Vi er også på Facebook:  FaceBookIcon.gif

logo.gif (4325 bytes)
Stiftet 19. maj 2001

Nyt om SLFS:
Nyhedsbrev maj 2024
Husk at betale kontingent
Husk at bestille Årbogen 2023
Det sker i 2024
Samsø billed database
Samsø slægtsnavne
 

UK.png English Summary

Nyeste artikler:

Opdateret:
10/05/2024
af: Niels Erik Thunbo Pedersen

Webmaster:
Niels Erik Thunbo Pedersen

Sprog/Language:

Persondatapolitik:
Persondata- og Cookiepolitik

Slægts- og Lokalhistorisk Forening Samsø Du er ikke logget ind
LOG IND
»Ingen fremtid - uden fortid«
3658 - Peder Pedersen - Haarmark 1696
Skrevet af: Michael Axelsen, 17/11/2021 - Redigeret af: Niels Erik Thunbo Pedersen
Vis Oversigten

Grevskabet Samsø Gods         Skifteprotokoller                        1694-1700, s 191

 

Hans Mouritsen Forvalter over Samsöe

Christian Merchell Birchedommer og Niels Hansen

Bang Skrifver sammesteds, Giör Vitterligt at Ao: 1696

dend 13 Julj er efter forregaaende Tilliusning i dag

holdet skifte og deelling efter afgangne Peder Pedersen som

boede og döde i Haarmark, bemte sl: Mands börn og

Arfvinger som endnu i Lifue findes er Anne Peders

daatter 13 aar gammel hindes Nermeste paarörende

er paa federne side Hans Sörensen i Langem: Willads

Sörensen i Haarmk:, og Oele Pedersen i Kaalbÿe paa

Moderne side,  Niels Smid og Jens Smid i Brunbÿe som

tilgaale er blefven advart at lade sig i dag udi Sterboen

indfindes Til denne forRetning at fuldkomme var

udmelt at vurdere hvis som forefantis, Nafnlig

Sören Pedersen og Michell Jensen i Haarmk, hvilche saaledes

Taxerede,

 

Huis gaard og Eÿendomb blev somtöcht at stta ved dend

Taxt, saa som det paa skifte efter den sl: mands Hustrue sl Mette

Jörgensdaatter den 6 Aug: 95: sat blef som er                                                       243 dr 3 m   2 s

Tre Wahre                                                                                                                              36 dr 0 m 14 s

Kaaber Thin Messing och Jernfang                                                                               22 dr 3 m   6 s

Seng och Linkleder                                                                                                           114 dr 3 m

Halfparten udj en Viermölle sönder for Haarmarch staaende                           40 ft

Fidsker Redskab                                                                                                                    3 dr 1 m

Korn Wahre                                                                                                                         101 dr 1 m   8 s

Tilstaaende Gield                                                                                                                14 dr 3 m   4 s

Summa over boets Midler                                                                                             616 dr 1 m   2 s

Dend anden dend sl: Mands daatter ved Nafn Margrete

Pedersdaatter afgich efter sin sl: fader derfor af

(seltis) hindes her i boen indestaaende Möderne arf, som

siden i skifteds sluttning kommer arfvingerne

Imellum til deelling                                                                                                             24 dr 1 m

Bortskÿldig Gield                        [mest indestående arv]                                        393 dr 3 m 12 s

Naar samme fra boens formue tagis, blifver da

igien at arfve=222 dr 1 m 6 s deraf tilfalder dend efterlevende

daatter Anne Pedersdaatter halfparten=111 dr 11 s dend

2den halfvepart blifver afgangne pige Margrete Pedersdaat

ters Arfvinger tilskrefven formedelst hun döde efter sin sl:

fader, af samme Midler, afver obenmte Anne Peders

daatter=27 dr 3 m 2/3 s, bemte: Anne Pedersdaatters hindes udj

dette skifte indförte möderne arf er =24 dr 1 m af hindes sl:

sösters möderne arf tilfalder hun af de i dette skiftebref den

til af_al_e=24 dr 1 m= 6 dr 4 s Giör saa tilsammen hindes

fedrene mödrene og söster arf=169 rd 1 m 1 ¾ s, hvis hun

efter hindes sl: Half broder sl: Jörgen Mortensen foruden arfver

det opviiste skifte forRegningen som der over holdet er, hin

des verge og formÿnder anordnis at vere Niels Christensen Smid

Brunbÿe, som hindes Midler saaledes haver at forrestaa,

saasom hand I fremtiden after at suare til, Velangende

at for Klare hvor meget de andre arfvingers arfveparter er efter

obenmnte deris sl: Half söster sig belöber da til kommer Sören Jensen

i Kaalbÿe paa hans Hustrues veigne först hindes par af de=111 dr

11 s boens beholdene formue som er=13 dr 3 m 9 3/8 s, dernest hindes

par af sin halfve söster möderne arf=3 dr 4 s er = 16 dr 3 m 13 3/8 s,

Jens Michelsens Hustrue i Permelille ligesaa 16 dr 3 m 13 3/8 s,

(Peder Jens) Hustrue ibm: lige saa 16 dr 3 m 13 3/8 s,

Dorte Mortensdaatter som er u=gift ligesaa 16 dr 3 m 13 3/8 s

deres afgange broder Jörgen Mortensen som efter sin half söster döde

hvor _m vindere udj skifte forRetningen efter bemte sl: Jörgen

Mortensen findes meldis                                     33 dr 3 m 10 3/8 s

Jörgen Tönnesen som ville blifve ved gaarden og aufling, blev med dend

u=mÿndiges verge saavelsom ogssa svogerne saaledes _ens at hans inden

aars udgang lover erhver skadeslös med Reedepenge at betalle, saa

Esket ej helder nogen af Creditorerne nogen udleg for deris krauf mens

en hver at vilde betroe Jörgen Tönnesen det, hvorfore hand tager imod

Huus og gaard og hvis indfört findes at vere vurderit, og som sl:

Jörgen Mortensen var anordnet til at vere sin söster Dorete Mortens

daatters verge, alt saa er hvis hun efter skiftebrev findes indför_

(for), udj skifte forRetningen efter bemte sl: Karl indfört, og en anden

formÿnder i hans sted der beskichet, hvor med dette skifte er til

Ende som af underskrefverne bekræftis AA: Haarmarch ut Supra.

 

www.genealogy-samsoe.dk - 0
Grafik og tekst er optimeret til Internet Explorer
Set bedst med en skærmopløsning på 1024 x 768 eller højere
AspUpload Table Editor
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.03