Vi er også på Facebook:  FaceBookIcon.gif

logo.gif (4325 bytes)
Stiftet 19. maj 2001

Nyt om SLFS:
Nyhedsbrev maj 2024
Husk at betale kontingent
Husk at bestille Årbogen 2023
Det sker i 2024
Samsø billed database
Samsø slægtsnavne
 

UK.png English Summary

Nyeste artikler:

Opdateret:
10/05/2024
af: Niels Erik Thunbo Pedersen

Webmaster:
Niels Erik Thunbo Pedersen

Sprog/Language:

Persondatapolitik:
Persondata- og Cookiepolitik

Slægts- og Lokalhistorisk Forening Samsø Du er ikke logget ind
LOG IND
»Ingen fremtid - uden fortid«
1834 - Søren Pedersen Svensk - Stavns 1718
Skrevet af: Michael Axelsen, 17/11/2021 - Redigeret af: Niels Erik Thunbo Pedersen
Vis Oversigten

Grevskabet Samsø Gods         Skifteprotokoller                        1717-1730, s 73

 

Geert Niemann Forvalter over Grefskabet Samsöe Christian Merchell

Birchedommer sammested, giör vitterligt

at aar-1718 dend-15 Sept er efter foregaaende

tilliusning ved Birchetingt og Kircheerne paa

Samsöe i dag holdet registering, vurdering

sampt skifte og Deeling efter afgangne

Sörren Pedersen Svendske som boede og döde

i Stafns imellum dend sal: Mands effterlatte

Enche Mette Madsdaatter med tiltagen

Laugverge Jens Sörensen Skoemager i

Torup paa dend eene side, og nu i lifve

(hierende) siuf felles börn og arfvinger

Nafnlig Mads Sörensen 26 aar, Peder

Sörrensen 25 aar, Kiersten Sörrensdaatter

paa 20de aar, Anne Sörrensdaatter på 18de aar,

Sörren Sörrensen paa 15de aar, Jörgen Sörrensen

paa 11te aar, Michel Sörrensen pa 8de aar, paa

dend anden side, paa hvis veigne var ved

denne forretning tilstede deres Farbroder

og Formÿnder Jörgen Pedersen Svendske

i Torup, Til at vurdere hvis forreviste

blef dette boe til hörende var til tagen

Jens Sörrensen i Taffteberg og Peder

Christensen i Stafns som effter skifne

saaledes Taxerede,

Jorden under huusene og indgaarden                                            4 dr

Urtegaarden norden for Istraden                                                    16 dr 3 m   8 s

Een Gaard östen for det östre ladehuus                                       15 dr

Een Gaard sönder for det sönder ladehuus                                 19 dr 0 m   9 s

Folden vester for det vestrer huus                                                  11 dr 2 m   5 s

Een Fold liggende norden for Sörren Mortensen                        4 dr 0 m   1 s

Jorden under faarehuuset                                                                   2 dr 2 m 11 s

                                                                                       Er                         119 dr 1 m   2 s

Ald Gaardens Biugning                                                                       200 dr 2 m 15 s

Levende vaare af alle slags                                                               319 dr

Trevaare inden og uden dörre                                                        105 dr 2 m

Kaaber Messing og Tin og Jerfang                                                 100 dr

Sengekleder af ulden og Linnet                                                      183 dr

Korn vaare alle slags                                                                            250 dr

Halparten i en Mölle med Jb Holms Enche i Nordbÿe              75 dr

En Baad for                                                                                               10 dr

sl Mads Jörgensens gaard og Eiendom i Nordbÿe er i

dag med noged Boeskab som samme boe tilhörer                 155 dr 2 m   4 s

Tilstaaende Gield                                                                                 189 dr 0 m   6 s

 

Anden u=visse Gield

Efter en Reigning daterit 1676 dend=11 Febr befiendis Niels

Ollufsen i Tofteberig at være skÿldig til sl Mads Jörgensen

i Nordbÿe, som var Enchen Mette Madsdaatter Fader=6 td Rug

5 tj Meell 6 td erter 9 td Malt og 4 td biug, hvilchet Encken Mette

Madsdaatter formoder Niels Ollufsen bör at giöre for Claring

for, hvor samme er af blefven efftersom Reigning formeldes

disse Kornvaarer med Niels Ollufss til Norge skal være Indskibet

og ej betalt er endnu, hvorimod mödte Niels Ollesens

sön Jörgen Nielsen i Alstrup og foregaf hans fader mange gange

har gifvet for, at bemte kone ham dend tiid af Mads Jörgensen

er leveret, blef borget boet i Norge, og Niels Ollufsen

der for aldrig har nödt ringeste betalling, hfor denne post til

lands laug og Rest hen viises effter som ingen fuldkommen op

liusning ved denne forretning der om frem lagt er og Niels

Ollufsen effter advarsell i dag ej mödte samme at benegte eller tilstaae.

Noch angaf Enchen effter sin salig Mands bog at Jörgen Pedersen

Svendske i Torrup skulle være skÿldig for Kost Sæng og huslege

i fremb aar a 10 dr er 50 dr som Enchen paastod hinde og hindes

börn at komme til goede effter som samme i Reigningen der passeret

imellem hindes Mand og hans broder Jörgen Pedersen Ao 1717 in Martio

skal være forglemt, Jörgen Peders Svendske mödte ved denne forretning

og refererede sig til bemte anförte Reigning af 1717 in Martio

hvor effter hand ville beviisse at alt hvis imellum hams og hans

sal Broder var er til fornte tid af giort, hvor over og denne

sag til laug og Ret hen visses efterdj Reigning for Forretnin

gen nu ej Produceris

………………………

Summa over Øvrige Boets Midler                                                  1707 dr 0 m 11 s

u=visse Gield                                                                                             39 dr 3 m   6 s

 

Bortskÿldige Gield                                                                                  101 dr

 

Blifuer igien til deeling                                                                       1606 dr 0 m 11 s

Enchen Mette Madsdatter halfparten                                           803 dr 0 m 5 ½ s

Broderlod                                                                                                  133 dr 3 m   6 s

Sösterlod                                                                                                     66 dr 3 m 11 s

Bliver stående i gården

 

Belangende dend tvistighed som var imellum Enchen og hendis Naboer Sören Madsen

og Sörren Tönesen om dend (Forthe) af Gade Jorden som ligge imellum sl Sören

Svendskes liden fold og steendiget for marchen strechende sig fra gade Kierret og op til

det röde huuses steendige, Er Enchen paa Höÿe Herskabets veigne og bemte hendes

Tvende Naboer bevilget at indheigne til fold for Enchens Qveg naar hun der

for holder forsvarlig led ved begge ender der af og iche hindrer Forthen

til marchen eller det röde huus, saa og holder Kiördselen samme steds for

svarlig ved lige med Broer der udj og ej noge sinde til eigner sig det

som er indenom  eller Tettighed videre endsom her udj meldt er, at være

bevilget, Hvor med denne forretning er kommen til Ende som under

skrefne bekrefter, Stafns dend = 15 Septembr 1718

www.genealogy-samsoe.dk - 0
Grafik og tekst er optimeret til Internet Explorer
Set bedst med en skærmopløsning på 1024 x 768 eller højere
AspUpload Table Editor
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.03