Vi er også på Facebook:  FaceBookIcon.gif

logo.gif (4325 bytes)
Stiftet 19. maj 2001

Nyt om SLFS:
Nyhedsbrev maj 2024
Husk at betale kontingent
Husk at bestille Årbogen 2023
Det sker i 2024
Samsø billed database
Samsø slægtsnavne
 

UK.png English Summary

Nyeste artikler:

Opdateret:
10/05/2024
af: Niels Erik Thunbo Pedersen

Webmaster:
Niels Erik Thunbo Pedersen

Sprog/Language:

Persondatapolitik:
Persondata- og Cookiepolitik

Slægts- og Lokalhistorisk Forening Samsø Du er ikke logget ind
LOG IND
»Ingen fremtid - uden fortid«
1828 - Peder Jensen - Ørby 1729
Skrevet af: Michael Axelsen, 17/11/2021 - Redigeret af: Niels Erik Thunbo Pedersen
Vis Oversigten

Samsø Gods, Skifteprotokol, 1717-30, s 819b

 

Paa Hans Höÿ Grevelige Excellentze Kl=Ge

heime Raad og Greve Friderich Danneschiold Samsöes Veigne

udj Formÿnderskab for dend Höÿ Velbaarne Greve Fricerich Chri

stian Dannschiold til Grevskabet Samsöe, og friherre til Lindenborg

og Högholm. Haver Forvalteren udj Grevskabet Samsöe Simon

Jessen, tillige med Birckedommeren Hans Thomæson, samt Bir

ke og skifte = skriveren Michel Lust sammestædt Ao 1729 Dend

13 October Effter forregaaende Lovlig giorde tilliusning til

Samsöe Bircketing og ved Kirckerne foretaget skifte og Deeling

effter afgangne Peder Jensen som boede og döde i Ørbÿe, imel

lem Encken Anne Pedersdaatter med sin tiltagne Lauværge

Jens Mickelsen udj Permelille paa dend Eene, og paa den andel

side felleds Börn og Arfvinger, som ere Jens Pedersen 17 aar gl:

Peder Pedersen 10 aar, Bodild Pedersdaatter 22 aar, Mette Pe

dersdaatter 21 aar, Magrethe Pedersdaatter 13 aar, og Karen

Pedersdaatter 5 aar gl: Paa deris Veigne blev beschiket til For

mÿndere deris nermeste paarörende Olle Hansen i Permelille

for sönnerne, Sören Jensen Kiempe i Kolbÿe for de 2de eld

ste Döttre, og Jörgen Thönnissen i Haarmark for de 2de ÿngste. Til vur

deringsmænd var af Retten udmeldt Jens Sörensen og Jens Jörgens

som begge i Ørbÿe som saaledis Taxerede,

 

Jorden under alle Huusene og Indgaarden med det Jordsmon ve

sten for, samt folden som alt er maalt under eet, er i Øster

og Vester den Nörre kandt – 85 allen, og  sönder kant – 82 allen,

i sönder og nör den Øster kant – 54 allen, og i dend vester

kant – 45 allen er allen 1 s er                                                                    43 dr 0 m   5 s

Tretten Reisning Stue Huus af Reisningen 14 m er                                     30 dr 2 m

7 Reisning sals a 10 m                                                                             11 dr 4 m

15 Reisning sönden I Gaarden a 14 m er                                                   35 dr

12 Reisning Huus vesten i Gaarden a 5 m                                                 10 dr

11 Reisning Huus östen i Gaarden a 6 m                                                   11 dr

3 Reisning Huus i Folden a 3 m Reisningen                                                 1 dr 3 m

Summa Jorden og Huusene                                                                    142 dr 3 m   5 s

Summa Levendevare*                                                                            109 dr

Summa Trævare                                                                                      54 dr 2 m 12 s

Summa Jern vahre                                                                                     6 dr 5 m   8 s

Summa Kaaber og Messing                                                                      24 dr 1 m 12 s

Summa Senge og Linkleder                                                                      15 dr

Summa Kornvahre                                                                                 129 dr 0 m   8 s

Summa Tilstaaende Gield                                                                           6 dr 2 m 12 s

Summa Paa Boets Formu belöber da                                                      482 dr 4 m 12 s

Summa Afgang [Bortskÿldig Gield]                                                            20 dr 4 m   4 s

*12 heste, 5 køer, 3 stude, 3 kalve, 10 får, 2 lam, 5 svin, 3 smågrise, 4 gæs

 

Naar samme afgang fra Formuen afdrages bliver igien

til Deeling imellem Encken og Börnene 467 Rd

8 s. Hvor af Encken tilkommer halfparten som

er = 233 Rdr 3 mk 4 s. Og af det öfrige halfve

udfalder paa Een Broder lod = 58 Rixdr 2 mk 5 s. Og

paa hver sösterlod – 29 Rd 1 mk 2 ½ s. Om fornte De

umÿndiges i dag tilfaldne Fæderne Arf blef med Formÿn

dernis Vilie og samtÿche saaledis afhandlet at sön

nernis bliver staaende Rente frie i Boet hos Moderen, indtil

De vorde deris Fuldmÿndige aar, og Dötternis til De kom

mer i Mands Værge. Der imod hun paa dend tiid ud

reder dem med Reede Penge eller Nöÿagtig Vahre. Sör

ren Jensen forlangede ej udlæg for sin fordring, saa

som Encken belovede at betale ham ssa snart hende

muligt er, dog uden Renter.

Encken erklærede og, at hun fremdeelis vil blive ved Auf

gen som til hendis Gaard ligger, og der af Aarlig i

rette tide at svare hvis bor. Angaaende Gierdet eller

Luckelsen imellem dette Boes Eÿendom og Naboerne, da

efftersom en hver af den Luchen paa sin side af samme skiel

gaarde, blef aftalt da og enhver skal holde forsvarlig Luckelse

og og noget falder derpaa kommer, da de vedkommende strax er

ter advarsel samme at oprette og fuldfærdige. Hvormed

dette skiffte saaledis til fornöÿelse er afhandlet og sluttet

som effterskrefne bekræffter med Egne Hænders underskrifft

Datum Skifftestædet i Ørbÿe ut Supra.

www.genealogy-samsoe.dk - 0
Grafik og tekst er optimeret til Internet Explorer
Set bedst med en skærmopløsning på 1024 x 768 eller højere
AspUpload Table Editor
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.03