at fortfare, hvor ved var tilstæde de 2de

Formÿndere Jörgen Svensk og Rasmus Waastrup begge af

Onsberg. Og da skiffte Forvaltere hafde tilspurt dem

om noget videre var at anföre Boet til Beste, blev af den

nem angivet fölgende /; Effter som vurderings mændene

ved den forhen passerede Registering icke kunde vide til

_ise hvad ____ Kornet i Marcken af alleslags kunde

blivere meere eller mindre end det da af dennem var

anfört uden ville beroe paa naar samme var ind

hösted, saa blev nu af Formÿnderne angivet at

være indavlet:

…..

Summa [alt]                                                                                            908 dr 3 m   8 s

 

Efter at forhen meldte Auction i Dag var Passeret hvor om

her effter skal blive giort behörig forklaring Og Pengene

naar de ere indCassered stervboet til Indtægt bereignet.

Fremkom Formÿnderen Jörgen Sörensen Svensk og Giorde

fölgende Proposition at saa fremt hans Broder Michel

Sörensen maa nÿde gaarden med alt hvis der ved nu fin

des som er usolt, vil hand paa bemelte sin Broders

veigne indgaae at betale samme effter vurderingen paa

Den Maade at Börnene bliver her i gaarden hos hannem

og nÿder Deris frj underholdning af Klæde og föde samt

skolegang, og andre Christelig optugtelse naar Kiöbe

Summen maa blive bestaaende i gaarden  for bemelte

Michel Sörensen Rentefrj, Nemblig sönnens anpart

indtil hand bliver 18 aar, og Döttrenes ligeledes

saa vil og Mickel Sörensen foruden Kiöbe summen

betale sahl: Sören Sörensens Hustrues söster her i

Boet effter Contract tilkommende Pretentioner

som er = 120 sldr:, Men om hans Broder

icke skulle nÿde Gaarden paa forbemelte vilkaar

og hand som Formÿnder maatte (befinde) at Börnene

hos Den der antager Gaarden icke skulle __________

den da skulle være tilforbunden at ______ Deris

Arve Parter og desuden betale ______ 40 ___

til Deris opdragelse fra Den tiid _______________

16 aar hver af dem. Maatte de _____________

beret forlanger Jörgen Sörensen ______________

maatte Laansettes imellem ham _____________

Formÿnder. Hvilke foraaf__ _______________

hand paa sin Broders veigne ville ____________

alle maade at skulle blive effter___ ____________

De andre 2de Börns Formÿnder ______________

strup af Onsberg, mötte hernest, og ____________

skifte Rætten at hand som Börne____ ________

ville indgaae samme vilkaar naar _____________

dets tilhörende hannem maatte overlades ____

lige Conditioner, og derforuden vil gifue ____

2de söster Trolovelse  gilde som ellers ____

her paa Boet tilsvar effter Contract af 15 Octobr 1729. Jörgen

Svensk Tilböd paa sin Broder Michel Sörensens Veigne

det samme. I anledning af Parternes giorde forslag

Resolverede skiffte Forvalteren, at hand fandt lovlit, at lade

Gaarden og dends tilhörende anstille til Offentlig Auction

alt paa de Conditioner som da skal blive bekiendt giort

hvilcken auction blev beramet först kommende Tirsdat den

15. September. Datum stervbort Den 10 September 1744.

 

Fornevnte 15 September indfandt sig igien her i sterv

boet Forvalter Thor Rud tillige med Rættens Betiente

og forhen melte 2de Mænd, hvor da blev fremlagt et fra

Börnenes Formÿnder Jörgen Sörensen Svensk, og Rasmus

Rasmusen Waastrup, saa vel som den sahl: mands anden

Broder Michel Sörensen Svensk af Waastrup, til For

valteren indleverede skrivelse af 12te nest forhen, vedlagt

med forordnet stemplet Papiir, hvilcket i Deris

overværelse blev læst og lÿder saaledes:

 

Svært at læse, da halvdelen af hver side er sort farvet

 

til sidste står der;

 

paa alle forbemelte indgaaende Conditioner ____

ladt til Rasmus Rasmusen Waastrup, for ____

Den paasatter Vurdering, som andrager i alt den sum

ma                                                                                                                                           746 dr 5 m 10 s

Men imod at hand udreeder to til rette tiide

levere dette aars Tirade og Landgilde Bÿg in

Natura, afgaar der effter vurderingen                                                                        11 dr 1 m

Bliver igien som haver at svare til Börnene                                                             735 dr 4m 10 s

……………………..

