Vi er også på Facebook:  FaceBookIcon.gif

logo.gif (4325 bytes)
Stiftet 19. maj 2001

Nyt om SLFS:
Nyhedsbrev maj 2024
Husk at betale kontingent
Husk at bestille Årbogen 2023
Det sker i 2024
Samsø billed database
Samsø slægtsnavne
 

UK.png English Summary

Nyeste artikler:

Opdateret:
10/05/2024
af: Niels Erik Thunbo Pedersen

Webmaster:
Niels Erik Thunbo Pedersen

Sprog/Language:

Persondatapolitik:
Persondata- og Cookiepolitik

Slægts- og Lokalhistorisk Forening Samsø Du er ikke logget ind
LOG IND
»Ingen fremtid - uden fortid«
1826 - Rasmus Rasmusen - Vadstrup 1723
Skrevet af: Michael Axelsen, 17/11/2021 - Redigeret af: Niels Erik Thunbo Pedersen
Vis Oversigten

Grevskabet Samsø Gods         Skifteprotokoller                        1717-1730, s 455

 

Paa Hans Høÿ Grevelig Ex

cellence Hr Christian Greve af Danneskiold til Grev

skabet Samsöe, Friherre til Lindenborg og Högholm, Ridder,

Hans Kongl: Maits Cammerherre hvis veigne haver Forval

teren over Grefskabet Samsöe Simon Jessen Anno 1723

dend 9 Septembr efter forregaaende Lovlig giorde tilliusning

paa Samsöe Birketing og ved Kirkerne, tillege med Birkedom

meren Sr Christian Merchell og de 2de af Retten indmeldte

vurderingsmænd nafnlig: Jens Mortensen i Tranberg og Villum

Sörensen i Brunbÿe indfundet sig udj Vaastrup for at holde

Rigtig skiffte og deeling effter afgangne Rasmus Rasmussen

som boede og döde sammesteds, Imellem den sl. Mands effter

latter Enke Dorte Mortensdaatter med sin tiltagene Laugværge

(Sören) Rasmusen i Torrup paa dend Eene og paa dend anden side

dend sl: Mands Arvinger som ere ved hans anden Hustru Anna

Tönnesdaatter Én Sön nafnlig Rasmus Rasmusen 32 aar

(_ammevel) sin egen Værge, som self var nærværende, oe Een Daatter

Dorte Rasmusdaatter havende til Egte Peder Christensen i Stauns

som paa bemte sin Hustrues veigne var tilstæde. Dernæst ved

anden sidste Hustrue auflet trende döttre nafnlig Anna

Rasmusdaater 13 aar, Dorte Rasmusdaatter 10 aar og Maren

Rasmusdaatter 7 aar gammel, hvis formÿnder ere beskikkede at

være deris Moders brödre Jens Mortensen i Langemark og

Jörgen Mortensen i Østerbÿe, Og er da befunden boens Mid

ler at være saaledis som fölger,

Eiendom

Jorden under alle huusene undtagen Kaarstuen og törfvehuuset                   31 dr 4 m 15 s

Jorden under Kaarstuen og törfvehuuset                                                                   4 dr 1 m   3 s

Folden sÿnden hovedgaarden                                                                                         9 dr 0 m 10 s

Istraden 10 Reisning med skud, skorsten og vinduer                                            26 dr 4 m

5 Reisning Kaarstue med vinduer hvis nagelfast er                                                13 dr 2 m

4 Reisning Sobs med ovn, esse og Kiölle                                                                       8 dr 4 m

8 Reisning Herberg med skud, vinduer og skorsten öster Gaarden               17 dr 2 m

4 Reisning Ladehuus synden for                                                                                      5 dr 2 m

7 Reisning Ladehuus norden i Gaarden                                                                      14 dr

5 Reisning Törve og Meelhuus                                                                                        7 dr 3 m

13 Reisning Ladehuus vesten                                                                                         26 dr

25 Reisning dito sÿnden i Gaarden                                                                               37 dr 3 m

4 Reisning Ølhuus östen i Gaarden                                                                                4 dr 4 m

1 Svin E_rl norden törvehuuset 3 Reisning                                                                  1 dr

19 Reisning (Brerbalk)                                                                                                         1 dr 1 m   2 s

Kaalgaarden Langs östen for Hovedgaarden                                                            28 dr 0 m 14 s

Een liden Abildgaard norden for Kaarstuen                                                                5 dr 0 m   1 s

Den fierde part i en Mölle staaende paa Solbierg                                                   66 dr 4 m

Trævahre

Levende vare

Sölf Kaaber Messing Tin og Jernfang (4 sölfskeer)

Sengeklæder

Benkedÿner og Hÿnder

Linnet

Tilstaaende gield

Summa Boens Formue er i alt Penge                                                                        954 Rdr 2 m 14 s

Bortskÿldig Gield

Resterende Julj qvartal skat 1723                        3 dr 5 m   6 s

Octobr: qvartal 1723 jan: og april qvartal samt skattekorn pro 1724

som vil ansees og bereignes efter forleden aars ____ og belöber af

9 td 2 sk 3 fj hartkorn af td 15 ½ m                   24 dr 0 m 14 s

Landgl: og tiende med top og skrivelse i alt 13 td 5 skp 1 fj

a td 6 m er                                                                 13 dr 3 m 15 s

Løn til 1 tjenestekarl, Möllesvend, Dreng , 2 Tjenestepiger, 1 hyrde og en dreng

Peder Christensen i stafns paa sin hustruis veigne for hendes

tilfaldene mödrene arf som endnu i boen indestaar fordrede                          32 dr 2 m

Rasmus Rasmusen paa Bisgaard ligesaa fordrede som indestaar

i boet hans mödrene arf                                                                                                   53 dr 2 m

derforuden for hvis hand sin sl: Fader tid efter anden

hafde forstragt                                                                                                                     11 dr 5 m   4 s

….

Skiftets Bekostning                                                                                                            14 dr 3 m   8 s

 

Summa paa den Bortskÿldige Gield Penge                                                              389 dr 0 m   6 s

Kommer imellem Enken og arvingerne til deeling                                                282 dr 4 m   4 s

Enken for skiffteretten angaf at hun er sindet hereffter at blive siddende  i

Enkestand derfore og paastoed effter Loven at nÿde forlods Een Broderlod.

Broderlod                                                                                                                               70 rdr 4 m   1 s

Sösterlod                                                                                                                                35 rdr 2 m ½ s

 

Foruden dette hver Enken Dorte Mortens Datter tilsagt sine 3de Umÿndige börn i

fald hun skulde igien komme i Egteskab, som dog icke er venteligt, skal da een hver af

döttrene nÿde een opred seng saa god som 20 dr og det forlods ud, saasom den sl:

Mands eldste datter sligt nÿdt haver efter sin sl: Moder.

 

www.genealogy-samsoe.dk - 0
Grafik og tekst er optimeret til Internet Explorer
Set bedst med en skærmopløsning på 1024 x 768 eller højere
AspUpload Table Editor
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.03