Sören Sörensens afgangne Hustrues 2de söster, effter en

imellem den sahl: mand og deris Moder afgangne Dorthe

Mortensdaatter i Waastrup, om gaarden opladelse til

ham opretted, og her i skiftet Rætten fremviiste Contract

af 15 October 1729, Nemlig til eenhver af dem 60 sldr Mödre

ne arv, samt giöre Deris Trolovelse gilde naar de agter

at begive sig i Ægteskab, uden nogen afgang for bemelte sahl:

Sören Sörensens Börn, Thi bereignes samme Penge sterv

boet her til Indtegt med                                                                                                   80 dr

….

Bliver igien som Rasmus Rasmusen svarer for

Gaard og Gods                                                                                                                   815 dr 4 m   9 s

1) De i Boet befunden Reede Penge som For

mÿnderen Jörgen Svensk i Dag har leveret                                                               59 dr 5 m 14 s

2) Den tilstaaende Gield for Formÿnderen

haver at indkræve                                                                                                                6 dr 2 m   8 s

3) Ved Auction er bortsolt Boets Effecter

og ¼ part i Soelberg Mölle, som effter den Speciale

Auctions Forretning af 10 Septbr: 1744, er oplöbet til                                        146 dr 5 m 12 s

Summa Boets Formue                                                                                                     1029 dr 0 m 11 s

…………………….

Jens Mortensen I Langemark og Jörgen Mortensen i

Østebÿe som Formÿnder for Dorthe og Maren

Rasmusdatter, fordrede effter den forhen citerede

Contract af 15 Oct: 1729, deris Mödrene arv 120 sldr

og som disse Penge, der af Rasmus Rasmuss:

skal svares, er berignet Boet til Indtægt

föres samme her igien til afgang med                                                                         80 rd

hvilke Penge bemelte Rasmus Rasmusen er

klærede strax at ville udbetale, naar det

af Formÿnderne forlanges, ………

 

Summa udgiæld og anden besværing                                                                       151 rd 1 m 14 s

Naar samme Liqvideres i formuen bliver

til deeling imellem Börnene                                                                                         871 dr 4 m 13 s

 

Derforuden er Börnene tillagt ____________

Sörensen Een Sölv skee hver paa ______

saa og hans sal: Faders gang klæder, __________

skiffte actens udviiser u solt, samt de ______

de sölveknapper og sölvspender, item Een____

………………..

………… hvorimod den Ældste

Datter Mette nÿder Een sölv  skee med Navn M:J:S: saa og

Een fure Kiiste med Rundt Laag og bruun Maling, samt et

Eege skriin, og den ÿngste Daatter Dorthe iligemaade Een

sölv skee med navn A:R:D: samt een brun malet ege

Kiste med fladt laag og et beslagen malet eege skriin,

men deris sal. Moders u=vurderede Gang Klæder

som i Registeringen ere Specificerede, deeles imel

lem Döttrene udj 2de lige Parter, , saa nÿder og een

hver af dem én Tredje deel af Boet u=solt linnet

og senge Klæder, lige med deris Broder, eftersom hand

ved de tillagde sölv Knapper og videre, der imod

er skeet fÿldest, …………………..

………………

Wastrup den 14 Januarij Ao 1745

www.genealogy-samsoe.dk - 0
Grafik og tekst er optimeret til Internet Explorer
Set bedst med en skærmopløsning på 1024 x 768 eller højere
AspUpload Table Editor
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.03